Gränsövervakning

Med gränsövervakningen upprätthålls gränsordningen och gränssäkerheten vid land- och havsgränserna. Den lägesbild som skapas genom övervakningen möjliggör en effektiv användning av resurserna. Situationer som hotar gränssäkerheten hanteras under alla förhållanden på land och till havs. Vid Schengenområdets inre gränser upprätthålls beredskap för temporär återinföring av gränskontrollerna.

Övervakningen av gränserna utförs med fast och mobil teknisk övervakning samt genom patrullering. Patruller med mörkerstridsförmåga kan förflytta sig i svåra förhållanden i terrängen och till havs och de har en ledarskaps-, övervaknings- och funktionsförmåga som lämpar sig för sektorsövergripande myndighets- och försvarsuppgifter. Gränshundarna utgör en viktig del av övervakningen. Gränsövervakningen utförs också med bemannade och obemannade luftfartyg.

Intensifierad övervakning vid östgränsen

I början av året var läget vid land- och havsgränserna stabilt. Mot slutet av sommaren 2023 intensifierade Gränsbevakningsväsendet övervakningen för att bekämpa det fenomen med olaglig instrumentaliserad invandring som uppkommit vid östgränsen. Intensifieringen innebar till exempel att den tekniska övervakningen och patrulleringen ökades samt att patrullerna försågs med mer mångsidig utrustning än normalt. För att hantera situationen byggdes tillfälliga hinder vid östgränsen. Gränsbevakningsväsendet fick stöd av samarbetsmyndigheterna och Frontex för hanteringen av situationen. Läget hölls under kontroll. 

De sektioner av stängslet vid östgränsen som byggts genom ett pilotförsök uppfördes vid landgränsen i Imatra och Salla och i Gräns- och sjöbevakningsskolans övningsmiljö i Immola under 2023. Med hjälp av dem har man fått erfarenhet av att både bygga stängslet och att välja den taktik som lämpar sig bäst för stängslet. Byggandet av stängslet fortsätter våren 2024.

Vid både land- och havsgränserna sjönk antalet illegala gränspassager jämfört med året innan. I det totala antalet territoriella kränkningar skedde det ingen nämnvärd förändring. På grund av den intensifierade gränsövervakningen gjordes det betydligt fler patrulleringar vid landgränsen mot Ryssland. Antalet patrulleringar med helikopter och obemannade luftfartyg ökade avsevärt i sin storleksklass. Den mobila tekniska övervakningen ökade påtagligt vid landgränsen mot Ryssland. Efter att handräckningen för hanteringen av pandemin hade avslutats, gavs det på grund av den intensifierade gränsövervakningen något mindre handräckning än under normala år. 

Illegala gränspassanger (personer, luftfarkoster, fartyg)

År 2019 2020 2021 2022 2023
Januari - april 9 121 38 12 6
Maj - augusti 11 63 37 19 20
September - december 13 19 6 15 11
Totalt 33 203 81 46 37

Patrullering, timmar

År 2019 2020 2021 2022 2023
Samarbets-patruller 3 131 933 1 880 1 842 1 413
UAS-patrullering* 302 335 423 1 347 2 550
Utlänningskontroll**       2 137 3 587
Båt, hydrokopter och luftkudde-fartyg 23 372 23 726 23 624 26 737 25 687
Bevakningsfartyg 18 097 18 255 18 461 20 099 20 305
Flygplan 594 618 624 598 565
Helikopter 806 631 448 723 1 436
Till fots, mc, snöskoter, bil (motsv.); hund 83 225 96 988 77 865 77 139 71 592
Till fots, mc, snöskoter, bil (motsv.) 131 386 222 667 215 192 163 089 185 853
Totalt 260 914 364 153 338 518 293 711 312 988
*) UAS = Unmanned Aerial System (obemannat luftfarkostssystem)
**) Nytt övervakningsmål

Teknisk övervakning, timmar

År 2019 2020 2021 2022 2023
Annan teknisk övervakning 32 441 33 341 31 918 39 055 41 173
Mobilt övervaknings-
system
1 643 914 2 905 759 3 348 902 3 856 010 4 748 805
Fast övervaknings-
system
322 240 322 127 318 715 356 972 346 622
Radar-
övervakning
275 764 298 347 288 550 288 802 296 829
Optisk övervakning 294 171 310 990 306 206 318 307 328 578
Totalt 2 568 530 3 870 564 4 294 291 4 859 146 5 762 007