Ilmastotekoja

Rajavartiolaitoksen toiminnassa on luonteenomaista laaja toimintakenttä ja tehokas liikkuvuus. Partiointi ja tilanteisiin vastaaminen aiheuttaa väistämättä hiilidioksidipäästöjä, joita pyritään vähentämään uudella teknologialla.

Mittarit ja toteutuminen

Toteutunut

 • Kehitetään ajoneuvokaluston elinkaaritietojen hallintaa
 • Hankitaan EU-direktiivin mukaisia puhtaita autoja (CO2-päästöt enintään 50 g/km) vuosittain vähintään 38,5 % hallinnollisista ajoneuvoista
 • Verkkokoulutuspakettien ja simulaattoriopetuksen määrä.

Ei toteutunut

 • Lisätään VL Turvalla biokaasun osuus ainakin 70 % käytettävästä seossuhteesta ja alennetaan siten CO2-päästöjä 60 %
 • Alusluokissa RV 20 ja PV 08 siirrytään biopolttoaineisiin.

Rajavartiolaitoksella on hyvät edellytykset alkaa käyttää uusiutuvia polttoaineita Turva-luokan vartiolaivoissa ja uudemmassa aluskalustossa. Uusiutuvat polttoaineet edellyttävät tätä varten osoitettua lisärahoitusta, jota Rajavartiolaitos ei ole saanut. Rajavartiolaitoksen ajoneuvokalustossa ei ole toistaiseksi siirrytty biopolttoaineiden käyttöön kustannussyistä.

Valitut toimenpiteet

 • Hybridi- ja sähköautot
 • Biopolttoaineet käyttöön ajoneuvoissa
 • Biokaasu ja biopolttoaineet käyttöön VL Turvalla ja alus- ja veneluokissa
 • Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys huomioidaan vartiolaiva- ja kalustohankkeissa
 • Ympäristöystävälliset ja taloudelliset virkamatkat
 • Vähennetään koulutuksesta aiheutuvaa matkustamista (verkkokoulutus ja simulaattorit).

Hiilidioksidipäästöt laskivat edellisestä vuodesta

Rajavartiolaitoksen hiilidioksidipäästöt laskivat edellisestä vuodesta. Muutos johtuu ennen kaikkea Senaatti-kiinteistöltä vuokrattujen tilojen hiilidioksidipäästöjen laskemisesta, kun näissä tiloissa on siirrytty uusiutuvilla energialähteillä tuotettuun kaukolämpöön. 

Rajavartiolaitoksen hiilidioksidipäästöjen kehitys vuosina 2018–2022

Vuosi Hiilidioksidipäästöt (tCO2e)
2018 38911
2019 43404
2020 44758
2021 45718
2022 44215

Rajavartiolaitoksen hankinnat (osuus 44 %) ja operatiivisen toiminnan polttoaineen kulutuksen päästöt (osuus 33 %) aiheuttavat merkittävimmän osan Rajavartiolaitoksen hiilidioksidipäästöistä.

Rajavartiolaitoksen hiilidioksidipäästöjen jakauma

Toiminto Osuus
Hankinnat 44%
Hankitun energian epäsuorat päästöt 11%
Itselle vuokrattu omaisuus 7%
Liikematkustus 1%
Scope 1: Suorat päästöt polttoaineen kulutuksesta 33%
Scope 2: Päästöt energian hankinnasta 4%

Rajavartiolaitoksen hankinnat (osuus 44 %) ja operatiivisen toiminnan polttoaineen kulutuksen päästöt (osuus 33 %) aiheuttavat merkittävimmän osan Rajavartiolaitoksen hiilidioksidipäästöistä.

Hybridi- ja sähköautoja hankittiin

Rajavartiolaitokseen hankittiin suunnitelman mukaisesti vuoden 2022 aikana yhteensä neljä plug-in-hybridiautoa sekä yksi täyssähköauto. Määrä on 42 % hankittujen hallinnollisten autojen kokonaishankintamäärästä. Laskennallisesti näiden nyt hankittujen autojen hiilidioksidipäästöjä vähentävä vaikutus on noin 14 400 kg vuodessa. 

Virkakäytössä olevien sähköautojen latausmahdollisuuksia laajennetaan suunnitelmallisesti latausta vaativien lataushybridi tai sähköautojen hankintojen yhteydessä.

Uusiutuvia polttoaineita voidaan käyttää Vartiolaiva Turvalla ja venekalustossa

Ulkovartiolaiva Turva käyttää polttoaineena nesteytettyä maakaasua. Toteutetun testauksen perusteella teknistä estettä siirtyä käyttämään laivalla pelkästään biokaasua ei ole. 

Uusien vartiolaivojen hankintojen valmistelussa on huomioitu energiatehokkuus sekä käytettävien polttoaineiden ympäristöystävällisyys mukaan lukien uusiutuvien polttoaineiden hyödyntämismahdollisuus. Uusiin ulkovartiolaivoihin tulee DualFuel-koneet ja akustot.

Rajavartiolaitoksen uusimmassa venekalustossa on valmius käyttää kokonaan biopohjaista nestemäistä polttoainetta. Partiovene-luokan veneiden elinkaaripäivityksen jälkeen tämä mahdollisuus saadaan myös joko osaan tai kaikkiin partioveneisiin.

Etäkokoukset, etätyö ja verkko-opiskelu vähentävät matkustamisesta johtuvia hiilidioksidipäästöjä

Rajavartiolaitos on kehittänyt ja hyödyntänyt toiminnassaan laajasti etäkokouksia. Etätyön määrää on lisätty, joka vähentää työpaikalle matkustamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Valtion matkustusääntöön tehdyt muutokset pienentävät oman auton käytöstä korvattavaa summaa ja ohjaa ympäristöystävällisemmän julkisen liikenteen käyttöön sellaisen ollessa saatavilla.

Rajavartiolaitoksen eNalle-verkko-oppimisympäristön käyttöä kehitettiin ja koulutustarjontaa lisättiin vuoden 2022 aikana. eNalleen lisättiin Rajavartiolaitoksen ja yhteistyökumppaneiden tuottama koko henkilöstölle avoin verkkokoulutus.