Vastuullista kuluttamista

Rajavartiolaitos pyrkii suunnitelmallisesti pienentämään jalanjälkeään kehittämällä ympäristöasioiden hallintaa ja pienentämällä kuluttamisesta aiheutuvia vaikutuksia. Rajavartiolaitoksen toiminnan ja maantieteellisen laajuuden vuoksi työ on kesken, mutta edistynyt hyvin.

Mittarit ja toteutuminen

Toteutunut

  • Kaikissa merkittävissä ja soveltuvissa hankinnoissa tarjoajilta edellytetään ISO 14001:n mukaista ympäristöjärjestelmää, energiataloudellista tarkastelua (ml. vaihtoehtoiset polttoaineratkaisut) sekä työsuojeluun, työoloihin ja työehtojen noudattamiseen liittyvää sosiaalista vastuullisuutta.

Edistynyt

  • Kartoitetaan polttoaineen jakeluasemien (>10 m3) kunnostustarpeet lainsäädännön vaatimalle tasolle, laaditaan kunnostusohjelma ja käynnistetään kunnostusohjelman mukaiset työt vuoden 2022 loppuun mennessä.
  • Ympäristöriskikohteet kartoitettu 2025 vuoden loppuun mennessä
  • Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen seuranta jätelainsäädännön mukaisesti.

Ympäristöriskikohteiden kartoitus on edennyt, mutta kunnostusohjelman mukaiset työt ovat vielä kesken.

Valitut toimenpiteet

  • Ympäristöasioiden hallintamalli
  • Energiaratkaisut ja jätehuoltojärjestelmä
  • Polttoaineen jakeluasemien uudistaminen
  • Ympäristöriskikohteiden kartoitus ja riskien hallinta
  • Tehostetaan jätteen kierrätystä
  • Kestävän kehityksen ratkaisut hankinnoissa.

Ympäristöasioiden hallintamalli otettiin käyttöön

Rajavartiolaitos noudattaa toiminnassaan ympäristönsuojelulainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia. Rajavartiolaitoksen ympäristöasioiden hallintaa koskeva määräys saatettiin voimaan 1.3.2022 alkaen. Sillä määrätään Rajavartiolaitoksen ympäristöasioiden hallinnan tehtävistä, organisaatioista ja toimintatavoista. 

Rajavartiolaitoksen hankinnoissa hyödynnetään Hansel Oy:n kestävän kehityksen puitesopimuksia ja huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ympäristökriteerit.

Rajavartiolaitoksessa käynnistettiin vuonna 2022 ympäristöriskien arviointityö koskemaan luovutettuja ja nykyisiä toimipaikkoja, joissa ympäristövastuu on edelleen Rajavartiolaitoksella. Kartoitustyö jatkuu vuonna 2023. 

Jätehuollon kierrätysastetta parannetaan kasarmien rakennushankkeiden yhteydessä. Muita kohteita koskeva kartoitustyö käynnistetään aikaisintaan vuonna 2023.

Polttoaineiden jakeluasemien uudistaminen

Arviointityön osana toteutetaan vuosina 2022–2023 Rajavartiolaitoksen ajoneuvo-, vene- ja helikopteritankkauspaikkojen vaatimustenmukaisuustarkastus. Arviointityö ja tarkastus johtavat erikseen laadittavaan korjaus- ja uusintasuunnitelmaan.

Jakeluasemien vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi käynnistettiin vuonna 2022 Rajavartiolaitoksen tankkauspaikoille jakeluasemaselvitys konsulttityönä. Osa tarkastuksista siirtyi vuodelle 2023, koska tarkastuksessa tarvittavaa kalustoa ei saatu vietyä kohteelle sovitussa aikataulussa. Selvitysten tulosten perusteella tehtävä jakeluasemien uudistaminen ja korjausohjelma toteutetaan vuonna 2023.