Rajavartiolaitoksen vastuullisuussuunnitelma

Rajavartiolaitoksen vastuullisuus on sisällytetty Rajavartiolaitoksen tulossuunnitelmaan sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan (TS/TTS), joka toimeenpanee Rajavartiolaitoksen 2027 strategiaa. Toimeenpanolla edistetään hallitusohjelman ja sisäministeriön konsernistrategian tavoitteita, Rajavartiolaitoksen henkilöstöstrategian, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman sekä vastuullisuussuunnitelman tavoitteita.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Rajavartiolaitos pyrkii toteuttamaan tehtävänsä tulevaisuudessakin taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla osana ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä kestävämmän Suomen rakentamista.

Rajavartiolaitoksen vastuullisuussuunnitelma perustuu YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteeseen

Suunnitelmassa kuvataan Rajavartiolaitoksen tavoitteet sidottuina valittuihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä keskeiset toimenpiteet, jotka toimeenpanemalla kestävän kehityksen tavoitteisiin pyritään. Toimeenpanon astetta ja onnistumista seurataan mittareilla. Rajavartiolaitoksen vastuullisuussuunnitelma on samalla Rajavartiolaitoksen toimenpidesitoumus kestävään kehitykseen.

Vastuullisuussuunnitelma toimeenpannaan Rajavartiolaitokselle myönnettyjen voimavarojen puitteissa. Suunnitelman toimeenpanoa tukevat sisäministeriön hiilijalanjäljen laskenta sekä hankintoja koskevat puitesopimukset ja niiden velvoitteet. Osa kestävän kehityksen toimenpiteistä ja niiden mittareista sisältyy Rajavartiolaitoksen ja rajavartio-osaston tulossopimuksiin.

Suunnitelman toimeenpanolla kehitetään vastuullisuuden kulttuuria koko organisaatiossa ja vakiinnutetaan kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen kaikessa toiminnassa.

Keskeistä on vastuullisuuden huomioiminen myös kaikessa opetuksessa ja opetussuunnitelmissa. Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisilla toimenpiteillä ja tavoitteiden saavuttamisella Rajavartiolaitos tukee yhdenvertaisuuden lisäämistä, turvaa osaltaan tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen palvelun koko Suomessa ja osallistuu ympäristöjalanjäljen pienentämiseen.

Kestävän kehityksen tavoitteet ja Rajavartiolaitoksen toimenpiteet

Rajavartiolaitoksen vastuullisuustyön vaikuttavuutta ja kehittämismahdollisuuksia arvioitiin suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Rajavartiolaitos on monialainen viranomainen, jonka lakisääteiset tehtävät tukevat useiden tavoitteiden saavuttamista jo sellaisenaan. Arviointityössä tunnistettiin 14 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joiden saavuttamista Rajavartiolaitos tehtäviä hoitaessaan tukee joka päivä.

Kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa ihmisten turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta sekä yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta ylläpitävät rajaturvallisuustehtävät ja meripelastus, merellinen ympäristövahinkojen torjunta sekä metsästyksen ja kalastuksen valvonta. Rikostorjunta osaltaan ylläpitää yhteiskuntarauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Koulutusjärjestelmämme tukee elinikäistä oppimista, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä hyödyntää uusia oppimismenetelmiä. Rajavartiolaitoksen toiminta on järjestetty hyvän hallintotavan mukaisesti, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisuutta edistäen.

Turvallisuusviranomaisena Rajavartiolaitos joutuu puuttumaan ihmisten perusoikeuksiin. Vastaavasti valvonta-, pelastus- ja muiden tehtävien johdosta joudutaan käyttämään paljon kalustoa, joka tuottaa sisäministeriön mittakaavassa merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Lieventääkseen turvallisuustehtävissä aiheutuvia haittoja ihmisten perusoikeuksille, Rajavartiolaitos noudattaa tarkoin lakia ja hyvän hallinnon periaatteita. Rajavartiolaitoksen hiilijalanjälkeä puolestaan pienennetään valvontatekniikkaa kehittämällä ja hyödyntämällä sekä ottamalla käyttöön vähäpäästöisiä ajoneuvoratkaisuja.

Arvioinnissa tunnistettiin kokonaisuuksia, joissa Rajavartiolaitos voi erityisesti kehittää toimintaansa edistääkseen kestävää kehitystä. Tunnistetut kokonaisuudet ovat liitetty viiteen kestävän kehityksen tavoitteeseen, niille on määritetty toimenpiteet sekä toimeenpanon ja vaikuttavuuden mittarit. Toimeenpano sisältyy Rajavartiolaitoksen toiminnan ja talouden suunnitteluprosessiin sekä Rajavartiolaitoksen tulostavoitteisiin. Seurannassa hyödynnetään olemassa olevaa tuloksellisuuden seurantajärjestelmää sitä tarvittaessa kehittämällä.

Valitut kestävät kehityksen tavoitteet, joiden saavuttamista Rajavartiolaitoksen toimenpiteillä erityisesti tuetaan, ovat seuraavat:

 • Tavoite 3 − Terveys ja hyvinvointi
  • Lisätään henkilöstön työssä viihtyvyyttä, parannetaan terveyttä ja vähennetään poissa oloja. Kehitetään toimitiloja.
 • Tavoite 12 − Vastuullista kuluttamista
  • Kehitetään Rajavartiolaitoksen ympäristönsuojelua ja vähennetään riskejä ympäristön saastumiseen.
 • Tavoite 13 − Ilmastotekoja
  • Vähennetään Rajavartiolaitoksen hiilidioksidipäästöjä.
 • Tavoite 14 − Vedenalainen elämä
  • Kehitetään ympäristövahinkojen torjuntaa ja vähennetään omasta toiminnasta johtuvaa ympäristön kuormitusta.
 • Tavoite 16 − Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
  • Varmistetaan ja kehitetään Rajavartiolaitoksen hyvää hallintoa ja oikeusvarmuutta.

Seuraavissa alaluvuissa on kerrottu kuinka kestävän kehityksen tavoitteiden kautta suunnitellut Rajavartiolaitoksen toimenpiteet ovat toteutuneet ja kuinka niissä on onnistuttu valittujen mittareiden perusteella.