Terveys ja hyvinvointi

Rajavartiolaitoksen henkilöstön sekä Rajavartiolaitoksessa palvelevien varusmiesten terveys ja työhyvinvointi on keskeinen alue, jolla Rajavartiolaitoksen vastuullisuuden kädenjälki näkyy terveyttä ja hyvinvointia -tavoitteen alla. Arvion mukaan Rajavartiolaitoksen henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä on onnistuttu.

Mittarit ja toteutuminen

Toteutunut

  • Työhyvinvointi yli valtion keskiarvon ja työtyytyväisyyskyselyn mittarien positiivinen kehitys, 0-taso häirinnässä ja epäasiallisessa kohtelussa. Työtapaturmien ja läheltä piti-tilanteiden määrän vähentyminen.

Edistynyt

  • Palvelusturvallisuuteen liittyvien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrän vähentyminen.
  • Työturvallisuushavaintojen lisääminen. Vähintään 1 havainto per työntekijä vuodessa.
  • Toimitilaohjelman eteneminen ja väistötiloissa olevien ihmisten määrän vähentäminen ensin puoleen ja sitten väistötilatarpeen poistuminen.

Ei toteutunut

  • Sairauspoissaolojen tason selkeä laskeminen, vähintään 25 % (vrk/htv).

Vuonna 2022 sairauspoissaolojen määrä kasvoi Rajavartiolaitoksessa 43 %. Suurimmat poissaolosyyt olivat korona ja hengitystieinfektiot. Tavoitteen saavutettavuutta vaikeutti koronapandemia.

Uusi työkyvyn tuen malli antaa perustan systemaattiseen työkyvyn johtamiseen, jonka tavoitteena on varmistaa työn sujuminen työyhteisössä, lisätä työhyvinvointia ja tuloksellisuutta, tukea työkykyä, vähentää sairauspoissaoloja ja niiden aiheuttamia kustannuksia sekä pidentää työuria. Mallin toimeenpanoa edistettiin koulutuksella ja aktiivisella sisäisellä viestinnällä. 

Työterveyshuollon palvelutuottajan ja työnantajan kehittynyt ja tiivistynyt yhteistyö näkyi työterveysneuvotteluiden määrän kasvussa vuonna 2022.

Valitut toimenpiteet

  • Työkykyjohtaminen
  • Työterveyshuollon ja työnantajan vuorovaikutus
  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus
  • TURVA-järjestelmä
  • Työ- ja palvelusturvallisuus.

Henkilöstön työhyvinvointi parani

Rajavartiolaitoksen henkilöstötutkimuksen (2022, vastausprosentti 71,5 %) tulokset osoittavat, että henkilöstö koki työhyvinvointinsa kasvaneen vuodesta 2020, keskiarvon ollessa selkeästi yli valtionhallinnon keskimääräisen tason.

Vuoden 2022 aikana käynnistettiin useita kehitystoimia henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi. Rajavartiolaitoksen työkyvyn tuen toimintamalli julkaistiin ja siihen liittyvää esihenkilöiden ja työntekijöiden osaamista ryhdyttiin kehittämään.

Rajavartiolaitoksen henkilöstön kokema työhyvinvointi

Työnantaja, vuosi Arvosana asteikolla 4−10
Rajavartiolaitos 2018 8,18
Rajavartiolaitos 2020 8,13
Rajavartiolaitos 2022 8,17
Valtio 2022 7,92

Vuonna 2022 toimeenpantiin edellisenä vuonna valmistunutta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköihin perustettiin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevät ja edistävät työryhmät, suunnitelman sisältö käsiteltiin jokaisessa työyksikössä sekä sisäistä viestintää lisättiin. Henkilöstötutkimuksen perusteella tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden koettiin kehittyneen kaikilla kysytyillä osa-alueilla.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kokeminen eri osa-alueilla (asteikolla 1−5)

Osa-alue 2018 2020 2022
Johdon ja esihenkilöiden valitsemisessa 3,57 3,58 3,68
Henkilöstön valitsemisessa/rekrytoinnissa 3,50 3,48 3,58
Palkkauksessa 3,14 3,19 3,26
Uralla etenemisessä 3,16 3,19 3,29
Koulutus- ja opiskelumahdollisuuksissa 3,34 3,35 3,48
Sosiaalisessa kanssakäymisessä 3,80 3,83 3,88

Työ- ja palvelusturvallisuutta kehitettiin

Rajavartiolaitoksessa tehtiin vuonna 2022 organisaatioturvallisuuden kehittämiseen liittyvä selvitystyö. Kehittämistyön tavoitteena on selkiyttää TURVA-järjestelmään syötettävien ilmoitusten yhtenäisyyttä, raportoinnin luotettavuutta ja mahdollistaa järjestelmästä saatavan tiedon avulla ennakoiva turvallisuuden lisääminen.

Työ- ja palvelusturvallisuuden ohjeistuksen päivitystyö aloitettiin keväällä 2022 ja saatetaan valmiiksi kesällä 2023.

Toimitilojen parannusohjelma eteni

Rajavartiolaitos on jatkanut kolmen keskeisimmän kiinteistöhankkeen valmistelua ja toimeenpanoa. Kehittämisohjelman toimeenpanon tuloksena Rajavartiolaitos saa henkilöstön käyttöön toimivat, turvalliset, terveelliset ja taloudelliset toimitilat.

Immolan kasarmialueen toinen vaihe valmistui sekä kolmas vaihe käynnistettiin ja hanke etenee aikataulussa. Ivalon kasarmialueen ensimmäinen vaihe on käynnistetty ja toisen vaiheen toimeenpanoa valmistellaan. Onttolan kasarmialueen ensimmäinen vaihe käynnistyi ja toista vaihetta valmistellaan.

Kustannustason ennakoimaton nousu vaarantaa sekä Ivalon että Onttolan kasarmihankkeiden suunnitelman mukaisen toimeenpanon.