Raja.fi-siiddus geavahuvvojit diehtočoahkut ja lasseoasit, mat buoridit geavahanvásáhusa. Oassi dain leat vealtameahttumat, vai bálvalus doaibmá, ja dat aktiverejuvvojit automáhtalaččat.

Siiddus geavahuvvo diehtočoahkkobánner. Don sáhtát siiddu galledettiinat dohkkehit dahje gieldit ii-vealtameahttun diehtočoahkuid ja lasseosiid geavahusa. Juos gielddát diehtočoahkuid, ii-vealtameahttun diehtočoahkut dahje lasseoasit eai ásahuvvo.

Sáhtát rievdadit válljejumi, man leat dahkan.

Diehtočoahkut

Diehtočoahkut (cookies) leat teakstafiillat, maid du neahttalogan vurke du rusttegii. Siiddus geavahuvvojit siiddu doaibmama dáfus vealtameahttun diehtočoahkut ja lassin galledeaddjičuovvuma ja kvalitehtačuovvuma diehtočoahkut. Dasa lassin mii geavahit neahttalogana báikkálaš vurkensaji (local storage) dovddaldagaid vurkemii. Diehtočoahkuiguin čujuhit dán teavsttas maiddái dáid teknologiijaide.

Vealtameahttun diehtočoahkuiguin dahkat vejolažžan earret eará seailluhit du válljejumiid, dego giellaválljejumi, go sirdásat neahttasiiddus siiddus nubbái. Vealtameahttun diehtočoahkuiguin sihkkarastit, ahte neahttasiiddut doibmet teknihkalaččat, eaige diehtočoahkut geavahuvvo eará ulbmiliid várás. Raja.fi-siidu geavaha álo suddjejuvvon oktavuođa (https).

Galledeaddjičuovvuma ja kvalitehtačuovvuma diehtočoahkuiguin (ii-vealtameahttun) ovdánahttit siiddu ja sihkkarastit, ahte dan bálvalusat doibmet. Mii sávvat, ahte don dohkkehat maiddái ii-vealtameahttun diehtočoahkuid. Čohkkejuvvon dieđut eai geavahuvvo márkanfievrrideapmái, eaige čuovvuma dieđut addojuvvo Sisáššiidministeriija hálddahussuorggi olggobeallái. Sisáššiidministeriija hálddahussuorggi virgedoaimmahagat sáhttet atnit ávkin nuppiideaset galledeaddjičuovvuma dieđuid neahttagulahallama ovdánahttimis.

Bálvalusa fállet Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori (Stáhta diehto- ja gulahallanteknihkkaguovddáš) ja dan soahpamušguoimmit.

Vealtameahttun diehtočoahkut

COOKIE_SUPPORT
Almmustahttinvuogádaga (Liferay) ásahan diehtočoahkku, mii seailluha dieđu diehtočoahkuid suovvamis bláđána stellemiin. Diehtočoahkku lea fámus jagi.

GUEST_LANGUAGE_ID
Almmustahttinvuogádaga diehtočoahkku, mii seailluha dieđu geavaheaddji giellaválljemis ja vurke dan čuovvovaš siidduin galledeami várás. Diehtočoahkku lea fámus jagi.

JSESSIONID
Almmustuhttinvuogádaga diehtočoahkku, mii geavahuvvo ovttastahttit geavaheaddji iežas sešuvdnii. Diehtočoahkku lea vuoimmis siidduin gallededeami áigge.

LFR_SESSION_STATE_10161
Almmustahttinvuogádaga diehtočoahkku, mii ávkkástallo geavaheaddji čoakkáma áigesteampila vurkemii ja čoakkáma nohkama fáruheapmái. Diehtočoahkku lea vuoimmis siidduin gallededeami áigge.

AWSALB, AWSALBCORS  
Amazona ásahan diehtočoahkut, maid mihttomearrin lea dásset serveriid noađuheami ja sihkkarastit, ahte geavaheaddji čoakkán ii boatkan, ja buoridit ná geavaheaddjivásáhusa. Maŋit diehtočoahkuin sihkkarastit siidduid rivttes doaimma ođđaseamos bláđánveršuvnnaiguin. Diehtočoahkut leat fámus vahku.

__CF_BM, _CFUVID, CF_CLEARANCE
Serverbirrasa niesttážat, mat geavahuvvojit bohtta- ja hehttehusjohtolaga, ja maid fallehemiid dovdámis ja doarjumis. Niesttážat leat fámus 30 minuhta dahje siidduin galledeami áigge.

YJA_COOKIE_ACCEPTANCE
Valtori ásahan diehtočoahkku. mii seailluha dieđu diehtočoahkuid dohkkeheamis dahje gieldimis bláđánis (diehtočoahkkobanner). Diehtočoahkku lea fámus jagi.

