Fred, rättvisa och god förvaltning

Genom att övervaka verksamhetens laglighet och ändamålsenlighet på ett effektivt och trovärdigt sätt främjas verksamhetens kvalitet och god förvaltning. Genom aktiv kommunikation säkerställs transparensen i verksamheten och säkerställs beslutsfattarnas och medborgarnas förtroende för Gränsbevakningsväsendets verksamhet.

Indikatorer och genomförande

Har förverkligats

  • Antalet klagomål, medborgarrespons och kontakter via den etiska kanalen samt deras innehåll*
  • Antalet förvaltningsbesvär och förvaltningsdomstolarnas avgöranden*
  • Utifrån responsen från enkäten för dem som passerat gränsen låg kundbetjäningen på nivå 4,2 och kundnöjdheten på nivå 4,2 år 2018. Förbättring eftersträvas.

Har framskridit 

  • Antalet inspektioner och deras kvalitet
  • I enkäten var den trygghetskänsla som invånarna i glesbygden upplevde på nivå 3,8 och för dem som passerade gränsen 4,1 år 2018. Förbättring eftersträvas.

*) Juridiska avdelningen hanterar klagomål och kontakter via den etiska kanalen samt förvaltningsbesvär och förvaltningsdomstolarnas avgöranden. Utöver juridiska avdelningen deltar gräns- och sjöavdelningen och personalavdelningen i behandlingen av medborgarrespons. 

Inspektionsverksamheten inom den interna kontrollen enligt Gränsbevakningsväsendets plan genomfördes till stor del. En del av inspektionerna sköts upp till 2023 av tidtabells- eller resursskäl. 

Nivån på kundbetjäningen, kundnöjdheten och trygghetskänslan som uppmättes i kundenkäterna ökade jämfört med föregående mätning, med undantag av trygghetskänslan hos invånarna i glesbygden, vars utfall var 0,1 lägre än vid föregående mätning (på skalan 1–5). 

Valda åtgärder

  • Utveckling av utbildning, kommunikation och information
  • Medborgarnas erfarenheter av jämlikt bemötande och likabehandling
  • Säkerställande av effektiv laglighetsövervakning, intern revision och verksamhet för att bekämpa korruption.

Gränsbevakningsväsendets kommunikation stödde en god och ansvarsfull förvaltning

Rysslands attack mot Ukraina och de relaterade inreserestriktionerna för ryska medborgare ledde till många medieenkäter. Genom snabb kommunikation kunde man svara på den falska nyhetsrapporteringen som spreds i sociala medier om trafikstockningar i gränstrafiken vid östgränsen. Medborgarnas förtroende för Gränsbevakningsväsendet har förstärkts genom aktuell kommunikation via flera kanaler som reagerar på förändringar i samhället i rätt tid.

Gränsbevakningsväsendets kommunikation har inte bara stött förverkligandet av verkets strategiska mål utan också transparensen i verksamheten. 

Utifrån de medborgar- och medieundersökningar som genomförts under året har man inlett granskningen av kommunikationsprodukter och -tjänster samt planeringen av det kommande tjänsteutbudet. Arbetet för att åtgärda de identifierade bristerna har inletts. Personalutbildningen för att förbättra tillgängligheten och tjänsternas tillgänglighet har fortsatt. 

Utifrån användbarhetsundersökningen som genomfördes våren 2022 på webbplatsen Raja.fi har Gränsbevakningsväsendet under året utvecklat språkversionerna, den innehållsmässiga mångsidigheten och användarvänligheten på sin webbplats. I synnerhet den nordsamiska språkversionens omfattning har förbättrats avsevärt jämfört med tidigare och flera innehållshelheter har lagts till. Webbplatsen Rajamedia, som tillhandahåller journalistiskt innehåll, har blivit mer användbar genom att man formaterat webbplatsen utifrån användarupplevelserna.

På båda webbplatserna har man tagit i bruk en ny lösning för godkännande av kakor som främjar användarnas dataskydd. De förnyade mobilnavigeringarna har förbättrat webbplatsens tillgänglighet och användarupplevelsen för användare av mobila enheter.

Enkätundersökningarna Mediebarometern och Luottamus & Maine gav positiva resultat

Gränsbevakningsväsendet fick ett positivt resultat i Mediebarometern-enkäten som riktades till journalister i slutet av 2022, vilket skvallrar om att Gränsbevakningsväsendet har skött medietjänsten väl. I enkätundersökningen är Gränsbevakningsväsendet det bästa inom förvaltningsområdet. Det fanns utrymme för utveckling bland annat när det gäller stärkande av kännedomen om våra internationella uppgifter och bekämpningen av miljöskador till havs samt distributionen av meddelanden. 

