Hälsa och välbefinnande

Hälsan och arbetshälsan hos Gränsbevakningsväsendets personal och beväringar som tjänstgör vid Gränsbevakningsväsendet är ett centralt område där Gränsbevakningsväsendets handavtryck av ansvarsfullhet syns under målet hälsa och välbefinnande. Enligt bedömningen har man lyckats utveckla arbetshälsan hos Gränsbevakningsväsendets personal.

Indikatorer och åtgärder

Har förverkligats

 • Välbefinnandet i arbetet över statens genomsnitt och positiv utveckling av indikatorerna i enkäten om arbetstillfredsställelse, 0-nivå vid trakasserier och osakligt bemötande. Minskning av antalet olycksfall och olyckstillbud i arbetet.

Har framskridit

 • Minskning av antalet olyckor och risksituationer i anslutning till tjänstgöringssäkerheten.
 • Ökning av antalet arbetssäkerhetsobservationer. Minst 1 observation per anställd per år.
 • Lokalprogrammets framskridande och minskning av antalet personer som vistas i tillfälliga lokaler, först till hälften och sedan avlägsnande av behovet av tillfälliga lokaler.

Förverkligades inte

 • Tydlig minskning av sjukfrånvaron, minst 25 % (dygn/årsverke).

År 2022 ökade antalet sjukfrånvaron vid Gränsbevakningsväsendet med 43 %. De största orsakerna till frånvaron var corona och luftvägsinfektioner. Coronapandemin försvårade uppnåendet av målet.

Den nya modellen för stöd för arbetsförmågan utgör grunden för en systematisk ledning av arbetsförmågan, vars syfte är att säkerställa att arbetet löper smidigt i arbetsgemenskapen, öka arbetshälsan och resultatet, stödja arbetsförmågan, minska sjukfrånvaron och kostnaderna för dem samt förlänga yrkeskarriärerna. Verkställandet av modellen främjades genom utbildning och aktiv intern kommunikation. 

Det utvecklade och intensifierade samarbetet mellan producenten av företagshälsovårdstjänster och arbetsgivaren syntes i ökningen av antalet företagshälsovårdsförhandlingar 2022.

Valda åtgärder

 • Ledning av arbetsförmågan
 • Växelverkan mellan företagshälsovården och arbetsgivaren
 • Jämställdhet och likabehandling
 • TURVA-systemet
 • Arbets- och tjänstesäkerhet
 • Ombyggnad av lokaler

Arbetshälsan bland Gränsbevakningsväsendets personal förbättrades

Resultaten från Gränsbevakningsväsendets personalundersökning (2022, svarsprocent 71,5 %) visar att personalen upplevde att deras välbefinnande i arbetet hade ökat sedan 2020, medan medeltalet var klart högre än den genomsnittliga nivån inom statsförvaltningen.

Under 2022 inleddes flera utvecklingsåtgärder för att stödja personalens välbefinnande i arbetet. Gränsbevakningsväsendets verksamhetsmodell för stöd av arbetsförmågan publicerades och chefernas och arbetstagarnas kompetens i anslutning till den började utvecklas. 

Välbefinnande i arbetet bland Gränsbevakningsväsendets personal

Arbetsgivare, år Betyg på en skala från 4-10
Gränsbevakningsväsendet 2018 8,18
Gränsbevakningsväsendet 2020 8,13
Gränsbevakningsväsendet 2022 8,17
Stat 2022 7,92

År 2022 verkställdes jämställdhets- och likabehandlingsplanen som färdigställts året innan. Vid Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheter tillsattes arbetsgrupper som behandlar och främjar jämställdhet och likabehandling, planens innehåll behandlades vid varje arbetsenhet och den interna kommunikationen ökades. Utifrån personalundersökningen upplevdes jämställdheten och likabehandlingen ha utvecklats inom alla efterfrågade delområden. 

Upplevelsen av jämställdhet och likabehandling inom olika delområden (skala från 1−5)

Sektor 2018 2020 2022
Vid valet av ledning och förman 3,57 3,58 3,68
Vid valet av personal/rekrytering 3,50 3,48 3,58
I avlöningen 3,14 3,19 3,26
I karriären 3,16 3,19 3,29
I utbildnings- och studiemöjligheterna 3,34 3,35 3,48
I det sociala umgänget 3,80 3,83 3,88

Arbets- och tjänstgöringssäkerheten utvecklades

Vid Gränsbevakningsväsendet utfördes ett utredningsarbete i anslutning till utvecklingen av organisationssäkerheten 2022. Målet med utvecklingsarbetet är att förtydliga enhetligheten i de anmälningar som matas in i TURVA-systemet, rapporteringens tillförlitlighet och möjliggöra en förutseende ökning av säkerheten med hjälp av den information som fås från systemet.

Arbetet för att uppdatera arbets- och tjänstgöringssäkerheten inleddes våren 2022 och slutförs sommaren 2023.

Programmet för förbättring av lokalerna framskred

Gränsbevakningsväsendet har fortsatt beredningen och verkställandet av de tre viktigaste fastighetsprojekten. Som ett resultat av genomförandet av utvecklingsprogrammet får Gränsbevakningsväsendets personal tillgång till fungerande, trygga, hälsosamma och ekonomiska lokaler.

Den andra fasen av Immola kasernområde färdigställdes och den tredje fasen inleddes och projektet framskrider enligt tidtabellen. Den första fasen av Ivalo kasernområde har inletts och genomförandet av den andra fasen bereds. Den första fasen av Onttola kasernområde inleddes och den andra fasen bereds.

Den oförutsedda höjningen av kostnadsnivån äventyrar genomförandet av både Ivalo och Onttola kasernprojekt enligt planen.