Fred, rättvisa och god förvaltning

Säkerställa och utveckla Gränsbevakningsväsendets goda förvaltning och rättssäkerhet.

Åtgärder

Mångsidiga utbildnings- och kommunikationskanaler

Utveckla utbildningen, kommunikationen och informationen genom att utnyttja de mångsidiga utbildnings- och kommunikationskanalerna.

Gränsbevakningsväsendets informationsförvaltning har i uppgift att uppfylla de lagstadgade krav som gäller informationsmaterial och databehandling både beträffande egna och andras personuppgiftsansvariga. Dessa uppgifter är att förverkliga offentlighetsprincipen i databehandling och informationssystem samt säkerställa datasäkerhet och informationshantering.
Datasäkerhetens och dataskyddets betydelse framhävs i och med att den digitala miljön förändras och informationssystemen utvecklas. En viktig del av Gränsbevakningsväsendets verksamhet är att personalen är insatt i och förstår informationssäkerheten. Utbildningen i informationssäkerhet utvecklas kontinuerligt vid Gränsbevakningsväsendet.

Gränsbevakningsväsendets kommunikation stöder en god och ansvarsfull förvaltning. Under 2021 har Gränsbevakningsväsendet utvecklat kommunikationen både beträffande webbtjänsternas publiceringssystem och innehåll samt satsat på de resurser som behövs inom kommunikationen. Behoven av tillgängliga och användbara webbtjänster har förändrats under årens lopp. Moderna kommunikationslösningar och systematisk innehållsproduktion är därför en förutsättning för en tillförlitlig och aktuell informationsförmedling till medborgarna och samarbetspartnerna. Som en del av utvecklingsarbetet har personresurserna inom kommunikationen utökats och mer än tidigare inriktats på utveckling och uppdatering av webbinnehåll.

Gränsbevakningsväsendets kommunikation stöder inte bara förverkligandet av verkets strategiska mål utan också genomskinligheten i verksamheten. Gränsbevakningsväsendet har förnyat sin webbplats och lanserat en helt ny webbplats, Rajamedia, med journalistiskt innehåll. För kommunikation om störnings- och krissituationer har en reservwebbplats introducerats. Den säkerställer att medborgarna får väsentlig information i undantagssituationer. Med hjälp av nya tekniska lösningar har tillgången till information och tjänsternas tillgänglighet förbättrats avsevärt. Dessutom har personalens kompetens i tillgänglighet beträffande webbtjänster utvecklats. För att främja den språkliga jämlikheten är information på finska, svenska, engelska, ryska och nordsamiska tillgänglig för närvarande.

Kundenkäter

Genomföra kundenkäter för att reda ut medborgarnas erfarenheter av jämlikt och jämställt bemötande i Gränsbevakningsväsendets verksamhet.

Gränsbevakningsväsendet genomförde en kundenkät vid sina gränsövergångsställen i november–december 2021 för att få reda på om kunderna anser sig ha blivit jämlikt och jämställt bemötta. Enkäten genomfördes av en utomstående leverantör vid tio gränsövergångsställen och besvarades av cirka 1 000 personer som överskred gränsen. På grund av coronapandemin påverkas urvalets tillförlitlighet av den begränsade gränstrafiken. Därför avvek gränstrafikens profil från den normala och i synnerhet vid gränsövergångsställena vid östgränsen var merparten personer som idkar yrkestrafik.

De kunder som besvarat enkäten bedömde helheten som utmärkt (vitsord 4,8 på skalan 1–5). Kunderna upplevde att

  • skyltarna vid gränsövergångsstället var tydliga (4,9)
  • Gränsbevakningsväsendets personal handlat sakligt och opartiskt vid gränskontrollen (4,9)
  • servicen varit artig i samband med gränskontrollerna (4,9)
  • de fått betjäning vid gränsövergångsstället på ett språk de förstod tillräckligt bra (4,8),
  • gränsövergångsställets lokaler var tillgängliga (4,8)
  • Gränsbevakningsväsendets kommunikation hade förmedlats bra (4,7).
     

Lagenlig verksamhet

Säkerställa effektiv laglighetsövervakning, intern revision och verksamhet för att bekämpa korruption.

Målet med Gränsbevakningsväsendets interna laglighetsövervakning är att främja verksamhetens kvalitet och god förvaltning. Genom laglighetsövervakningen kan man också avslöja lagstridig verksamhet och föra sådan verksamhet till ett ändamålsenligt förfarande. Laglighetsövervakningen är både en förebyggande åtgärd och en kontrollmetod som görs i efterhand.

Staben för Gränsbevakningsväsendet och de övriga förvaltningsenheterna har övervakat att verksamheten är lagenlig på det sätt som förutsätts i föreskriften om intern laglighetsövervakning vid Gränsbevakningsväsendet och genom inspektioner enligt arbetsplanen. Vid Gränsbevakningsväsendet har en förvaltningsklagan inletts 69 gånger 2021 och sammanlagt 81 ärenden som gäller förvaltningsklagan har avgjorts. Administrativ handledning gavs i 15 av dessa ärenden. Vid behov har frågor som kommit fram i den dagliga verksamheten också tagits upp som så kallade egna initiativ (5 st.).

År 2021 kontaktade medborgarna Gränsbevakningsväsendet alltjämt ett enormt antal gånger skriftligt, cirka 26 000 gånger (2020: 21 500 gånger och 2019: 1 250 gånger), huvudsakligen med anledning av resebegränsningar i anslutning till covid-19-pandemin. Den egentliga medborgarresponsen har inte kunnat urskiljas separat ur dessa meddelanden, men det har kommit in respons till exempel på gränsbevakarnas beteende och agerande, språkkunskaper, arrangemangen och köerna vid gränskontrollerna samt buller från flygverksamheten. Förvaltningsenheterna har meddelat att de utnyttjar responsen bland annat i utbildningen och utvecklingen av verksamheten.

Riksdagens justitieombudsman och diskrimineringsombudsmannen har begärt utlåtanden och utredningar av Gränsbevakningsväsendet i klagomålsärenden som inletts hos dem (riksdagens justitieombudsman 8 st., diskrimineringsombudsmannen 1 st.). År 2021 gav riksdagens biträdande justitieombudsman 12 avgöranden i ärenden som gällde Gränsbevakningsväsendet. Två av dessa var så kallade åtgärdsavgöranden och ett avgörande delgavs och lämnades för beaktande. Övriga ärenden som behandlats föranledde inga åtgärder.

År 2021 inleddes 27 nya förvaltningsbesvär som gällde Gränsbevakningsväsendets verksamhet. Förvaltningsdomstolarna avgjorde 2021 sammanlagt 26 besvär som gällde Gränsbevakningsväsendet. I tre av dessa upphävdes Gränsbevakningsväsendets beslut.

I en rapport om den interna laglighetsövervakningen vid Gränsbevakningsväsendet (RVLDnr-2022-257) innehåller noggrannare information om laglighetsövervakningens åtgärder och observationer från 2021.

Egenkontrollen av de operativa informationssystemen genomfördes 2021 i enlighet med planen.