Personalens erfarenheter av jämställdhet och likabehandling vid Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningsväsendet genomför vartannat år en omfattande personalundersökning. Enkäten innehåller ett avsnitt som kartlägger respondenternas erfarenheter av hur jämställdhet och likabehandling förverkligas i arbetet. Dessutom är det viktigt att granska personalens iakttagelser och erfarenheter av osakligt bemötande, trakasserier (arbetsplatsmobbning) och sexuella trakasserier. 

Utifrån resultaten av personalenkäten 2022 fortsätter de anställdas upplevelser av jämställdhet och likabehandling att öka något jämfört med resultaten från de två tidigare undersökningarna (2018 och 2020). Mer detaljerade resultat presenteras i figur Medarbetarnas upplevelser av jämställdhet och likabehandling.

När svaren granskas enligt svarsfördelningen anser minst 76 procent av respondenterna inom varje delområde att jämställdhet och likabehandling förverkligas på ett tillfredsställande sätt eller bättre. När det gäller social interaktion anser hela 94 procent av respondenterna att jämställdhet och likabehandling förverkligas på ett tillfredsställande eller bättre sätt. När det gäller svarsfördelningen tyder resultaten alltså på att jämlikhet och likabehandling åtminstone enligt majoritetens uppfattning ligger på en tillfredsställande nivå. 

Sett till kön upplever kvinnorna att jämställdheten och likabehandlingen förverkligas något bättre än männen vid rekrytering av personal, där kvinnornas medeltal är 3,63 och männens motsvarande värde 3,57. Inom andra områden upplever män i högre grad än kvinnor att jämställdheten förverkligas. Den största skillnaden i åsikter uppstår när det gäller möjligheter till utbildning, där medeltalet på kvinnornas svar i genomsnitt är 0,23 lägre än männens (3,28 för kvinnor, 3,51 för män) och karriärutveckling, där medeltalet på kvinnornas svar i genomsnitt är 0,20 lägre än männens (kvinnor 3,12, män 3,32). I synnerhet när det gäller personer som tjänstgör i civila befattningar betonas det att Gränsbevakningsväsendets eget utbildningsprogram innehåller relativt lite utbildning som upprätthåller och utvecklar yrkesskickligheten när det gäller utbildnings- och studiemöjligheter, och för dessa förlitar man sig på utbildningar som tillhandahålls av olika tjänsteleverantörer. I utvecklingen av civilpersonalens kompetens betonas personens egen aktivitet i samband med sökning till utbildningar. Skillnaderna i befordran förklaras sannolikt av att soldaterna i en militärt organiserad organisation har mer etablerade karriärvägar, medan de civilas avancemang kräver mer initiativ av individen.

Respondenternas upplevelse av jämställdhet mellan könen i arbetsgemenskapen har hållits på ungefär samma nivå. Genomsnittet för undersökningen var 4,15, jämfört med 4,13 (2020) och 4,04 (2018) för tidigare år. Likaså var det genomsnittliga vitsordet 3,93 på frågan om huruvida jämlikhet mellan människor förverkligas i arbetsgemenskapen, vilket var högre än år 2020. År 2020 var värdet 3,83. Eftersom båda frågorna ingår i den standardiserade frågeserien VMBaro som gäller hela statsförvaltningen, kan resultatet jämföras med genomsnittet för hela statsförvaltningen. I båda frågorna är Gränsbevakningsväsendets resultat på samma nivå som det statliga referensvärdet. I fördelningsrapporten är 80 procent av respondenterna helt eller delvis av samma åsikt om att jämställdheten förverkligas i arbetsgemenskapen. När det gäller förverkligandet av likabehandling är 74 procent av respondenterna helt eller delvis av samma åsikt om att likabehandling förverkligas i arbetsgemenskapen. 

Personalenkäten har ett eget avsnitt om observationer och erfarenheter av osakligt bemötande, trakasserier (arbetsplatsmobbning) och sexuella trakasserier. I 2022 års undersökning utökades och preciserades avsnittet jämfört med tidigare undersökningar. Frågorna gällde också till exempel våld och hatretorik och i alla frågor arbetsgemenskapen, kundsituationen och samarbetet med intressentgrupperna. Frågorna specificerades till att handla om personliga erfarenheter, inte allmänna observationer. I Gränsbevakningsväsendets modell till stöd för arbetsförmågan fastställs de åtgärder som ska vidtas när arbetsgivaren får en anmälan om trakasserier, diskriminering eller osakligt bemötande (RVLPAK B.15 Stöd för arbetsförmågan vid Gränsbevakningsväsendet).  

22 procent uppgav att de hade upplevt osakligt bemötande i någon form från arbetskamrater eller kunder på arbetsplatsen. Hälften av dessa hade skett inom arbetsgemenskapen (kollegor, underordnade, chefer). Upplevelser av sexuella trakasserier på jobbet rapporterades av 73 respondenter, dvs. 4 procent av alla respondenter. Frågeställningen gjorde det inte möjligt att analysera om trakasserierna hade förekommit inom eller utanför arbetsgemenskapen. 

Gränsbevakningsväsendet tolererar inte osakligt bemötande, trakasserier (arbetsplatsmobbning) eller sexuella trakasserier. På basis av personalenkäten föreligger det skäl att ytterligare utvärdera utbildningsbehoven för att identifiera och bekämpa osakligt beteende. Introduktionen av personalen är också av central betydelse senare i karriären.

Gränsbevakningsväsendets arbetsenheter är skyldiga att behandla resultaten av undersökningarna och på basis av dem dokumentera åtgärder för att förbättra verksamheten. Staben för Gränsbevakningsväsendet övervakar genomförandet av åtgärderna. För att utreda fall av osakligt bemötande, diskriminering och trakasserier är det ytterst viktigt att skapa en öppen atmosfär där varje anställd vid Gränsbevakningsväsendet är medveten om de åtgärder som vidtas för att utreda ärendet och om rapporteringskanalerna för att få ett beteende som upplevs som osakligt att upphöra. Enligt personalenkäten är 62 procent av respondenterna av samma eller helt av samma åsikt om att de känner till personalens anvisningar för problem- och krissituationer i enlighet med Gränsbevakningsväsendets modell för tidigt ingripande. Den förnyade modellen, som för närvarande kallas Stöd för arbetsförmågan, introduceras fortfarande aktivt för personal och chefer.

Efter att den föregående planen färdigställdes har en rapporteringskanal öppnats för personalen, där osakligt bemötande eller trakasserier kan anmälas på motsvarande sätt och i samma system där till exempel säkerhetsobservationer och olycksfall i arbetet rapporteras. På så sätt kan ärenden behandlas omedelbart och hela personalen få information om hur man enkelt kan väcka handläggning av ett ärende. Under det första året rapporterades sex olika incidenter till kanalen. 

Medarbetarnas upplevelser av jämställdhet och likabehandling

Sektor 2018 2020 2022
Vid valet av ledning och förman 3,57 3,58 3,68
Vid valet av personal/rekrytering 3,50 3,48 3,58
I avlöningen 3,14 3,19 3,26
I karriären 3,16 3,19 3,29
I utbildnings- och studiemöjligheterna 3,34 3,35 3,48
I det sociala umgänget 3,80 3,83 3,88