Personal

Gränsbevakningsväsendets personal är tillförlitlig, yrkeskunnig och har god samarbetsförmåga. Gränsbevakningsväsendet är en attraktiv arbetsplats. Personalen är motiverad, arbetsför och välmående.

Gränsbevakningsväsendet säkerställer att det har en tillräcklig personal för förändringar i säkerhetsmiljön och ökande internationella förpliktelser. Gränsbevakningsväsendets personal ökas.

Personalens kompetens svarar på Gränsbevakningsväsendets sektorövergripande uppgifter och en allt mer krävande säkerhetsmiljö. Personalens kunskap utvecklas effektivt och ekonomiskt. I kompetensutvecklingen utnyttjas mångformiga inlärningsmiljöer och andra medel för kompetensutvecklingen fördomsfritt. Särskild uppmärksamhet fästs vid tekniska branschens kompetens då övervakningsteknologin och befogenheterna utvecklas.

Grund- och kompletterande utbildningen av Gränsbevakningsväsendets personal har centraliserats till Gräns- och sjöbevakningsskolan. Gräns- och sjöbevakningsskolan samarbetar med andra myndigheter och läroanstalter både nationellt och internationellt.

Rekryteringen och trivseln i arbetet stöds med bra anställningsvillkor, motiverande avlöning samt planmässigt arbete för jämlikhet och likabehandling. Arbetsredskapen och de administrativa processerna hålls effektiva, tydliga och moderna. Säker verksamhetskultur utvecklas och främjas i alla uppgifter.