5 Sammanfattning och slutsatser

Gränsbevakningsväsendet säkerställer och främjar en jämställd och icke-diskriminerande behandling av personal och kunder i alla situationer med respekt för de grundläggande och mänskliga rättigheterna. En viktig prioritering är att i verksamheten ta hänsyn till särskilt utsatta personers behov.

I detta avsnitt sammanfattas frågor som gäller personalpolitik samt funktionell jämställdhet och likabehandling. Slutligen presenteras de åtgärder som syftar till att främja jämställdhet och likabehandling under planperioden 2023–2024.

Jämställdhet och likabehandling i personalpolitiken

Med tanke på Gränsbevakningsväsendets interna verksamhet är det viktigt att likabehandlings- och jämställdhetsarbetet stöder organisationens verksamhet, vilket är en väsentlig del av Gränsbevakningsväsendets strategiska personalledning. Begreppen jämställdhet och likabehandling genomsyrar hela linjeorganisationen, från de strategiska mål som fastställts av ämbetsverkets ledning till enskilda tjänstemäns arbete i deras eget uppdrag. En viktig del av det strategiska likabehandlings- och jämställdhetsarbetet är att de planer som utarbetas i samarbete mellan arbetsgivaren och de organisationer som representerar Gränsbevakningsväsendets personal är av hög kvalitet och uppdaterade samt att de åtgärder som beslutas följs upp och vidtas i rätt tid.

Vid bedömningen av det interna jämställdhets- och likabehandlingsläget vid Gränsbevakningsväsendet kan man sammanfatta att läget är gott och utvecklas i rätt riktning. Gränsbevakningsväsendets personal upplever att jämställdhet och likabehandling förverkligas på arbetsplatserna och i arbetsgivarens verksamhet.

Funktionell jämställdhet och likabehandling

Jämställdhet och likabehandling ska beaktas som en del av förverkligandet av Gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppdrag. Utöver icke-diskriminerande behandling har myndigheterna en lagstadgad skyldighet att säkerställa en faktisk jämställdhet och likabehandling. Planen visar att motsvarande krav på jämställdhet och likabehandling upprepas i Gränsbevakningsväsendets olika uppdrag. Gränsbevakningsväsendets uppgifter handlar i hög grad om möten med människor, varför de betonar tjänstemännens förståelse för människors mångfald och olika egenskaper samt respektfulla och lyhörda möten oberoende av dessa egenskaper. Största delen av uppgifterna har en stark koppling till att de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna tillgodoses. I planen bekräftas också att varje tjänsteman vid Gränsbevakningsväsendet ska ha tillräcklig förståelse för och kunskap om jämlikt och icke-diskriminerande bemötande av människor. Ett tredje krav som genomsyrar alla uppgifter är att säkerställa de språkkunskaper som krävs för uppgifterna. 

Denna plan ger en bra grund för planering av utbildning och kommunikation. Grundutbildningen i olika kurser skapar en grund för kompetensen, som kompletteras genom aktiv kommunikation och fortbildning under hela karriären. Personalens kompetens och förståelse har en nyckelroll när det gäller att förverkliga och främja jämställdhet mellan och likabehandling av mellan människor.

Åtgärder för att främja jämställdhet och likabehandling

Utgående från de utvecklingsbehov som lyfts fram i planen avser Gränsbevakningsväsendet att genomföra följande åtgärder för att främja en jämlik och icke-diskriminerande verksamhet.

Åtgärder för att främja jämställdhet och icke-diskriminering 2024‒2025

1. Vi informerar aktivt om jämställdhet och likabehandling i enlighet med den plan som utarbetats för ändamålet. (GBVS/PERS.AVD)

2. Vi fortsätter att förbättra balansen i könsfördelningen i militära tjänster för att öka antalet kvinnor i linje med rekryteringsplanen. (Gräns- och sjöbevakningsskolan och GBVS/PERS.AVD)

3. Stående dokument som ännu inte publicerats på svenska kommer att översättas. Vid uppdatering av det stående dokumentet undertecknas och publiceras dokumentet samtidigt på finska och svenska. 

Vi kommer att utveckla den svenska versionen av den publicerade Intranet-kompassen för att göra den mer mångsidig. 

När det gäller samiska kommer vi även i fortsättningen att beakta utbildningsmöjligheterna för personalen i de nordliga områdena.

I den externa och interna kommunikationen finns meddelandena också utan dröjsmål tillgängliga på svenska och för den norra delen på samiska.

(GBVS/avdelningar och kommunikationsenheten vid GBVS)

4. I introduktionen ingår utbildning om trakasserier, diskriminering och osakligt bemötande. En ny tjänsteman ska genomgå utbildningen som en del av introduktionen i uppdraget. (GBVS/PERS.AVD)

5. Enkäter som genomförs med personer som överskrider gränsen och personer som bor i gränsregionerna följs upp även i fråga om utvärdering av jämställdhets- och likabehandlingssituationen. Det ska utredas om det är möjligt att rikta enkäterna också till särskilt utsatta personer, såsom offer för människohandel eller asylsökande. (GBVS/PERS.AVD och GBVS/Planerings- och ekonomienheten)

6. Tillgänglighetskraven beaktas särskilt i verksamhet som kräver kundservice och kommunikation. (GBVS och Förvaltningsenheter)

7. Möjligheterna till anonym rekrytering vid Gränsbevakningsväsendet utreds. (PERS.AVD)

8. Förutsättningarna för att erbjuda sysselsättningsmöjligheter för partiellt arbetsföra personer utanför Gränsbevakningsväsendet ska utredas. (PERS.AVD)

9. Innehållet i Gränsbevakningsväsendets anvisningar och utbildning för utlänningsövervakning bedöms med beaktande av högsta förvaltningsdomstolens avgörande 2022-106.

Genomförandet följs upp med hjälp av intern laglighetskontroll.

(Gräns- och sjöavdelningen, Juridiska avdelningen, Gräns- och sjöbevakningsskolan)

10. Åtgärder kommer att vidtas för att göra det möjligt för kvinnor att göra frivillig militärtjänst vid gränsjägarkompaniet vid Lapplands gränsbevakningssektion. (TEKN.AVD., Lapplands GBS)

11. Vi deltar i uppdateringen av Försvarsmaktens allmänna tjänstereglemente i fråga om krav på soldaternas utseende och enhetliga bestämmelser. (PERS.AVD)