Terveys ja hyvinvointi

Lisätään henkilöstön työssäviihtyvyyttä, parannetaan terveyttä ja vähennetään poissaoloja, kehitetään toimitiloja.

Toimenpiteet

Työkykyjohtaminen 

Kehitetään koko organisaation osaamista työkykyjohtamisessa.

Työkykyjohtaminen on yksi Rajavartiolaitoksen strategisen henkilöstöjohtamisen osa-alueista ja sen jalkauttaminen organisaation eri tasoille tapahtuu osana henkilöstöstrategian jalkauttamista. Vuoden 2021 aikana valmisteltiin työkykyjohtamisen tueksi kokonaan uusi ohjausasiakirja ”Työkyvyn tukeminen Rajavartiolaitoksessa”. Vuoden 2021 aikana työkykyjohtamisen osaamista kehitettiin hallintoyksiköiden päällikköryhmissä sekä Rajavartiolaitoksen eri virkaurakursseilla. 

Aloitettu työ työkykyjohtamisen osaamisen lisäämiseksi näkyi jo vuoden 2021 aikana vähentyneinä sairauspoissaoloina sekä monipuolistuneina tapoina tukea henkilöstön työhönpaluuta poissaolon jälkeen. Vuonna 2021 Rajavartiolaitoksen sairauspoissaolojen keskiarvo oli 6,4 henkilötyövuotta kohden (vuonna 2020 7,3). 

Sairauspoissaolojen kehitys Rajavartiolaitoksessa

Sairauspoissaolot 2019 2020 2021
Poissaolopäivät henkilötyövuotta kohden 7,7 7,3 6,4

Taulukko: Sairauspoissaolojen kehitys Rajavartiolaitoksessa viimeiseltä kolmelta vuodelta.

Työterveyshuolto

Lisätään työterveyshuollon palvelutuottajan ja työnantajan välistä vuorovaikutusta.

Rajavartiolaitos määritti yhdessä työterveyshuollon palvelutuottajan kanssa uusia toimintamalleja, joiden tavoitteina on luoda Rajavartiolaitokseen yhdenmukainen, laadukas ja työkykyjohtamista tukeva työterveyshuolto.

Seuraavat kuusi toimintamallia kuvattiin ja otettiin käyttöön vuoden 2021 aikana:

  1. Hallintoyksiköiden ja työterveyshuollon palvelutuottajan välisen työterveysyhteistyön tiivistäminen – toimintaohje ja raportointipohja tapaamisiin
  2. Koordinoivat tiimit (työterveyslääkäri- ja hoitaja) työterveyshuoltoon jokaiselle Rajavartiolaitoksen hallintoyksikölle: tehtävänä työterveyshuollon toimijoiden koordinointi sekä työkykyseuranta ja -raportointi hallintoyksikön alueella
  3. Työpaikkaselvitysprosessi Rajavartiolaitoksessa ja prosessiin kuuluvat sähköiset esikyselyt
  4. Kansainvälisiin tehtäviin osallistuvan henkilöstön työterveyshuollon periaatteet
  5. Räätälöidyt Mieli kuntoon - ja TULE-kuntoon -toimintamallit
  6. Palveluskelpoisuusluokan ja työkykyarvion perusteiden määrittäminen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus

Toimeenpannaan päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Rajavartiolaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitettiin vuonna 2021. Suunnitelmaan lisättiin kokonaan uutena osana toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden määrittely ja tavoitteiden asettaminen. Suunnitelmassa määritettiin yhteensä seitsemän tavoitetta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Rajavartiolaitoksessa.

Suunnitelman toimeenpanon näkyvin osa on ollut organisaation ja työntekijöiden osaamisen lisääminen. Vuoden 2021 lopulla annettiin jokaiselle hallintoyksikölle tehtäväksi perustaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevät ja edistävät työryhmät, joiden toimikaudeksi määritettiin kuluva vuosi 2022. Tämän lisäksi osaamista kehitetään aktiivisella sisäisellä viestinnällä intranetissä.

TURVA-järjestelmä

Kehitetään työ- ja palvelusturvallisuuden TURVA-järjestelmän käyttöä.

Rajavartiolaitoksessa käytössä olevan TURVA-järjestelmän yksi osa on työ- ja palvelusturvallisuuteen liittyvä kokonaisuus. TURVA-järjestelmää käytetään myös Rajavartiolaitoksen meriturvallisuusjärjestelmän poikkeamahavainnoista raportoimiseen.

Vuoden 2021 aikana aloitettiin uuden häirintä-lomakkeen laadinta TURVA-järjestelmään. Työyhteisössä tapahtuvan häirinnän, syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäiseminen ja selvittäminen on yksi tärkeä prosessi turvallisen työympäristön luomiseksi. Uusi lomake tarjoaa luottamuksellisen kanavan tuoda esille työyhteisössä havaittua häirintää, syrjintää ja epäasiallista kohtelua. Lomake tulee henkilöstön käyttöön kesän 2022 aikana.

Työ- ja palvelusturvallisuuden ohjeistus

Päivitetään työ- ja palvelusturvallisuuteen liittyvä ohjeistus.

Työ- ja palvelusturvallisuuden ohjausasiakirjan RVLPAK B.2 voimassaoloaika päättyy vuoden 2022 lopussa. Asiakirjan päivitystyö käynnistettiin vuoden 2021 aikana ja päivitystyössä huomioidaan Työterveys- ja työturvallisuusstandardi ISO 45001 (”Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden soveltamisohje”)

Toimitilat

Toimeenpannaan toimitilojen parannusohjelma.

Rajavartiolaitoksen toimitilojen kehittämisohjelma etenee yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Tavoitteena on aikaansaada Rajavartiolaitokselle terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet. Kehittämisohjelman kohteista valmistuivat vuoden 2021 aikana muun muassa Raja-Joosepin uusi rajatarkastusasema ja Immolassa uusi esikuntarakennus.

Rajavartiolaitoksella on kuitenkin edelleen useita toimitilakohteita, joiden perusparannuksen tai kunnostuksen toteutus ovat siirtyneet. Senaatti-kiinteistöjen mukaan tämä tilanne jatkuu, ellei vuokratasoon saada pysyvää korotusta.