Gränsbevakningsväsendet och dess verksamhet 2022

Gränsbevakningsväsendet upprätthåller och utvecklar gränssäkerheten, sjösäkerheten och krisberedskapen. Övervakningen av den territoriella integriteten och beredskapen att trygga den är kontinuerlig. Gränsbevakningsväsendet producerar säkerhetstjänster under alla förhållanden särskilt vid den glest bebyggda östgränsen och i havsområdena. Gränsbevakningsväsendet är en del av den europeiska gräns- och kustbevakningen och deltar aktivt i den europeiska gräns- och kustbevakningssektionens stående styrka vid Europas yttre gränser samt skapar förutsättningar för att ta emot en stående styrka av stöd i Finland om situationen så kräver.

Gränsbevakningsväsendets uppgifter sköts av nio förvaltningsenheter. Du kan läsa mer om Gränsbevakningsväsendets organisation och uppgifter på webbplatsen raja.fi. 

Vid Gränsbevakningsväsendet arbetade i slutet av 2022 sammanlagt 2 964 tjänstemän, av vilka 2 504 (84,5 %) var män och 460 (15,5 %) kvinnor. Personalen koncentreras till personer som tjänstgör i en militär tjänst på grund av Gränsbevakningsväsendets uppgifter (ca 85 %). Kvinnornas andel av de militära tjänsteinnehavarna är cirka 8 %.

Översikt över 2022

År 2022 återvände omfattande krig till Europa och Finlands närområde. Rysslands attack mot Ukraina förändrade vår säkerhetsmiljö avsevärt och långvarigt. Förändringen påverkade Gränsbevakningsväsendets verksamhet inom alla dess uppgiftsområden inom gränssäkerheten, sjösäkerheten och det militära försvaret. Förändringen var stor, men underlättades betydligt av att man beslutsamt och konsekvent har förberett sig på förändringar i säkerhetsmiljön.

Utifrån verksamhetsmiljöanalysen började Gränsbevakningsväsendet förbättra sin prestationsförmåga ytterligare vid allvarliga störningssituationer vid östgränsen och till havs. Statsrådet anvisade och riksdagen beviljade de resurser som krävdes för att höja funktionsförmågan. Prestationsförmågan utvecklas genom att höja Gränsbevakningsväsendets personalstyrka till 3060 årsverken samt genom att verkställa ett antal strategiska projekt, såsom anskaffning av två nya bevakningsfartyg, anskaffning av två nya spaningsplan, förnyelse av det tekniska övervakningssystemet vid land- och sjögränsen samt byggande av ett stängsel vid östgränsen. Utöver de strategiska projekten pågår ett stort antal andra projekt som ökar vår handlingsförmåga och -säkerhet. Vi har vidtagit flera åtgärder för att utveckla bekämpningen av miljöskador och utvecklat materiel och utbildning och på så sätt främjat skyddet av den marina miljön. 

Den ökade operativa verksamheten och upphandlingarna påverkade oundvikligen Gränsbevakningsväsendets fotavtryck, även om de totala utsläppen minskade jämfört med året innan. I och med utvecklingen av ny teknik har Gränsbevakningsväsendet dock i fortsättningen förutsättningar för att använda förnybara bränslen om tilläggsfinansiering beviljas för detta. 

Exceptionella tider har också ställt ökade krav på god förvaltning av Gränsbevakningsväsendet och rättssäkerheten i verksamheten. Den interna kontrollen har främjat god förvaltning och verksamhetens laglighet. Kommunikationen har främjat Gränsbevakningsväsendets välbekanthet och öppenhet. Trots de ovanliga tiderna har Gränsbevakningsväsendet lyckats främja personalens välbefinnande i arbetet på många sätt.