Bekämpa klimatförändringen

Gränsbevakningsväsendets verksamhet kännetecknas av ett omfattande verksamhetsfält och effektiv rörlighet. Patrullering och svar på situationer orsakar oundvikligen koldioxidutsläpp som man strävar efter att minska med ny teknik. 

Indikatorer och genomförande

Har förverkligats 

 • Utveckling av hanteringen av fordonsmaterielens livscykeluppgifter
 • Anskaffning av rena bilar enligt EU-direktivet (CO2-utsläpp högst 50 g/km) varje år, åtminstone 38,5 % av de administrativa fordonen
 • Antal webbutbildningspaket och simulatorundervisning.

Förverkligades inte

 • Ökning av biogasens andel av den använda blandningskvoten med minst 70% och därmed minskning av CO2-utsläppen med 60% med hjälp av BF Turva
 • Övergång till biobränslen i fartygsklasserna RV 20 och PV 08.

Gränsbevakningsväsendet har goda förutsättningar för att börja använda förnybara bränslen i bevakningsfartyg i Turva-klassen och i nyare fartygsmateriel. Förnybara bränslen förutsätter tilläggsfinansiering som anvisats för detta ändamål som Gränsbevakningsväsendet inte har fått. Av kostnadsskäl har biobränslen än så länge inte börjat användas i Gränsbevakningsväsendets fordon.

Valda åtgärder

 • Hybrid- och elbilar
 • Användning av biobränslen i fordon
 • Användning av biogas och biobränslen i BF Turva och fartygs- och båtklasserna
 • Energieffektivitet och miljövänlighet beaktas i bevakningsfartygs- och materielprojekt
 • Miljövänliga och ekonomiska tjänsteresor
 • Minskning av resor på grund av utbildning (webbutbildning och simulatorer).

Gränsbevakningsväsendets koldioxidutsläpp minskade jämfört med året innan

Gränsbevakningsväsendets koldioxidutsläpp minskade jämfört med året innan. Förändringen beror framför allt på att koldioxidutsläppen från lokaler som hyrts av Senatfastigheter har minskats genom att man i dessa lokaler har övergått till fjärrvärme som producerats med förnybara energikällor.

Utvecklingen av Gränsbevakningsväsendets koldioxidutsläpp 2018–2022

År Koldioxidutsläpp (tCO2e)
2018 38911
2019 43404
2020 44758
2021 45718
2022 44215

Gränsbevakningsväsendets upphandlingar (andel 44 %) och utsläppen från den operativa verksamhetens bränsleförbrukning (andel 33 %) orsakar största delen av Gränsbevakningsväsendets koldioxidutsläpp.

Fördelning av Gränsbevakningsväsendets koldioxidutsläpp

Funktion Andel
Upphandlingar 44%
Indirekta utsläpp av anskaffad energi 11%
Egendom som hyrts för eget bruk 7%
Affärsresor 1%
Scope 1: Direkta utsläpp av bränsleförbrukning 33%
Scope 2: Utsläpp av anskaffad energi 4%

Gränsbevakningsväsendets upphandlingar (andel 44 %) och utsläppen från den operativa verksamhetens bränsleförbrukning (andel 33 %) orsakar största delen av Gränsbevakningsväsendets koldioxidutsläpp.

Hybrid- och elbilar anskaffades

I enlighet med planen skaffades sammanlagt fyra plug-in-hybridbilar och en elbil till Gränsbevakningsväsendet under 2022. Antalet är 42 % av det totala antalet administrativa bilar. Det har beräknats att koldioxidutsläppen minskar med cirka 14 400 kg per år tack vare de nya bilarna.

Laddningsmöjligheterna för elbilar i tjänstebruk utvidgas systematiskt i samband med anskaffningen av laddningshybridbilar eller elbilar som kräver laddning.

Förnybara bränslen kan användas på bevakningsfartyget Turva och i båtmaterielen

Bevakningsfartyget Turva använder flytande naturgas som bränsle. Utifrån den genomförda testningen finns det inget tekniskt hinder för att övergå till att använda enbart biogas på fartyget. 

I beredningen av upphandlingen av nya bevakningsfartyg har man beaktat energieffektiviteten och miljövänligheten av de använda bränslen, inklusive möjligheten att använda förnybara bränslen. De nya bevakningsfartygen får DualFuel-plan och batterier.

Gränsbevakningsväsendets nyaste båtmateriel har beredskap att bara använda biobaserat flytande bränsle. Efter livscykeluppdateringen av båtar i patrullbåtsklassen blir detta alternativ möjligt även antingen i en del eller alla patrullbåtar.

Distansmöten, distansarbete och webbstudier minskar koldioxidutsläppen från resor

Gränsbevakningsväsendet har i sin verksamhet i stor utsträckning utvecklat och utnyttjat distansmöten. Mängden distansarbete har ökats, vilket minskar koldioxidutsläppen från resor till arbetsplatsen.

Ändringarna i statens resereglemente minskar det belopp som ska ersättas för användning av egen bil och styr till en miljövänligare användning av kollektivtrafiken när en sådan är tillgänglig.

Användningen av Gränsbevakningsväsendets webbinlärningsmiljö eNalle utvecklades och utbildningsutbudet utökades under 2022. eNalle utökades med en webbutbildning som Gränsbevakningsväsendet och samarbetspartnerna producerat och som är öppen för hela personalen.