2 Utvärdering av den föregående planen

Gränsbevakningsväsendets föregående jämställdhets- och likabehandlingsplan utarbetades för åren 2021–2022. I detta avsnitt bedöms hur de mål och åtgärder som presenterades i den föregående planen har uppnåtts.

Produktifiering och förankring av jämställdhets- och likabehandlingsplanen (uppnåtts)

Det första målet var att produktifiera och förankra jämställdhets- och likabehandlingsplanen samt att öka kompetensen hos Gränsbevakningsväsendets tjänstemän. Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheter har haft separata arbetsgrupper som har behandlat jämställdhet och likabehandling och har gjort observationer och dokumenterat bästa praxis. Till dessa hör till exempel den närmaste chefens centrala roll när det gäller att upptäcka missförhållanden i ett tidigt skede och möjligheten att med låg tröskel ingripa i vardagliga situationer. Snabbt ingripande och vikten av att prata med varandra betonades i observationerna. Hos arbetsenheterna upplevde man att det var viktigt att definiera och förtydliga de egna spelreglerna för alla. Det ansågs också vara viktigt att behandla dessa teman på olika nivåer långsiktigt i samband med etablerade mötesrutiner samt att tydligt framhäva nolltolerans mot trakasserier. Det kan konstateras att förankringen genomfördes med hjälp av aktiv kommunikation och arbete i arbetsgrupper. 

Åtgärder för rekryteringskommunikation (uppnåtts)

Ett annat syfte var att beakta åtgärder inom rekryteringskommunikation som syftar till att fler kvinnor ska söka sig till gränsbevakaryrket. Dessutom var målet att motiverade och kunniga personer skulle söka sig till kadettkursens studieinriktning för gränsbevakning. När det gäller gränsbevakaryrket uppnåddes detta mål emedan andelen kvinnor ökade bland gräns- och sjöbevakningspersonalen. För att uppnå detta mål fortsatte man med positiv särbehandling av kvinnor i inträdesproven och under kursen, till exempel genom att sänka kravnivån på deras löptest under nivån för männens. Det finns inga jämförelsedata för kadetter, men rekryteringskommunikationen har också utvecklats för att öka rekryteringen av kvinnor till officersutbildningen. Det kan konstateras att antalet kvinnor i militära befattningar under granskningsperioden har ökat i linje med målen.

Gräns- och sjöbevakningsskolans jämställdhets- och likabehandlingsplan uppdateras (uppnåtts)

Det andra målet var att som organisatör av Gräns- och sjöbevakningsskolans utbildning uppdatera vår egen jämställdhets- och likabehandlingsplan. Målet nåddes, emedan planen för 2021–2022 publicerades i oktober 2021.

Svenskspråkiga översättningar av samlingen av stående dokument (förbättrats)

Det tredje målet var att utreda situationen för översättningarna till svenska av Gränsbevakningsväsendets samling av stående dokument och att översätta de dokument som saknas. Målet har i stort sett uppnåtts, fastän arbete ännu återstår. Helhetssituationen har förbättrats sedan staben för Gränsbevakningsväsendet inrättade två befattningar för översättare på heltid (i svenska språket). Nu kan översättningarna produceras så att de bättre följer schemat. För att målet ska nås fortgår arbetet under den nya planperioden.

Som ett betydande framsteg kan nämnas att en ny svenskspråkig webbplats har öppnats för Gränsbevakningsväsendets intranet-plattform Kompassi 6.11.2023. Under 2022 har Gränsbevakningsväsendets webbplats (raja.fi) kompletterats med nya avsnitt och nytt innehåll på nordsamiska. Kommunikationsenheten vid staben för Gränsbevakningsväsendet publicerar allt material som produceras på både finska och svenska och rekommenderar samma praxis även för andra innehållsleverantörer.

Förebyggande av trakasserier och osakligt beteende (uppnåtts)

Det fjärde målet var att fästa särskild uppmärksamhet vid att förebygga trakasserier och osakligt bemötande genom att låta arbetsenheterna behandla ämnet i samband med behandlingen av resultaten av enkäten om arbetstillfredsställelse. Under hösten 2022 genomfördes en omfattande personalenkät vid Gränsbevakningsväsendet. Arbetsenheterna har varit skyldiga att behandla undersökningsresultaten med personalen. Ämnet har diskuterats i förvaltningsenheterna som en del av arbetet för de separata arbetsgrupperna för jämställdhet och likabehandling. Hela personalen inom Gränsbevakningen var skyldig att genomgå den webbutbildning om förebyggande av osakligt beteende som inrikesministeriet publicerade år 2020. Målet har uppnåtts.

Likabehandling och icke-diskriminerande verksamhet i Gräns- och sjöbevakningsskolans läroplaner (uppnåtts)

Det femte målet var att i framtiden införa likabehandling och icke-diskriminerande verksamhet som synliga inlärningsmål i läroplanerna för Gräns- och sjöbevakningsskolan. Målet har uppnåtts. På hösten 2021 publicerade Gräns- och sjöbevakningsskolan sin egen likabehandlingsplan, enligt vilken likabehandling och icke-diskriminering har integrerats i läroplanerna och andra handlingar som tjänar som styrdokument för undervisningen. 

Enkäter till gränsöverskridare och invånare i gränstrakterna (uppnåtts)

Det sjätte målet var att utnyttja och utveckla enkäter för gränsöverskridare och invånare i gränstrakterna ur ett perspektiv av jämställdhet och likabehandling. När det gäller enkäterna har frågor om jämställdhet och likabehandling fått verkligt goda omdömen i svaren. Genomsnittet av svaren från alla delområden om vilka kunderna vid gränsövergångsställena hade tillfrågats var 4,7 – 4,9 på en skala från 1 – 5. Bland invånarna i glest befolkade områden var motsvarande siffror om frågor som rör jämställdhet och likabehandling 3,3 – 3,8.  Målet har uppnåtts och enkätverksamheten kommer att fortgå enligt etablerad praxis.

Könsneutrala termer (uppnåtts)

Det sjunde målet var att undersöka aktualiteten av begreppet ”gränsbevakningsman” för att utvärdera behovet av ändringar i gränsbevakningslagstiftningen. Målet har uppnåtts och på basis av granskningen har ärendet inkluderats i Gränsbevakningsväsendets helhet av författningsprojekt. Begreppet kommer sannolikt att uppdateras inom lagstiftningen 2025. Alla befattningsbenämningar inom Gränsbevakningsväsendet ändrades till könsneutrala under den föregående perioden, arbetet med tjänstebeteckningarna är ännu inte klart.

Översättningar till samiska (uppnåtts)

För att säkerställa att de språkliga rättigheterna uppfylls har man även uppmärksammat rättigheterna för samisktalande personer. Det finns ett konstaterat behov av utbildning i samiska för tjänstemän som behöver använda språket i sitt arbete. I praktiken har alla anställda som arbetar i det samiska området kunnat studera samiska under arbetstid eller med betald tjänsteledighet med stöd av den samiska språklagen under den föregående planeringsperioden. Utbudet av utbildning är synnerligen gott. Lapplands gränsbevakningssektion låter översätta meddelanden inom den interna kommunikationen till samiska som köpt tjänst. Den egna personalens språkkunskaper är ännu inte tillräckliga för officiella översättningar till samiska.

Det kan alltså fastslås att de uppställda målen har uppnåtts väl. Det har skett en tydlig positiv utveckling i frågor om jämställdhet och likabehandling. Stämningen inom arbetsenheterna och framför allt beträffande öppenheten i diskussionerna har förbättrats. Vår personal har en stark vilja och ett behov av att utveckla sin kunnighet.