Livet i haven

Effektiviserandet av havsområdens övervakning har genomförts på flera sätt för att minska belastningen som orsakats av den egna verksamheten och för att effektivisera övervakandet.

Verkställandet av Gränsbevakningsväsendets tekniska övervakningssystemens reform (RAVALU I-II) fortsattes. I reformprojektet grundrepareras havsområdets tekniska övervakningssystem inkl. särskilda ekologiska stationer vid sensormålen (elproduktion med hjälp av sol- och vindenergi), förbättrar tekniska övervakningens omfattning och kvaliteten på lägesbilden samt UAV-övervakningsteknologi införs. Förnyelserna möjliggör genomförandet av omfattande övervakning med mindre miljöbelastning än tidigare samt bekämpningsarbetens rättidiga och kostnadseffektiva verkställande.

Bevakningsfartyg 2025-projektet, där man ersätter tre utsjöbevakningsfartyg som är i slutet av sin livscykel med två nya utsjöbevakningsfartyg, är i gång och byggnadsarbetet av det första fartyget påbörjades i december 2023. Fartygen mottas år 2025 och 2026. I projektet är de miljömässiga värdena och målen för hållbar utveckling en hög prioritet.

Gränsbevakningsväsendets övervakningsflygplan spelar en central roll i bekämpning av miljöskador. Vid havsområden övervakas olovliga fartygsutsläpp genom övervakningsflygningar. Mängden observerade fartygsoljeutsläpp har minskat under hela 2000-talet särskilt till följd av omfattande övervakning samt det administrativa systemet för oljeutsläppsavgifter och miljöskyddslagen för sjöfarten.

För att övervaka miljöskador och olovliga fartygsutsläpp utnyttjas utöver övervakningsflygningarna med Gränsbevakningsväsendets materiel även Europeiska sjösäkerhetsbyråns (EMSA) satellitövervakning och RPAS-tjänster samt flygövervakningssamarbetet med de ansvariga myndigheterna i Sverige och Estland. Åldrande av Gränsbevakningsväsendets Dornier-materiel har orsakat tekniska utmaningar i upprätthållandet av maskinernas funktionsförmåga och därmed har påverkat beredskapen samt utförandet av övervakningsuppgifterna. Leveransavtalet för de nya övervakningsflygplanen som ersätter Dornier-övervakningsflygplanen ingås med den valda leverantören i början på 2024. De nya flygplanen införs år 2026 och 2027.

Centraliseringen av lagringen av materiel för bekämpning av miljöskador och effektiviserandet av insatsberedskapen fortsattes under 2023. Man genomförde bekämpningsmaterielens förflyttning till de nya lägen som fastställts på operativa grunder och fortsatte förberedelser inför lagrens tjänstekoncept. Sjöbevakningsstationernas aktionsberedskap för första utryckning effektiviserades genom att placera första utryckningens materiel på sjöbevakningsstationer som fastställts på operativa grunder. Centraliseringen av lagren och utvecklingen av tjänstekonceptet fortsätts.

Övningsverksamhet för bekämpning av miljöskador fortsattes på ett omfattande och kompetensutvecklande sätt. Kompetensen inom bekämpning av miljöskador hos personalen vid Gränsbevakningsväsendet och andra maritima samarbetspartners utvecklades genom MER1, MER2, MCAM och MRCO-kurser som ordnas av Gräns- och sjöbevakningsskolan samt med internationella kurser. Sakkunniga vid staben för Gränsbevakningsväsendet agerar som utbildare i utbildningar som både Gränsbevakningsväsendet och utomstående aktörer ordnar inrikes och utrikes.

Gränsbevakningsväsendet deltar i gemensamma utvecklingsprojekt på Östersjön inom ramen för både Avtalet för skyddet av Östersjön (HELCOM) och Köpenhamnsavtalet. Under 2023 säkerställdes finansieringen för IMAROS2-projektet, som Gränsbevakningsväsendet deltar i. I projektet utreds insamlingsmöjligheterna för lågsvavliga bränslen bl.a. i kalla förhållanden.

Gränsbevakningsväsendet verkställer övervakning av jakt och fiske på land-, havs- och sjöområden. Granskningsverksamheten fokuserar på granskningar enligt jakt- och fiskebestämmelserna i både fritids och kommersiell jakt samt fiske. Antalet årliga granskningar har under 2022–2023 hållits på samma nivå (granskningar som gäller jaktbestämmelser ca. 2700 st. per år och granskningar som gäller fiskebestämmelser ca. 1700 st. per år). Gränsbevakningsväsendet upprätthåller centrumet för fiskerikontroll enligt lagstiftningen (EU-förordning om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken).