Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Varmistetaan ja kehitetään Rajavartiolaitoksen hyvää hallintoa ja oikeusvarmuutta.

Toimenpiteet

Monipuoliset koulutus- ja viestintäkanavat

Kehitetään koulutusta, viestintää ja tiedottamista hyödyntäen monipuoliset koulutus- ja viestintäkanavat.

Rajavartiolaitoksen tietohallinnon tehtävänä on täyttää ne lainsäädännölliset vaatimukset, jotka kohdistuvat omiin ja toisten rekisterinpitäjien tietoaineistoihin ja tietojenkäsittelyyn. Näitä tehtäväkokonaisuuksia ovat julkisuusperiaatteen toteuttaminen tietojenkäsittelyssä ja tietojärjestelmissä, sekä tietoturvallisuudesta ja tiedonhallinnasta huolehtiminen
Tietoturvan ja tietosuojan merkitys korostuu muuttuvassa digitaalisessa maailmassa ja tietojärjestelmien kehittyessä. Henkilöstön osaaminen ja ymmärrys tietoturvallisuudesta on merkittävässä osassa Rajavartiolaitoksen toimintaa. Tietoturvallisuuden koulutusta kehitetään Rajavartiolaitoksessa jatkuvasti.

Rajavartiolaitoksen viestintä tukee hyvää ja vastuullista hallintoa. Rajavartiolaitos on vuoden 2021 aikana kehittänyt viestintää niin verkkopalveluidensa julkaisujärjestelmien kuin sisältöjenkin osalta sekä panostanut viestinnässä tarvittaviin resursseihin. Tarpeet verkkopalveluiden saavutettavuudelle ja käytettävyydelle ovat muuttuneet vuosien kuluessa, joten nykyaikaiset viestintäratkaisut ja suunnitelmallinen sisällöntuotanto ovat edellytys luotettavalle ja ajantasaiselle tiedon välittämiselle kansalaisten ja yhteistyökumppanien käyttöön. Osana kehitystyötä viestinnän henkilöresurssia on lisätty ja kohdennettu aiempaa enemmän verkossa tarjottavien sisältöjen tuottamiseen ja päivittämiseen.

Rajavartiolaitoksen viestinnällä tuetaan viraston strategisten tavoitteiden toteutumisen lisäksi myös toiminnan läpinäkyvyyttä. Rajavartiolaitos on ottanut käyttöön uudistetut verkkosivut sekä täysin uuden journalistista sisältöä tarjoavan Rajamedia-sivuston. Häiriö- ja kriisitilanteiden viestinnässä on otettu käyttöön varasivusto, joka varmistaa kansalaisten kannalta oleellisten tietojen saannin poikkeustilanteissa. Uusien teknisten ratkaisujen avulla tiedon saatavuutta ja palveluiden esteettömyyttä on parannettu merkittävästi. Lisäksi henkilöstön osaamista verkkopalveluiden saavutettavuudessa on kehitetty. Kielellisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi tarjoamme tietoa tällä hetkellä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja pohjoissaamen kielellä.

Asiakaskyselyt

Toteutetaan asiakaskyselyt selvittääksemme kansalaisten kokemukset yhdenvertaisesta ja tasa-arvoisesta kohtelusta Rajavartiolaitoksen toiminnassa.

Rajavartiolaitos toteutti asiakaskyselyn rajanylityspaikoillaan marras-joulukuussa 2021, millä selvitettiin asiakkaiden kokemuksia yhdenvertaisesta ja tasa-arvoisesta kohtelusta. Kysely toteutettiin ulkopuolisen toimittajan tekemänä kymmenellä rajanylityspaikalla ja kyselyyn vastasi noin 1000 rajanylittäjää. Otannan luotettavuuteen vaikuttaa koronapandemian takia rajoitettu rajaliikenne, minkä vuoksi rajanylitysliikenteen profiili poikkesi tavanomaisesta ja painottui varsinkin itärajan rajanylityspaikoilla ammattiliikenteen harjoittajiin.

Kyselyyn vastanneiden asiakkaiden arvio kokonaisuudesta oli erinomainen (asteikko 1-5, arvosana 4,8).

