Hållbar konsumtion och produktion

Gränsbevakningsväsendet strävar efter att systematiskt minska sitt fotavtryck genom att utveckla hanteringen av miljöfrågor och minska konsekvenserna av konsumtionen. På grund av Gränsbevakningsväsendets verksamhet och den geografiska omfattningen är arbetet ofullbordat, men har framskridit väl. 

Indikatorer och genomförande

Har förverkligats

  • I alla betydande och lämpliga upphandlingar förutsätts av anbudsgivarna ett miljösystem enligt ISO 14001, en energiekonomisk granskning (inkl. alternativa bränslelösningar) samt socialt ansvar i anslutning till arbetarskydd, arbetsförhållanden och iakttagande av arbetsvillkor.

Har framskridit

  • Kartläggning av reparationsbehovet av bränsledistributionsstationerna (> 10 m3) till den nivå som lagstiftningen kräver, utarbetande av ett reparationsprogram och inledning av arbetena enligt reparationsprogrammet före utgången av 2022.
  • Kartläggning av miljöriskobjekten före utgången av 2025
  • Uppföljning av återvinningsgraden för kommunalt avfall i enlighet med avfallslagstiftningen.

Kartläggningen av miljöriskobjekt har framskridit, men arbetena enligt reparationsprogrammet pågår fortfarande.

Valda åtgärder

  • Modell för hantering av miljöfrågor
  • Energilösningar och avfallshanteringssystem
  • Förnyelse av bränsledistributionsstationer
  • Kartläggning av miljöriskobjekt och riskhantering
  • Effektivisering av avfallsåtervinningen
  • Lösningar för hållbar utveckling i upphandlingar.

Modell för hantering av miljöfrågor togs i bruk

Gränsbevakningsväsendet iakttar miljöskyddslagstiftningen och internationella avtal i sin verksamhet. Gränsbevakningsväsendets föreskrift om hantering av miljöfrågor trädde i kraft 1.3.2022. I den föreskrivs om uppgifterna, organisationen och verksamhetssätten för hanteringen av miljöfrågor vid Gränsbevakningsväsendet.

I Gränsbevakningsväsendets upphandlingar utnyttjas Hansel Ab:s ramavtal för hållbar utveckling och miljökriterierna beaktas i mån av möjlighet.

Vid Gränsbevakningsväsendet inleddes 2022 ett arbete för att bedöma miljörisker som gäller utlämnade och nuvarande verksamhetsställen, där Gränsbevakningsväsendet fortfarande har miljöansvaret. Kartläggningsarbetet fortsätter 2023. 

Avfallshanteringens återvinningsgrad förbättras i samband med byggprojekten för kasernerna. Kartläggningsarbetet som gäller andra projekt inleds tidigast 2023.

Förnyelse av bränsledistributionsstationer

Som en del av bedömningsarbetet genomförs 2022–2023 en kontroll av överensstämmelse vid Gränsbevakningsväsendets fordons-, båt- och helikoptertankningsplatser. Bedömningsarbetet och kontrollen leder till en separat reparations- och förnyelseplan.

För att säkerställa distributionsstationernas överensstämmelse inleddes 2022 en distributionsstationsutredning för Gränsbevakningsväsendets tankningsplatser som konsultarbete. En del av kontrollerna flyttades till 2023, eftersom utrustningen som behövdes vid kontrollerna inte kunde föras till objektet inom den överenskomna tidtabellen. Förnyelsen av distributionsstationerna som görs utifrån utredningsresultaten och reparationsprogrammet genomförs 2023.