Skip to Content

Báhčindieđáhus: Kerttuvaara / Kiärdusvääri / Kerttuvääʹr

20.2.2024 23.2.2024
Lappi rádjegozáhus
Anáris / Anarist / Aanrest

Lappi rádjagozáhus báhčá juolgeveaga vearjjuiguin Kerttuvaara báhčinšiljus Anáris 20.–23.2.2024.

Báhčinšillju - Saarineitamojärvi - Sylvenvaara - Vuolimuš Kerttujärvi – Kerttujärvi - Välivaara davágeahči - Laanajärvi - Kurujärvi davágeahči - Puukkovaara davágeahči – Aitavaara - Mukanperävaarat - Báhčinšillju.

Lassidieđuid oažžu telefovnnain nummiris 0295 425 373 ja báhčimiid áigge nummiris 0295 425 340.

 

Laapi räjikocceemlájádâs páácá jyelgivievâ viärjuiguin Kiärdusvääri pääccimsaa jeest Anarist 20.–23.2.2024.

Varâlâš saje:

Pääccimsaje – Saarineitämöjävri – Sylvenvääri – Vyelemuš Kiärdusjävri – Kiärdusjävri – Koskâvääri tavepeeli – Laanâjävri – Kurrâjäävri tavekeeči – Puuvkovääri tavepeeli – Äiđivääri – Mukanperäväärih – Pääccimsaje.

Lasetiäđuid finnee puhelin peht numerist 0295 425 373 já pacâmij ääigi numerist 0295 425 340. 

 

Lappi raajjväärdtõk pääčč mäddviõǥǥi pääččamneävvaivuiʹm Kerttuvääʹr pääččamvuuʹdest Aanrest 20.–23.2.2024.

Vaarlaž vuʹvdd: 

Pääččamǩeäinn – Saarineitämöjäuʹrr – Sylvenvääʹrr – Vueʹlmõs Kerttujäuʹrr – Kerttujäuʹrr – Kõskkvääʹr tâʹvvǩieʹčč – Laanajäuʹrr – Kurujääuʹr tâʹvvǩiečč – Neiʹbbvääʹr tâʹvvǩiečč –Äiddvääʹrr - Mukanperävääʹr – Pääččamǩeäinn.

Lââʹssteâđaid vuäǯǯ teʹlfonpääiʹǩ nââmrest 0295 425 373 da pääččam äiʹǧǧen nââmrest 0295 425 340.