Vedenalainen elämä

Merialueiden valvonnan tehostamista on toteutettu monin tavoin omasta toiminnasta aiheutuvan kuorman pienentämiseksi ja valvonnan tehostamiseksi.

Rajavartiolaitoksen teknisten valvontajärjestelmien uudistamishankkeen (RAVALU I-II) toimeenpanoa jatkettiin. Uudistamishankkeessa peruskorjataan merialueen tekninen valvontajärjestelmä ml. tiettyjen sensorikohteiden ekoasemat (sähköntuotto aurinko- ja tuulienergiaa hyödyntämällä), parannetaan teknisen valvonnan kattavuutta ja tilannekuvan laatua sekä otetaan käyttöön UAV-valvontateknologiaa. Uudistukset mahdollistavat osaltaan kattavan valvonnan toteuttamisen aikaisempaa pienemmällä ympäristön kuormittamisella sekä torjuntatöiden oikea-aikaisen ja kustannustehokkaan toimeenpanon.

Vartiolaiva 2025 -hanke, jossa korvataan kolme elinkaaren päässä olevaa ulkovartiolaivaa kahdella uudella ulkovartiolaivalla, on käynnissä ja ensimmäisen laivan rakennustyöt aloitettiin joulukuussa 2023. Laivat vastaanotetaan vuosina 2025 ja 2026. Hankkeessa ympäristöarvot ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat esillä korkealla prioriteetilla.

Rajavartiolaitoksen valvontalentokoneet ovat keskeisessä roolissa ympäristövahinkojen torjunnassa. Luvattomia aluspäästöjä valvotaan merialueella suoritettavilla valvontalennoilla. Havaittujen öljypäästöjen määrä on laskenut koko 2000-luvun ajan erityisesti kattavan valvonnan sekä hallinnollisen öljypäästömaksujärjestelmän ja merenkulun ympäristösuojelulain vaikutuksesta.

Rajavartiolaitoksen kalustolla suoritettavien valvontalentojen lisäksi ympäristövahinkojen ja luvattomien aluspäästöjen valvonnassa hyödynnetään Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) satelliittivalvontaa ja RPAS-palvelua sekä Ruotsin ja Viron kanssa tehtävää lentovalvontayhteistyötä. Rajavartiolaitoksen Dornier-kaluston ikääntymisen aiheuttamat tekniset haasteet koneiden toimintakyvyn ylläpidossa ovat vaikuttaneet valmiuteen ja valvontatehtävien suorittamiseen. Dornier-valvontalentokoneet korvaavien uusien valvontalentokoneiden hankintasopimus vahvistetaan valitun toimittajan kanssa alkuvuodesta 2024. Uudet koneet otetaan käyttöön vuosina 2026 ja 2027.

Ympäristövahinkojen torjuntakaluston varastoinnin keskittämistä ja käyttövalmiuden tehostamista jatkettiin vuoden 2023 aikana. Torjuntakaluston siirrot uusiin, operatiivisin perustein määritettyihin, sijainteihin toteutettiin ja varastojen palvelukonseptin valmistelua jatkettiin. Merivartioasemien ensilähdön toimintavalmiutta tehostettiin sijoittamalla ensilähdön kalustoa operatiivisin perustein määritetyille merivartioasemille. Varastoinnin keskittämistä ja palvelukonseptin kehittämistä jatketaan.

Ympäristövahinkojen torjunnan harjoitustoimintaa jatkettiin kattavasti ja osaamisen kehittämistä tukevalla tavalla. Rajavartiolaitoksen sekä merellisen toiminnan yhteistyötahojen henkilöstön ympäristövahinkojen torjuntaosaamista kehitetään Raja- ja merivartiokoulun järjestämillä MER1-, MER2-, MCAM- ja MCRO-kursseilla ja kansainvälisillä kursseilla. Rajavartiolaitoksen esikunnan asiantuntijat toimivat kouluttajina niin Rajavartiolaitoksen järjestämissä kuin ulkopuolisten tahojen toteuttamissa koulutuksissa kotimaassa ja ulkomailla.

Rajavartiolaitos osallistuu Itämeren piirissä yhteisiin kehityshankkeisiin sekä Itämeren suojelusopimuksen (HELCOM) että Kööpenhaminan sopimuksen puitteissa. Vuonna 2023 varmistui rahoitus IMAROS2-hankeelle, johon Rajavartiolaitos osallistuu. Hankkeessa selvitetään vähärikkisten polttoaineiden keräysmahdollisuuksia muun muassa kylmissä olosuhteissa.

Rajavartiolaitos toimeenpanee metsästyksen- ja kalastuksenvalvontaa maa-, meri- ja järvialueilla. Tarkastustoiminta keskittyy metsästys- ja kalastussäännöksiin liittyviin tarkastuksiin vapaa-ajan ja kaupallisessa metsästyksessä ja kalastuksessa. Vuosittain tehtyjen tarkastusten määrät ovat olleet vuosina 2022–2023 samalla tasolla (metsästyssäännöksiin liittyvät tarkastuksen noin 2 700 kpl vuodessa ja kalastussäännöksiin liittyvät tarkastukset noin 1 700 kpl vuodessa). Rajavartiolaitos ylläpitää lainsäädännön (EU-asetus yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta) mukaisesti Kalastuksenseurantakeskusta.

Rajavartija ja metsästäjä keskustelevat partioauton ovella.

Rajavartiolaitos toimeenpanee metsästyksen- ja kalastuksenvalvontaa.