Ii-vealtameahttun dahjege galledeaddjičuovvuma ja kvalitehtačuovvuma diehtočoahkut

Jus dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami, raja.fi-siiddu Siteimprove-bálvalus čohkke almmolaš statistihkkadieđuid, mat adnojuvvojit ávkin fierbmebálvalusa ovddideamis ja kvalitehtačuovvumis.

Dát dieđut leat ovdamearkka dihtii

  • siidu, man bokte galledeaddji bođii siidui
  • luđejuvvon siiddut
  • goas siiddut leat luđejuvvon
  • neahttalogan ja geavahanvuogádat
  • galledeaddji interneahtta-bálvalusfáladeaddji.

Galledeaddjičuovvun

Galledeaddjičuovvuma vuođul ii leat ulbmil dovdát ovttaskas olbmuid, iige du IP-čujuhus vurkejuvvo ollislažžan. IP-čujuhusas čielggaduvvojit čujuhussii registrerejuvvon organisašuvdna ja geográfalaš sadji. Diehtu das gos lea, ii leat aiddolaš: riikka dásis dat lea buorre, guovlo- ja gávpotdásis dat lea govttolaš.

Kvalitehtačuovvun

Mii čuovvut siiddu juvssahahttivuođa, anihahttivuođa ja kvalitehta, dego liŋkkaid doaibmama.
IP-čujuhusat anonymiserejuvvojit automáhtalaččat, eaige čohkkejuvvon dieđut sáhte laktojuvvot olbmui.

Siteimprove ii atte dieđuid ovddosguvlui. Goalmmát oassebealit eai sáhte atnit ávkin diehtočoahkuid dahje dieđuid, maid daidda sáhttá ovttastahttit.

NMSTAT
Siteimprove-bálvalusa diehtočoahkku vurke dieđuid neahttasiiddu geavahusas. Diehtočoahkku lea fámus 1000 beaivvi.

AWSALB, AWSALBCORS
AWSALB-diehtočoahkku sihkkarastá, ahte buot seammá galledeami áigge čohkkejuvvon dieđut vurkejuvvojit seammá čuozáhahkii, mii dahká vejolažžan čuovvut ovdamearkka dihtii geavaheaddjibálgá. Diehtočoahkut leat fámus ovtta vahku.

Lasseoasit ja liŋkkat eará bálvalusaide

Liŋkkat ja juohkinboalut, mat láidestit sosiála media bálvalusaide, eai gaskkus dieđuidat bálvalusfáladeaddjiide, jus it geavat daid.

Sosiála media bálvalusaid (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube) diehtosuodječilgehusain leat dieđut diehtočoahkuin, maid bálvalusat geavahit.

YouTube

VISITOR_INFO1_LIVE 
Dát lea YouTube-bálvalusa diehtočoahkku, mii vurke dieđuid dán siidui lasihuvvon YouTube-filmmaid geavahusas. Diehtočoahkku lea fámus 6 mánotbaji.

YSC
Dát lea YouTube-bálvalusa diehtočoahkku, mii čuovvu, man gallii siidui lasihuvvon YouTube-filmmaid leat geahččan. Diehtočoahkku lea fámus galledeami áigge.

Siiddu ja diehtojohtolaga geavaheami teknihkalaš dieđut

Siiddu diehtojohtolatoktavuođain ja geavahusas čohkkejuvvojit geavaheami teknihkalaš dieđut, mat dárbbašuvvojit neahttabálvalusa buvttadeapmái ja diehtodorvvolašvuođas fuolaheapmái. Geavaheami dieđuide gullet dieđut, maid sáhttá leat vejolaš ovttastahttit olbmui, dego IP-čujuhus ja áigesteampil. Dát geavaheami dieđut geavahuvvojit dušše dan várás, ahte bálvalusa geavaheapmi lea vejolaš diehtojohtolatfierpmis ja lassin feaillaid ja diehtodorvospiehkastagaid čielggadeami várás.

Neahttabálvalusa buvttadeapmái ja diehtodorvvolašvuođas fuolaheapmái laktáseaddji persovdnadieđuid gieđahallan lea dárbbašlaš čuovvun dihtii Rádjegozáhuslágádusa lágas mearriduvvon geatnegasvuođaid diehtosuodjeásahusa mielde.

Rádjegozáhuslágádusa neahttabálvalusa bálvalusaid fállá Valtori. Valtori soahpamušguoibmi Cloudflare Inc. atná ávkin ovtta proseantta galledemiid geavahandieđuid ovddidan dihtii bálvalusa. Cloudfare ii sirdde dieđuid EU olggobeallái.

Lassidieđut persovdnadieđuid gieđahallamis (suomagillii)

Sáhtát rievdadit válljejumi, man leat dahkan: