Fred, rättvisa och god förvaltning

Förtroendet som medborgarna har för Gränsbevakningsväsendet har förstärkts med flerkanalig kommunikation som är aktuell och reagerar rättidigt på ändringarna i samhället. Gränsbevakningsväsendets kommunikation har stött både uppfyllandet av de strategiska målen och verksamhetens genomskinlighet.

I det tekniska utförandet och utvecklandet av Raja.fi-webbplatsen och Rajamedia följer man kontinuerligt att tillgängligheten uppfylls. Med hjälp av detta möjliggörs användningen av webbplatserna med tekniska hjälpmedel. På basen av tillgänglighetsundersökningen som utfördes 2022 har den nordsamiska språkversionen av raja.fi-sidan utvecklats med mer mångsidigt innehåll för att möjligheterna till informationsutbyte skulle vara mer likvärdiga. Raja.fi-webbplatsens och Rajamedias tekniska och delvis även kognitiva tillgänglighet följs regelbundet med ett separat verktyg.

Sakkunniga som producerar nättjänsternas innehåll har regelbundet utbildats till att utarbeta tillgängligt material. Under 2023 har man också utbildat personalen i dokumentens tillgänglighet. Utvecklingen av sociala mediernas plattformar har följts och man har förberett sig på eventuella ändringar genom att bl.a. testanvända Threads-plattformen under år 2023.

Gränsbevakningsväsendet har för sin del strävat efter att etablera tillgänglighet som ett tankesätt som genomgriper hela Gränsbevakningsväsendets verksamhet. Gränsbevakningsväsendet genomförde kundenkäter för invånarna vid glesbygdsområdena för att reda ut medborgarnas erfarenheter om bl.a. tillgängligheten av Gränsbevakningsväsendets tjänster, kommunikation och för att reda ut om det finns tillräcklig rådgivning och information om Gränsbevakningsväsendets tjänster på deltagarnas modersmål (finska, svenska, samiska). Medeltalet av frågorna som mätte de ovannämnda frågorna steg i sin helhet (2023: 3,7; 2022: 3,5).

Genom att övervaka verksamhetens laglighet och ändamålsenlighet på ett effektivt och trovärdigt sätt främjar man verksamhetens kvalitet och god förvaltning. Intern kontroll har genomförts av staben för Gränsbevakningsväsendet och förvaltningsenheterna. Föreskriften om intern kontroll uppdaterades. Rapportering och uppföljning av den interna kontrollen utvecklades. Gränsbevakningsväsendets interna revision började sin verksamhet.

Vid Gränsbevakningsväsendet infördes 1.4.2023 Gränsbevakningsväsendets etiska kanal genom vilken Gränsbevakningsväsendets personal kan, vid behov även anonymt, rapportera om misstänkta överträdelser som de upptäckt i arbetet samt fel och brister som de eventuellt observerat i Gränsbevakningsväsendets verksamhet. Den etiska kanalen är samtidigt en intern rapporteringskanal som anses i kapitel 3 i lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (1171/2022).

Chefen för Gränsbevakningsväsendet gav 13.10.2023 en utfästelse om verksamhet mot korruption. Enligt utfästelsen åtar Gränsbevakningsväsendet sig att motverka korruption och främja öppenhet och rättvisa i sin verksamhet. Med beslutet fastställdes därtill ett åtgärdsprogram för att utveckla Gränsbevakningsväsendets arbete mot korruption 2023–2025.

Gränsbevakningsväsendets Tom Hanén och Nödcentralsverkets Taito Vainio tog emot pris för de mest pålitliga organisationerna inom den offentliga förvaltningen.