Raportin laadinta

Rajavartiolaitoksen vastuullisuusraportti on laadittu Rajavartiolaitoksen esikunnan osastojen sekä suunnittelu- ja talousyksikön eri toimialojen asiantuntijoiden toimesta. Raportin sisältöä on tarkasteltu ja kommentoitu sen valmisteluvaiheessa toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seuranta työryhmässä. Raporttiluonnos esiteltiin Rajavartiolaitoksen yhteistoimintalautakunnalle, jolta pyydettiin myös lausunnot luonnokseen ennen raportin esittelyä Rajavartiolaitoksen osastopäällikkökokoukselle. Osastopäällikkökokouksen käsittelyn jälkeen raportti esiteltiin Rajavartiolaitoksen päällikölle, joka vahvisti raportin omalla katsauksellaan.

Raportin laadinnan aikana havaittiin tarve päivittää Rajavartiolaitoksen vastuullisuussuunnitelma vuoden 2023 aikana.