Vastuullisuuden suunnittelu ja seuranta

Rajavartiolaitoksen vastuullisuus on sisällytetty Rajavartiolaitoksen tulossuunnitelmaan sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan (TS/TTS), joka toimeenpanee Rajavartiolaitoksen 2027 strategiaa. Toimeenpanolla edistetään hallitusohjelman ja sisäministeriön konsernistrategian tavoitteita, Rajavartiolaitoksen henkilöstöstrategian, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman sekä vastuullisuussuunnitelman tavoitteita.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Rajavartiolaitos pyrkii toteuttamaan tehtävänsä tulevaisuudessakin taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla osana ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä kestävämmän Suomen rakentamista.

Rajavartiolaitoksen vastuullisuussuunnitelma

Rajavartiolaitoksen vastuullisuussuunnitelma perustuu YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteeseen. Suunnitelmassa kuvataan Rajavartiolaitoksen tavoitteet sidottuina valittuihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä keskeiset toimenpiteet, jotka toimeenpanemalla kestävän kehityksen tavoitteisiin pyritään. Toimeenpanon astetta ja onnistumista seurataan mittareilla. Rajavartiolaitoksen vastuullisuussuunnitelma on samalla Rajavartiolaitoksen toimenpidesitoumus kestävään kehitykseen.

Vastuullisuussuunnitelma toimeenpannaan Rajavartiolaitokselle myönnettyjen voimavarojen puitteissa. Suunnitelman toimeenpanoa tukevat sisäministeriön hiilijalanjäljen laskenta sekä hankintoja koskevat puitesopimukset ja niiden velvoitteet. Osa kestävän kehityksen toimenpiteistä ja niiden mittareista sisältyy Rajavartiolaitoksen ja rajavartio-osaston tulossopimuksiin.

Suunnitelman toimeenpanolla kehitetään vastuullisuuden kulttuuria koko organisaatiossa ja vakiinnutetaan kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen kaikessa toiminnassa. Keskeistä on vastuullisuuden huomioiminen myös kaikessa opetuksessa ja opetussuunnitelmissa.

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisilla toimenpiteillä ja tavoitteiden saavuttamisella Rajavartiolaitos tukee yhdenvertaisuuden lisäämistä, turvaa osaltaan tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen palvelun koko Suomessa ja osallistuu ympäristöjalanjäljen pienentämiseen.

Vastuullisuussuunnitelman toteutuminen vuonna 2022

Rajavartiolaitoksen vastuullisuustyön vaikuttavuutta ja kehittämismahdollisuuksia arvioitiin suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vastuullisuussuunnitelmassa (2021) valitut kestävät kehityksen tavoitteet, joiden saavuttamista Rajavartiolaitoksen toimenpiteillä erityisesti tuetaan, ovat seuraavat:

 • Tavoite 3 − Terveys ja hyvinvointi
  • Lisätään henkilöstön työssä viihtyvyyttä, parannetaan terveyttä ja vähennetään poissa oloja. Kehitetään toimitiloja.
 • Tavoite 12 − Vastuullista kuluttamista
  • Kehitetään Rajavartiolaitoksen ympäristönsuojelua ja vähennetään riskejä ympäristön saastumiseen.
 • Tavoite 13 − Ilmastotekoja
  • Vähennetään Rajavartiolaitoksen hiilidioksidipäästöjä.
 • Tavoite 14 − Vedenalainen elämä
  • Kehitetään ympäristövahinkojen torjuntaa ja vähennetään omasta toiminnasta johtuvaa ympäristön kuormitusta.
 • Tavoite 16 − Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
  • Varmistetaan ja kehitetään Rajavartiolaitoksen hyvää hallintoa ja oikeusvarmuutta.

Seuraavissa luvuissa on arvioitu tavoitteille asetettujen mittareiden ja toimenpiteiden toteutumista Rajavartiolaitoksen toiminnassa vuonna 2022. Mittareiden toteutumista arvioidaan asteikolla: ei toteutunut – edistynyt – toteutunut.