Hållbar konsumtion

Utveckla Gränsbevakningsväsendets miljöskydd och minska riskerna för miljöföroreningar.

Åtgärder

Modell för hantering av miljöfrågor

Uppdatera Gränsbevakningsväsendets modell för hantering av miljöfrågor och genomföra åtgärderna i modellen i den praktiska verksamheten på alla nivåer.

Det stående direktivet RVLPAK D.32 Hantering av miljöfrågor vid Gränsbevakningsväsendet reviderades under 2021 och trädde i kraft den 1 mars 2022. I det stående direktivet fastställs ansvaret för hanteringen av miljöfrågor vid Gränsbevakningsväsendet och principerna för verksamheten ur miljöansvarssynvinkel enligt ämnesområde:

  • Hantering av miljörisker
  • Miljöskador, tillbud, klagomål och begäranden om utredning
  • Tillstånd och registreringar
  • Transporter, trafik och övningsverksamhet
  • Miljöskydd inom sjöfarten
  • Miljöskydd inom luftfarten
  • Kemikalier
  • Materialeffektivitet och avfallshantering
  • Skjutbanor.

Energi och avfallshantering

Förbättra de nuvarande energilösningarna och avfallshanteringssystemet i samarbete med Senatfastigheter.

I Immola och Onttola kasernområden utarbetades planer för avfallsinsamlingen utomhus i syfte att förbättra avfallshanteringens återvinningsgrad och underlätta avfallssorteringen. Återvinningen i Ivalo kasernområde förbättrades med insamlingskärl för bioavfall och metall.

Bränsledistributionsstationer

Förnya bränsledistributionsstationerna så att de motsvarar kraven i lagstiftningen.

För att säkerställa att distributionsstationerna överensstämmer med kraven genomförs en utredning 2022. Distributionsstationerna kommer att förnyas utifrån utredningen och resultaten av granskningarna.

Miljöriskobjekt

Undersöka miljöriskobjekt och förbättra riskhanteringen beträffande dessa.

Markområden som förorenats av oljekolväten iståndsattes 2021 i Näätämö i Enare samt i Kokkojärvi och Lemiaho i Lieksa.

Områden som överlåtits och inte längre används undersöktes sommaren 2021 i Parikkala på två fastigheter för att fastställa om områdena är förorenade. Gränsbevakningsväsendet har haft skjutbanor på dessa fastigheter. Förorenade markområden ska saneras hösten 2022.

Avfallsåtervinning

Effektivera avfallsåtervinningen i lokaler och hyresbostäder.

Anvisningen om avfallshantering utarbetades som en del av det stående direktivet RVLPAK D.32 och publicerades i avsnittet om miljöansvar på intranätet. 

Upphandling och ramavtal

Stödja en hållbar utveckling av upphandlingar och ramavtal.

Upphandlingspersonalen har fått utbildning i hur miljökriterierna beaktas i upphandlingsdokument. I Gränsbevakningsväsendets upphandlingar utnyttjas bland annat Hansel Ab:s ramavtal om hållbar utveckling.