Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Toiminnan laillisuuden ja asianmukaisuuden tehokkaalla ja uskottavasti toteutetulla valvonnalla edistetään toiminnan laatua ja hyvää hallintoa. Aktiivisella viestinnällä varmistetaan toiminnan läpinäkyvyyttä ja varmistetaan päätöksentekijöiden ja kansalaisten luottamusta Rajavartiolaitoksen toimintaan.

Mittarit ja toteutuminen

Toteutunut

  • Kanteluiden, kansalaispalautteen ja eettisen kanavan kautta tulevien yhteydenottojen määrä ja sisältö*
  • Hallintovalitusten määrä ja hallintotuomioistuimien ratkaisut*
  • Kyselyssä rajanylittäjille vastaukset koskien asiakaspalvelua oli tasolla 4,2 ja koskien asiakastyytyväisyyttä oli tasolla 4,2 vuonna 2018. Tavoitellaan parannusta.

Edistynyt

  • Tarkastusten määrä ja laatu
  • Kyselyssä harva-alueen asukkaiden kokema turvallisuuden tunne oli tasolla 3,8 ja rajanylittäjillä 4,1 vuonna 2018. Tavoitellaan parannusta.

*) Oikeudellinen osasto käsittelee kanteluiden ja eettisen kanavan kautta tulleet yhteydenotot sekä hallintovalitukset ja hallintotuomioistuimien ratkaisut. Kansaislaispalautteen käsittelyyn osallistuvat oikeudellisen osaston lisäksi raja- ja meriosasto sekä henkilöstöosasto.

Rajavartiolaitoksen suunnitelman mukainen sisäisen valvonnan tarkastustoiminta toteutui pääosin. Osa tarkastuksista siirrettiin vuodelle 2023 aikataulu- tai resurssisyistä.

Asiakaskyselyissä mitattu asiakaspalvelun, asiakastyytyväisyyden ja turvallisuuden tunteen taso nousi edellisestä mittauksesta, lukuun ottamatta harva-alueen asukkaiden turvallisuuden tunnetta, jonka toteuma oli 0,1 edellistä mittausta alempi (asteikolla 1–5).

Valitut toimenpiteet

  • Kehitetään koulutusta, viestintää ja tiedottamista
  • Selvitetään kansalaisten kokemukset yhdenvertaisesta ja tasa-arvoisesta kohtelusta
  • Huolehditaan tehokkaasta laillisuusvalvonnasta, sisäisestä tarkastuksesta ja korruption vastaisesta toiminnasta.

Rajavartiolaitoksen viestinnällä tuettiin hyvää ja vastuullista hallintoa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siihen liittyvät Venäjän kansalaisten maahantulorajoitukset aiheuttivat lukuisia mediakyselyjä. Nopealla viestinnällä kyettiin vastaamaan sosiaalisessa mediassa levinneeseen valeuutisointiin itärajan rajaliikenteen ruuhkautumisesta. Kansalaisten kokemaa luottamusta Rajavartiolaitokseen on vahvistettu ajantasaisella ja yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin oikea-aikaisesti reagoivalla monikanavaisella viestinnällä. Rajavartiolaitoksen viestintä on tukenut viraston strategisten tavoitteiden toteutumisen lisäksi myös toiminnan läpinäkyvyyttä.

Vuoden aikana toteutettujen kansalais- ja mediatutkimusten pohjalta on käynnistetty viestinnän tuotteiden ja palvelujen tarkastelu sekä tulevan palveluntarjonnan suunnittelu. Työ tunnistettujen puutteiden korjaamiseksi on aloitettu. Henkilöstön koulutusta saavutettavuuden ja palveluiden esteettömyyden parantamiseksi on jatkettu.

Raja.fi-sivustolle keväällä 2022 toteutetun käytettävyystutkimuksen pohjalta Rajavartiolaitos on vuoden aikana kehittänyt verkkosivustonsa kieliversioita, sisällöllistä monipuolisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Erityisesti pohjoissaamenkielisen kieliversion laajuutta on parannettu merkittävästi aiempaan verrattuna ja sinne on lisätty useita sisältökokonaisuuksia. Journalistista sisältöä tarjoavan Rajamedia-sivuston käytettävyyttä on parannettu muotoilemalla sivustoa uudelleen käyttäjäkokemusten pohjalta. Molemmilla sivustoilla on otettu käyttöön uusi evästehyväksyntäratkaisu, jolla edistetään käyttäjien tietosuojan toteutumista. Uudistetuilla mobiilinavigaatioilla on parannettu sivustojen saavutettavuutta ja mobiilipäätelaitteita käyttävien käyttäjien käyttökokemusta.

Myönteiset tulokset Mediabarometri- ja Luottamus & Maine -kyselytutkimuksissa

Rajavartiolaitos sain vuoden 2022 loppupuolella valmistuneessa toimittajille suunnatussa Mediabarometri-kyselytutkimuksessa positiivisen tuloksen, joka kertoo siitä, että Rajavartiolaitos on hoitanut mediapalvelun hyvin. Kyseisessä kyselytutkimuksessa Rajavartiolaitos on hallinnonalan paras. Kehitettävää löytyi muun muassa kansainvälisten tehtäviemme ja merellisen ympäristövahinkojen torjuntatehtävän tunnettuuden vahvistamisessa sekä tiedotteiden jakelussa.

