Översikt från Gränsbevakningsväsendets ledning

Gränsbevakningsväsendet utarbetade sin första ansvarsplan 2021. Planen är samtidigt Gränsbevakningsväsendets åtagande för hållbar utveckling. Ansvarsrapporten beskriver hur vårt arbete har kommit igång.

Som sektorsövergripande myndighet har Gränsbevakningsväsendet utmärkta möjligheter att främja ansvar och hållbar utveckling inom flera olika områden. Vårt vardagliga, väl utförda arbete i det omfattande uppgiftsområdet bidrar också till att ansvarsmålen kan nås, oavsett om det är fråga om bekämpning av miljöskador eller det stora antalet kundmöten i anslutning till gränskontroller eller övervakning på havet.

När vi utarbetade ansvarsplanen valde vi ut fem särskilda mål bland FN:s 17 mål för hållbar utveckling. När vi valde målen identifierade vi områden inom vilka vi alltjämt kan utveckla vår verksamhet i hög grad och samtidigt arbeta för att ansvarsmålen nås på nationell nivå. Rapporten visar att vi har kommit bra igång, men mycket återstår fortfarande både för att minska vårt eget fotavtryck och för att öka vårt handavtryck.

Gränsbevakningsväsendet har förbundit sig att uppnå de mål som ställts upp. Samtidigt bedömer vi ständigt om vi kan göra ännu mer. Jag uppmuntrar alla som tjänstgör vid Gränsbevakningsväsendet, oavsett uppgift, att göra detsamma.

Pasi Kostamovaara
Generallöjtnant
Chefen för Gränsbevakningsväsendet