Ansvarsplanering och uppföljning

Gränsbevakningsväsendets ansvar har inkluderats i Gränsbevakningsväsendets resultatplan samt verksamhets- och ekonomiplan som verkställer Gränsbevakningsväsendets strategi 2027. Genom verkställandet främjas målen i regeringsprogrammet och inrikesministeriets koncernstrategi, målen i Gränsbevakningsväsendets personalstrategi, likabehandlings- och jämställdhetsplanen samt ansvarsplanen.

I praktiken innebär detta att Gränsbevakningsväsendet även i framtiden strävar efter att fullgöra sin uppgift på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt som en del av bekämpningen av klimatförändringen och arbetet för att bygga ett mer hållbart Finland.

Gränsbevakningsväsendets ansvarsplan

Gränsbevakningsväsendets ansvarsplan grundar sig på FN:s 17 mål för hållbar utveckling. I planen beskrivs Gränsbevakningsväsendets mål bundna till de mål som valts ut bland FN:s mål för hållbar utveckling samt de centrala åtgärder som vidtas för att nå målen för hållbar utveckling. Indikatorer har fastställts för att följa i vilken omfattning och hur bra åtgärderna verkställs. Gränsbevakningsväsendets ansvarsplan är samtidigt Gränsbevakningsväsendets åtgärdsåtagande för hållbar utveckling.

Ansvarsplanen verkställs inom ramen för de resurser som beviljats Gränsbevakningsväsendet. Verkställandet av planen stöds av inrikesministeriets beräkning av koldioxidavtrycket samt ramavtalen om upphandlingar och förpliktelserna enligt dessa avtal. En del av åtgärderna för hållbar utveckling och indikatorerna för dessa ingår i Gränsbevakningsväsendets och gränsbevakningsavdelningens resultatavtal.

Genom att verkställa planen utvecklas en kultur av ansvarstagande i hela organisationen och målen för hållbar utveckling beaktas i all verksamhet. Det är viktigt att ansvarsskyldigheten beaktas även i all undervisning och i undervisningsplanerna.

Genom att vidta åtgärder som gäller ansvar och målen för hållbar utveckling och nå målen stöder Gränsbevakningsväsendet ökad jämlikhet, tryggar för sin del jämställd och jämlik service i hela Finland och är med och minskar miljöavtrycket.

Verkställande av ansvarsplanen 2022

Effektiviteten och utvecklingsmöjligheterna i Gränsbevakningsväsendets ansvarsarbete utvärderades i förhållande till FN:s mål för hållbar utveckling. De valda målen för hållbar utveckling i ansvarsplanen (2021), som Gränsbevakningsväsendet särskilt strävar efter att nå med sina åtgärder, är följande:

 • Mål 3 − Hälsa och välbefinnande
  • Öka personalens trivsel i arbetet, förbättra deras hälsa och minska frånvaron. Utveckla lokalerna.
 • Mål 12 − Hållbar konsumtion
  • Utveckla Gränsbevakningsväsendets miljöskydd och minska riskerna för miljöföroreningar.
 • Mål 13 − Bekämpa klimatförändringen
  • Minska Gränsbevakningsväsendets koldioxidutsläpp.
 • Mål 14 − Livet i haven
  • Utveckla bekämpningen av miljöskador och minska den miljöbelastning som orsakas av den egna verksamheten.
 • Mål 16 − Fred, rättvisa och god förvaltning
  • Säkerställa och utveckla Gränsbevakningsväsendets goda förvaltning och rättssäkerhet.

I följande kapitel har man utvärderat förverkligandet av de indikatorer och åtgärder som ställts upp för målen i Gränsbevakningsväsendets verksamhet 2022. Förverkligandet av indikatorerna bedöms på skalan: förverkligades inte – har framskridit – har förverkligats.

De valda målen för hållbar utveckling.