Loppuvuodesta valmistui mittava julkishallinnon Luottamus & Maine -kyselytutkimus, joka oli kohdistettu kansalaisille. Rajavartiolaitoksen osalta luotettavuus, ammattitaito ja johtaminen saivat erinomaiset arviot; kansalaisten mielissä Rajavartiolaitos on luotettavin julkishallinnon organisaatio. Rajavartiolaitos sijoittui tutkimuksessa pelastustoimen kanssa jaetulle ensimmäiselle sijalle.

Kostamovaara, palkinto ja kukat.

Rajavartiolaitoksen päällikkö Pasi Kostamovaara.

 

Huolehditaan tehokkaasta laillisuusvalvonnasta, sisäisestä tarkastuksesta ja korruption vastaisesta toiminnasta

Sisäinen laillisuusvalvonta on osa Rajavartiolaitoksen johtamisjärjestelmää ja sisäistä valvontaa. Rajavartiolaitoksen sisäisen laillisuusvalvonnan tavoitteena on edistää toiminnan laatua ja hyvää hallintoa. Laillisuusvalvonnan kautta pystytään myös paljastamaan ja saattamaan asianmukaiseen menettelyyn havaittu lainvastainen toiminta. Laillisuusvalvonta toimii sekä ennalta estävästi että jälkikäteisenä hallintakeinona.

Rajavartiolaitoksen esikunnassa laillisuusvalvonnan roolia ja riippumattomuutta selkeytettiin eriyttämällä Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisella osastolla laillisuusvalvonta omaksi yksikökseen vuoden 2022 alusta alkaen.

Rajavartiolaitoksen esikunta ja muut hallintoyksiköt valvoivat toiminnan lainmukaisuutta sisäisten määräysten ja suunnitelmien mukaisesti. Rajavartiolaitoksessa tuli vireille 33 hallintokantelua vuonna 2022 ja hallintokanteluasioita ratkaistiin yhteensä 31 kappaletta. Näistä hallinnollista ohjausta annettiin 4 asiassa. Tarvittaessa päivittäistoiminnassa esiin tulleita asioita otettiin tarkasteltavaksi myös niin sanottuina omina aloitteina (3 kpl).

Eduskunnan oikeusasiamies antoi ratkaisunsa kahdeksassa Rajavartiolaitosta koskevassa kanteluasiassa, joista kahdessa asiassa eduskunnan apulaisoikeusasiamies saattoi käsityksensä lain mukaisesta menettelystä Rajavartiolaitoksen tietoon. Muut käsitellyt asiat eivät aiheuttaneet toimenpiteitä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi Rajavartiolaitosta koskevan lausunnon, joka sisälsi suosituksia etnisen syrjinnän ehkäisemiseksi. Tasa-arvovaltuutettu antoi lausunnon Raja- ja merivartiokoulun rajavartijan peruskurssin opiskelijavalinnasta ja totesi, ettei kyse ollut kyse tasa-arvolain vastaisesta syrjinnästä, vaikka naishakijoille annettiin haussa lisäpiste sukupuolen perusteella.

Kansalaisten kirjallisia yhteydenottoja tuli Rajavartiolaitokseen vuonna 2022 edelleen suuri määrä, noin 15 300 kappaletta, vaikka määrä kääntyikin laskuun kahden edellisen vuoden jälkeen.

Rajavartiolaitoksen sisäisen eettisen kanavan käyttöönotto viivästyi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun kansallisen lain voimaantulon viivästyttyä. Kanava otettiin käyttöön 1.4.2023.

Vuonna 2022 Rajavartiolaitoksen toiminnasta tuli vireille 62 uutta hallintovalitusta. Syksyllä 2022 lukuun vaikutti voimakkaasti pääsyn epäämisistä ja viisumin kumoamisista itärajalla tehtyjen hallintovalitusten suuri määrä, joka liittyi valtioneuvoston tekemään periaatepäätökseen Venäjän kansalaisten maahantulorajoituksista. Hallintotuomioistuimet ratkaisivat vuonna 2022 yhteensä 20 Rajavartiolaitosta koskevaa valitusta, joista kolmessa Rajavartiolaitoksen päätös kumottiin.

Vuoden 2022 aikana Rajavartiolaitoksessa kehitettiin henkilötietojen tietoturvaloukkausten ilmoitus- ja käsittelyprosessia ja selvitettiin tietosuojaa koskevan pysyväismääräyksen tarvetta ja mahdollista sisältöä. Havaintojen perusteella asetettiin hanke tietosuojamääräyksen valmistelemiseksi vuoden 2023 aikana. Lisäksi Rajavartiolaitoksen ulkoisten verkkosivujen tietosuojaa koskevat sisällöt uudistettiin.

Vuonna 2022 valmisteltiin Rajavartiolaitoksen sisäisen tarkastuksen toimeenpano. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelyiden asianmukaisuutta ja riittävyyttä arvioitiin ulkoisessa arvioinnissa. Rajavartiolaitoksen korruption vastaisen toimintaohjelman laadinta käynnistettiin ja saatetaan valmiiksi 2023 loppuun mennessä.