Rajavartiolaitos ja sen toiminta vuonna 2022

Rajavartiolaitos ylläpitää ja kehittää rajaturvallisuutta, meriturvallisuutta ja kriisivalmiutta. Alueellisen koskemattomuuden valvonta ja valmius sen turvaamiseen on jatkuvaa. Rajavartiolaitos tuottaa turvallisuuspalveluja kaikissa olosuhteissa erityisesti harvaan asutulla itärajalla ja merialueilla. Rajavartiolaitos on osa eurooppalaista raja- ja merivartiostoa ja osallistuu aktiivisesti eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon toimintaan Euroopan ulkorajoilla sekä luo edellytykset vastaanottaa pysyvän joukon tukea Suomessa tilanteen niin edellyttäessä.

Rajavartiolaitoksen tehtävistä vastaa yhdeksän hallintoyksikköä. Rajavartiolaitoksen organisaatiosta ja tehtävistä voit lukea lisää raja.fi-sivuilta.

Vuoden 2022 lopussa Rajavartiolaitoksen palveluksessa oli yhteensä 2 964 virkamiestä, joista miehiä 2 504 (84,5 %) ja naisia 460 (15,5 %). Henkilöstö painottuu Rajavartiolaitoksen tehtävistä johtuen sotilasvirassa palveleviin (noin 85 %). Naisten osuus sotilasviranhaltijoista on noin 8 %.

Katsaus vuoteen 2022

Vuonna 2022 laajamittainen sota palasi Eurooppaan ja Suomen lähialueelle. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti turvallisuusympäristöämme perusteellisesti ja pitkäaikaisesti. Muutos vaikutti Rajavartiolaitoksen toimintaan kaikilla sen tehtäväaloilla rajaturvallisuudessa, meriturvallisuudessa ja sotilaallisessa maanpuolustuksessa. Muutos oli suuri, mutta sen kohtaamista helpotti merkittävästi se, että turvallisuusympäristön muutoksiin on päättäväisesti ja johdonmukaisesti varauduttu.

Toimintaympäristöanalyysin perusteella Rajavartiolaitos aloitti parantamaan suorituskykyään entisestään vakavissa häiriötilanteissa itärajalla ja merellä. Valtioneuvosto osoitti ja eduskunta myönsi toimintakyvyn nostamisen edellyttämät voimavarat. Suorituskykyä kehitetään nostamalla Rajavartiolaitoksen henkilöstövahvuutta 3 060 henkilötyövuoteen sekä toimeenpanemalla joukko strategisia hankkeita, kuten kahden uuden ulkovartiolaivan hankinta, kahden uuden valvontalentokoneen hankinta, maa- ja merirajan teknisen valvontajärjestelmän uudistaminen sekä itärajan esteaidan rakentaminen. Strategisten hankkeiden lisäksi käynnissä on lukuisa joukko muita hankkeita, joiden avulla toimintakykyämme ja -varmuuttamme lisätään. Ympäristövahinkojen torjunnan kehittämiseksi on tehty lukuisia toimenpiteitä ja kehitetty kalustoa ja koulutusta ja siten edistetty meriympäristön suojelua.

Lisääntynyt operatiivinen toiminta ja hankinnat vaikuttivat väistämättä Rajavartiolaitoksen jalanjälkeen, vaikka kokonaispäästöt laskivatkin edellisestä vuodesta. Uuden teknologian kehityksen myötä Rajavartiolaitoksella on kuitenkin jatkossa valmiudet uusiutuvien polttoaineiden käyttämiseen, jos tätä varten myönnetään lisärahoitusta.

Poikkeukselliset ajat ovat asettaneet lisääntyneitä vaatimuksia myös Rajavartiolaitoksen hyvälle hallinnolle ja toiminnan oikeusvarmuudelle. Sisäisen valvonnan toimenpiteillä on edistetty hyvää hallintoa ja toiminnan laillisuutta. Viestinnällä on edistetty Rajavartiolaitoksen tunnettuutta ja avoimuutta. Epätavallisista ajoista huolimatta Rajavartiolaitos on onnistunut edistämään henkilöstönsä työhyvinvointia monin tavoin.