Hälsa och välbefinnande

Gränsbevakningsväsendet har utvecklat organisationens kompetens i ledning av arbetsförmågan och utbildat modellen för stöd för arbetsförmågan på olika karriärkurser och olika utbildningstillfällen för personalen, personalledningen och cheferna. Med hjälp av modellen för stöd för arbetsförmågan som införts år 2022 strävar man efter systematisk ledning av arbetsförmågan, där man framhäver förebyggande samt möjligast tidigt och aktivt reagerande och rättidiga stödåtgärder.

Växelverkan mellan företagshälsovårdens tjänsteproducent och arbetsgivaren ökades genom att uppdatera de styrande dokumenten om företagshälsovården för Gränsbevakningsväsendets personal och företagshälsovårdssamarbetet. Planenligt arbetshälsovårdssamarbete utfördes enligt de utarbetade verksamhetsmodellerna på alla nivåer av organisationen.

Under 2023 förbereddes en ny jämställdhets- och likabehandlingsplan 2024–2025 vid Gränsbevakningsväsendet. I planen utvärderas hur den tidigare planen har verkställts och nya åtgärder har fastställts. Jämställdhets- och likabehandlingsfrågor förbättrades tydligt.

TURVA-systemet för säkerhetsobservationsanmälan utvecklades vidare enligt de anvisningar som uppdaterats under 2023. Gränsbevakningsväsendet införde under 2023 en föreskrift om intern arbets- och tjänstgöringssäkerhet, i vilken målen och ansvaren fastställs. Därtill bekräftades en uppdaterad anvisning om identifiering av olägenheter och riskfaktorer samt riskbedömning i arbetet.

Gränsbevakningsväsendet har fortsatt förberedelserna och verkställandet av de tre mest centrala fastighetsprojekten. Som resultat av verkställandet av utvecklingsprogrammet får Gränsbevakningsväsendet välfungerande, trygga, hälsosamma och ekonomiska arbetslokaler för sin personal.