  • Asiakkaat kokivat rajanylityspaikan opasteet selkeiksi (4,9)
  • Rajavartiolaitoksen henkilöstön toiminta rajatarkastuksessa koettiin asialliseksi ja puolueettomaksi (4,9)
  • Asiakkaat kokivat palvelun olleen rajatarkastusten yhteydessä kohteliasta (4,9)
  • Asiakkaat saivat rajanylityspaikalla palvelua sellaisella kielellä jota ymmärsivät riittävästi (4,8)
  • Asiakkaat kokivat rajanylityspaikan toimitilat fyysisesti esteettömiksi ja saavutettaviksi (4,8)
  • Asiakkaat kokivat, että Rajavartiolaitoksen viestintä on tavoittanut heidät hyvin (4,7).

Toiminnan lainmukaisuus

Huolehditaan tehokkaasta laillisuusvalvonnasta, sisäisestä tarkastuksesta ja korruption vastaisesta toiminnasta.

Rajavartiolaitoksen sisäisen laillisuusvalvonnan tavoitteena on edistää toiminnan laatua ja hyvää hallintoa. Laillisuusvalvonnan kautta pystytään myös paljastamaan ja saattamaan asianmukaiseen menettelyyn havaittu lainvastainen toiminta. Laillisuusvalvonta toimii sekä ennalta estävästi että jälkikäteisenä kontrollikeinona.

Rajavartiolaitoksen esikunta ja muut hallintoyksiköt ovat valvoneet toiminnan lainmukaisuutta Rajavartiolaitoksen sisäistä laillisuusvalvontaa koskevan määräyksen edellyttämällä tavalla ja työsuunnitelman mukaisin tarkastuksin. Rajavartiolaitoksessa on tullut vireille 69 hallintokantelua vuonna 2021 ja hallintokanteluasioita on ratkaistu yhteensä 81 kappaletta. Näistä hallinnollista ohjausta annettiin 15 asiassa. Tarvittaessa päivittäistoiminnassa esiin tulleita asioita on otettu tarkasteltavaksi myös niin sanottuina omina aloitteina (5 kpl).

Kansalaisten kirjallisia yhteydenottoja tuli Rajavartiolaitokseen vuonna 2021 edelleen valtava määrä, noin 26 000 kappaletta (2020: 21 500 kpl ja 2019: 1250 kpl), pääasiassa covid-19-pandemiaan liittyvien matkustusrajoitusten vuoksi. Varsinaisia kansalaispalautteita ei ole ollut mahdollista erotella erikseen näiden yhteydenottojen joukosta, mutta palautteita on annettu esimerkiksi rajavartijoiden käytöksestä ja toiminnasta, kielitaidosta, rajatarkastusten järjestelyistä ja ruuhkautumisesta sekä lentotoiminnasta aiheutuneesta melusta. Hallintoyksiköt ovat kertoneet hyödyntävänsä palautteita muun muassa koulutuksessa ja toiminnan kehittämisessä. 

Eduskunnan oikeusasiamies (EOA) ja yhdenvertaisuusvaltuutettu (YVV) ovat pyytäneet Rajavartiolaitokselta lausuntoja ja selvityksiä heillä vireille tulleisiin kanteluasioihin (EOA 8 kpl, YVV 1 kpl). Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi 2021 vuonna 12 ratkaisua Rajavartiolaitosta koskevissa asioissa, joista kaksi oli niin sanottua toimenpideratkaisua ja yksi ratkaisu saatettiin tiedoksi ja huomioon otettavaksi. Muut käsitellyt asiat eivät aiheuttaneet toimenpiteitä.
Rajavartiolaitoksen toiminnasta tuli vireille 2021 vuonna 27 uutta hallintovalitusta.

Hallintotuomioistuimet ratkaisivat 2021 vuonna yhteensä 26 Rajavartiolaitosta koskevaa valitusta, joista kolmessa Rajavartiolaitoksen päätös kumottiin.

Rajavartiolaitoksen sisäistä laillisuusvalvontaa koskevaan raporttiin (RVLDno-2022-257) on koottu tarkemmin laillisuusvalvonnan toimenpiteitä ja havaintoja vuodelta 2021.

Operatiivisten tietojärjestelmien omavalvonta toteutettiin vuonna 2021 suunnitelman mukaisesti.