Raportin laadinta

Rajavartiolaitoksen vastuullisuusraportti on laadittu Rajavartiolaitoksen esikunnan osastojen sekä suunnittelu- ja talousyksikön eri toimialojen asiantuntijoiden toimesta.

Raportin laadintavaiheessa nousi esille vastuullisuussuunnitelmaan täydennettäviä uusia toimia, joilla Rajavartiolaitos voi edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Tämä on hyvä osoitus kestävän kehityksen eteen tehtävän toiminnan jatkuvasta muutoksesta ja organisaation sekä sen työntekijöiden osaamisen lisääntymisestä.

Raportin sisältöä on tarkasteltu ja kommentoitu sen valmisteluvaiheessa valmistelusta vastaavia osastoja sekä suunnittelu- ja talousyksikköä edustavien henkilöiden toimesta yhteisessä toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seurantatyöryhmässä (TOTARY). TOTARY:n käsittelyn jälkeen raporttiluonnos on toimitettu kommentoitavaksi ja lausuttavaksi Rajavartiolaitoksen yhteistoimintalautakunnalle, jonka kommentit otettiin huomioon tarvittavin osin ennen raportin esittelyä Rajavartiolaitoksen osastopäällikkökokoukselle (OPK). OPK:n käsittelyn jälkeen raportti esiteltiin Rajavartiolaitoksen päällikölle, joka vahvisti raportin omalla katsauksellaan (Rajavartiolaitoksen johdon katsaus).