I slutet av året färdigställdes den omfattande enkätundersökningen Luottamus & Maine som riktades till medborgarna. Gränsbevakningsväsendet fick utmärkta bedömningar för tillförlitlighet, yrkesskicklighet och ledning; medborgarna anser att Gränsbevakningsväsendet är den mest tillförlitliga organisationen inom den offentliga förvaltningen. Gränsbevakningsväsendet delade första plats med räddningsväsendet i undersökningen.

Kostamovaara.

Pasi Kostamovaara, chefen för Gränsbevakningsväsendet.

 

Säkerställande av effektiv laglighetsövervakning, intern revision och verksamhet för att bekämpa korruption

Den interna laglighetsövervakningen är en del av Gränsbevakningsväsendets ledningssystem och interna revision. Målet med Gränsbevakningsväsendets interna laglighetsövervakning är att främja verksamhetens kvalitet och god förvaltning. Genom laglighetsövervakningen kan man också avslöja lagstridig verksamhet och föra sådan verksamhet till ett ändamålsenligt förfarande. Laglighetsövervakningen är både en förebyggande åtgärd och en kontrollmetod som görs i efterhand.

Vid staben för Gränsbevakningsväsendet förtydligades laglighetsövervakningens roll och oberoende genom att laglighetsövervakningen vid juridiska avdelningen vid staben separerades till en egen enhet i början av 2022.

Staben för Gränsbevakningsväsendet och de övriga förvaltningsenheterna övervakade verksamhetens lagenlighet i enlighet med de interna föreskrifterna och planerna. Vid Gränsbevakningsväsendet inleddes en förvaltningsklagan 33 gånger 2022 och avgjordes sammanlagt 31 ärenden som gällde förvaltningsklagan. Administrativ handledning gavs i 4 av dessa ärenden. Vid behov togs frågor som kommit fram i den dagliga verksamheten också upp som så kallade egna initiativ (3 st.).

Riksdagens justitieombudsman gav sitt avgörande i åtta klagomål som gällde Gränsbevakningsväsendet, av vilka riksdagens biträdande justitieombudsman delgav Gränsbevakningsväsendet sin uppfattning om det lagenliga förfarandet i två ärenden. Övriga ärenden som behandlats föranledde inga åtgärder. Diskrimineringsombudsmannen gav ett utlåtande om Gränsbevakningsväsendet som innehöll rekommendationer för att förebygga etnisk diskriminering. Jämställdhetsombudsmannen gav ett utlåtande om antagningen av studerande till Gräns- och sjöbevakningsskolans grundkurs och konstaterade att det inte var fråga om diskriminering som stred mot jämställdhetslagen, trots att kvinnliga sökande fick tilläggspoäng på grund av sitt kön.

År 2022 kontaktades Gränsbevakningsväsendet fortsättningsvis ofta skriftligen av medborgarna, cirka 15 300 gånger, även om antalet minskade efter de två föregående åren. Införandet av Gränsbevakningsväsendets interna etiska kanal försenades när ikraftträdandet av den nationella lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten fördröjdes. Kanalen infördes 1.4.2023.

År 2022 inleddes 62 nya förvaltningsbesvär som gällde Gränsbevakningsväsendets verksamhet. Under hösten 2022 påverkades antalet kraftigt av det stora antalet förvaltningsbesvär över nekad inresa och upphävande av visum vid östgränsen, som gällde statsrådets principbeslut om ryska medborgares inresebegränsningar. Förvaltningsdomstolarna avgjorde 2022 sammanlagt 20 besvär som gällde Gränsbevakningsväsendet. I tre av dessa upphävdes Gränsbevakningsväsendets beslut.

Under 2022 utvecklade Gränsbevakningsväsendet en anmälnings- och behandlingsprocess för personuppgiftsincidenter och utredde behovet av och eventuellt innehåll i en stående bestämmelse om dataskydd. Utifrån observationerna tillsattes ett projekt för att bereda dataskyddsbestämmelsen under 2023. Dessutom förnyades innehållet om dataskydd på Gränsbevakningsväsendets externa webbplats.

År 2022 bereddes verkställandet av Gränsbevakningsväsendets interna revision. I den externa utvärderingen bedömdes ändamålsenligheten och tillräckligheten av arrangemangen för den interna övervakningen och riskhanteringen. Utarbetandet av Gränsbevakningsväsendets handlingsprogram mot korruption inleddes och slutförs före utgången av 2023.