Terveys ja hyvinvointi

Öka de anställdas trivsel i arbetet, förbättra deras hälsa och minska frånvaro, utveckla lokalerna.

Åtgärder

Ledning av arbetsförmågan

Utveckla hela organisationens kompetens i ledning av arbetsförmågan. 

Ledning av arbetsförmågan är ett av delområdena inom Gränsbevakningsväsendets strategiska personalledning. Den förverkligas på organisationens olika nivåer som en del av förverkligandet av personalstrategin. Som stöd för ledningen av arbetsförmågan bereddes under 2021 ett helt nytt styrdokument: "Stöd för arbetsförmågan vid Gränsbevakningsväsendet". Under 2021 utvecklades kompetensen inom ledning av arbetsförmågan i förvaltningsenheternas chefsgrupper samt på Gränsbevakningsväsendets olika karriärkurser.

Arbetet som inletts för att öka kompetensen inom ledning av arbetsförmågan resulterade redan under 2021 i minskad sjukfrånvaro och mångsidigare sätt att stödja personalens återgång till arbetet efter frånvaro. År 2021 var medeltalet för sjukfrånvaro vid Gränsbevakningsväsendet 6,4 per årsverke (2020: 7,3).  

Utvecklingen av sjukfrånvaro vid Gränsbevakningsväsendet

Sjukfrånvarodagar 2019 2020 2021
Sjukfrånvarodagar per årsverke 7,7 7,3 6,4

Tabell: Utvecklingen av sjukfrånvaro vid Gränsbevakningsväsendet under de senaste tre år. 

Företagshälsovård

Öka växelverkan mellan producenten av företagshälsovårdstjänster och arbetsgivaren.

Gränsbevakningsväsendet fastställde tillsammans med producenten av företagshälsovårdstjänster nya verksamhetsmodeller vars mål är att skapa en enhetlig och högklassig företagshälsovård som stöder ledningen av arbetsförmågan vid Gränsbevakningsväsendet.

Följande sex verksamhetsmodeller beskrevs och infördes under 2021:

  1. Intensifiera företagshälsovårdssamarbetet mellan förvaltningsenheterna och producenten av företagshälsovårdstjänster – anvisningar och rapporteringsmall för möten.
  2. Koordinerande team (företagsläkare och -hälsovårdare) inom företagshälsovården för varje förvaltningsenhet vid Gränsbevakningsväsendet: deras uppgift är att samordna aktörerna inom företagshälsovården samt ansvara för uppföljning och rapportering av arbetsförmågan inom förvaltningsenhetens område.
  3. En arbetsplatsutredningsprocess vid Gränsbevakningsväsendet och elektroniska förhandsförfrågningar som hör till processen.
  4. Principer för företagshälsovård för anställda som utför internationella uppgifter. 5) Skräddarsydda Mieli kuntoon- och TULE-kuntoon-verksamhetsmodeller.
  5. Fastställa grunderna för tjänstduglighetsklass och bedömning av arbetsfömågan.

Jämställdhet och likabehandling 

Verkställa en uppdaterad jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Gränsbevakningsväsendets jämställdhets- och likabehandlingsplan uppdaterades 2021. Nya avsnitt i planen var att definiera funktionell jämställdhet och likabehandling samt ställa upp mål i anslutning till detta. I planen fastställdes sammanlagt sju mål för att främja jämställdhet och likabehandling vid Gränsbevakningsväsendet.

Den synligaste delen av verkställandet av planen har varit att öka organisationens och de anställdas kompetens. I slutet av 2021 fick varje förvaltningsenhet i uppgift att tillsätta arbetsgrupper som behandlar och främjar jämställdhet och likabehandling. Gruppernas mandatperiod var 2022. Dessutom utvecklas kompetensen genom aktiv intern kommunikation på intranätet. 

TURVA-systemet

Utveckla användningen av TURVA-systemet för arbetar- och tjänstgöringsskyddet.

En del av TURVA-systemet som används vid Gränsbevakningsväsendet är en helhet som är förknippad med arbetar- och tjänstgöringsskyddet. TURVA-systemet används också för att rapportera avvikelser i Gränsbevakningsväsendets sjösäkerhetssystem.

Under 2021 började en ny blankett för trakasserier utvecklas för TURVA-systemet. Att förebygga och reda ut trakasserier, diskriminering och osakligt bemötande i arbetsgemenskapen är en viktig process för att skapa en trygg arbetsmiljö. Den nya blanketten är en kanal där trakasserier, diskriminering och osakligt bemötande som observerats i arbetsgemenskapen kan meddelas anonymt. Personalen får tillgång till blanketten under sommaren 2022. 

Anvisningar för arbetar- och tjänstgöringsskydd

Uppdatera anvisningarna om arbetar- och tjänstgöringsskydd.

Giltighetstiden för styrdokumentet för arbetar- och tjänstgöringsskyddet RVLPAK B.2 löper ut vid utgången av 2022. Dokumentet började uppdateras under 2021 och i uppdateringsarbetet beaktas standarden ISO 45001 (”Ledningssystem för arbetsmiljö. Krav och vägledning"). 

Lokaler

Verkställa ett program för att förbättra lokalerna.

Programmet som syftar på att utveckla Gränsbevakningsväsendets lokaler framskrider i samarbete med Senatfastigheter. Målet är att skapa sunda och trygga arbetsförhållanden för Gränsbevakningsväsendet. Under 2021 färdigställdes bland annat Raja-Jooseppis nya gränskontrollstation och den nya stabsbyggnaden i Immola.

Gränsbevakningsväsendet har dock ytterligare ett antal lokaler där ombyggnaden eller renoveringen har skjutits upp. Enligt Senatfastigheter är situationen oförändrad om hyresnivån inte kan höjas permanent.