Gränsbevakningsväsendets ansvarsplan

Gränsbevakningsväsendets ansvar har inkluderats i Gränsbevakningsväsendets resultatplan samt verksamhets- och ekonomiplan som verkställer Gränsbevakningsväsendets strategi 2027. Genom verkställandet främjas målen i regeringsprogrammet och inrikesministeriets koncernstrategi, målen i Gränsbevakningsväsendets personalstrategi, likabehandlings- och jämställdhetsplanen samt ansvarsplanen.

I praktiken innebär detta att Gränsbevakningsväsendet även i framtiden strävar efter att fullgöra sin uppgift på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt som en del av bekämpningen av klimatförändringen och arbetet för att bygga ett mer hållbart Finland.

Gränsbevakningsväsendets ansvarsplan grundar sig på FN:s 17 mål för hållbar utveckling

I planen beskrivs Gränsbevakningsväsendets mål bundna till de mål som valts ut bland FN:s mål för hållbar utveckling samt de centrala åtgärder som vidtas för att nå målen för hållbar utveckling. Indikatorer har fastställts för att följa i vilken omfattning och hur bra åtgärderna verkställs. Gränsbevakningsväsendets ansvarsplan är samtidigt Gränsbevakningsväsendets åtgärdsåtagande för hållbar utveckling.

Ansvarsplanen verkställs inom ramen för de resurser som beviljats Gränsbevakningsväsendet. Verkställandet av planen stöds av inrikesministeriets beräkning av koldioxidavtrycket samt ramavtalen om upphandlingar och förpliktelserna enligt dessa avtal. En del av åtgärderna för hållbar utveckling och indikatorerna för dessa ingår i Gränsbevakningsväsendets och gränsbevakningsavdelningens resultatavtal.

Genom att verkställa planen utvecklas en kultur av ansvarstagande i hela organisationen och målen för hållbar utveckling beaktas i all verksamhet. Det är viktigt att ansvarsskyldigheten beaktas även i all undervisning och i undervisningsplanerna.

Genom att vidta åtgärder som gäller ansvar och målen för hållbar utveckling och nå målen stöder Gränsbevakningsväsendet ökad jämlikhet, tryggar för sin del jämställd och jämlik service i hela Finland och är med och minskar miljöavtrycket.

Målen för hållbar utveckling och Gränsbevakningsväsendets åtgärder

Effektiviteten och utvecklingsmöjligheterna i Gränsbevakningsväsendets ansvarsarbete utvärderades i förhållande till FN:s mål för hållbar utveckling. Gränsbevakningsväsendet är en sektorsövergripande myndighet med lagstadgade uppgifter som redan i sig stöder uppnåendet av flera mål. I utvärderingsarbetet identifierades 14 av FN:s mål för hållbar utveckling, som Gränsbevakningsväsendet stöder varje dag i sitt arbete.

Viktiga uppgifter med tanke på målen för hållbar utveckling är bland annat gränssäkerhetsuppgifter som upprätthåller människornas säkerhet och trygghetskänsla samt jämlikhet och rättvisa, sjöräddning, bekämpning av miljöskador på havet och övervakning av jakt och fiske. Brottsbekämpningen bidrar till att upprätthålla samhällsfred och rättvisa. Vårt utbildningssystem stöder livslångt lärande, likabehandling och jämställdhet samt utnyttjar nya inlärningsmetoder. Gränsbevakningsväsendets verksamhet har ordnats i enlighet med god förvaltningssed, på ett jämlikt sätt och så att likabehandling främjas.

I egenskap av säkerhetsmyndighet måste Gränsbevakningsväsendet ingripa i människors grundläggande fri- och rättigheter. På motsvarande sätt är vi med anledning av övervaknings- och räddningsuppgifterna samt andra uppgifter tvungna att använda mycket materiel som efter inrikesministeriets måttstock orsakar betydande koldioxidutsläpp. För att minska de olägenheter som säkerhetsuppgifterna innebär för människors grundläggande fri- och rättigheter följer Gränsbevakningsväsendet noggrant lagen och principerna för god förvaltning. Gränsbevakningsväsendets koldioxidavtryck minskas genom att utveckla och utnyttja övervakningstekniken samt övergå till fordon med låga utsläpp.

I utvärderingen identifierades områden där Gränsbevakningsväsendet särskilt kan utveckla sin verksamhet för att främja hållbar utveckling. De identifierade områdena har kopplats till fem mål för hållbar utveckling. För att nå dessa mål har åtgärder fastställts samt indikatorer för verkställande och effektivitet. Verkställandet är en del av processen för planering av Gränsbevakningsväsendets verksamhet och ekonomi samt i Gränsbevakningsväsendets resultatmål. I uppföljningen utnyttjas det befintliga systemet för resultatuppföljning genom att vid behov utveckla det.

De valda målen för hållbar utveckling som Gränsbevakningsväsendet särskilt strävar efter att nå med sina åtgärder, är följande:

 • Mål 3 − Hälsa och välbefinnande
  • Öka personalens trivsel i arbetet, förbättra deras hälsa och minska frånvaron. Utveckla lokalerna.
 • Mål 12 − Hållbar konsumtion
  • Utveckla Gränsbevakningsväsendets miljöskydd och minska riskerna för miljöföroreningar.
 • Mål 13 − Klimatgärningar
  • Minska Gränsbevakningsväsendets koldioxidutsläpp.
 • Mål 14 − Livet i haven
  • Utveckla bekämpningen av miljöskador och minska den miljöbelastning som orsakas av den egna verksamheten.
 • Mål 16 − Fred, rättvisa och god förvaltning
  • Säkerställa och utveckla Gränsbevakningsväsendets goda förvaltning och rättssäkerhet.

Följande underkapitel innehåller information om hur Gränsbevakningsväsendets åtgärder som planerats utifrån målen för hållbar utveckling har förverkligats och hur vi har lyckats enligt de valda indikatorerna.