Bekämpa klimatförändringen

Minska koldioxidutsläppen vid Gränsbevakningsväsendet.

Inrikesministeriet har som mål är att minska koldioxidavtrycket från ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde med 75 procent från nivån 2018 senast 2035. Gränsbevakningsväsendet deltar i inrikesministeriets beräkning av koldioxidavtryck sedan 2018. I övervakningen av gränserna använder Gränsbevakningsväsendet materiel som med anledning av uppgifternas och förhållandenas karaktär förbrukar betydande mängder bränsle. Utöver logistiken utgör fastigheternas energiförbrukning och anskaffningar en betydande del av koldioxidavtrycket. Avtrycket minskas genom att byta till utsläppssnåla fordon, prioritera förnybara bränslen för fartyg och båtar och genom ett intensivt samarbete med Senatfastigheter inom området för energieffektivitet i fastigheter och med Hansel i upphandlingar.

Fördelningen av koldioxidutsläppen vid Gränsbevakningsväsendet 2018–2021

Funktion Andel
Upphandlingar 44%
Indirekta utsläpp av anskaffad energi 10%
Egendom som hyrts för eget bruk 8%
Affärsresor 1%
Scope 1: Direkta utsläpp av bränsleförbrukning 33%
Scope 2: Utsläpp av anskaffad energi 4%

Åtgärd

Hybridlösningar i fordon

Övergå till hybridlösningar i förvaltningens fordon.

  • Övergå till hybridlösningar i förvaltningens fordon enligt tidtabellen i upphandlingsplanen
  • Undersöka möjligheterna att använda elfordon
  • Reda ut förutsättningarna att utvidga laddningsmöjligheterna för elfordon

I enlighet med planen skaffades sammanlagt åtta plug-in-hybridbilar till Gränsbevakningsväsendet under 2021. Antalet är 26,7 procent av det totala antalet bilar som skaffas till förvaltningen. Det har beräknats att koldioxidutsläppen minskar med cirka 15 000 kg per år tack vare de nya bilarna.
Laddningsmöjligheterna för elbilar utvidgas systematiskt i samband med anskaffningen av laddningshybrid- eller elbilar som kräver laddning.

Biobränslen i fordon

Börja använda biobränslen i fordon där detta bränsle kan användas.

Av kostnadsskäl har biobränslen än så länge inte börjat användas i Gränsbevakningsväsendets fordon. Utsläppsminskningarna har genomförts i enlighet med föregående åtgärd.

Gränsbevakningsväsendets nyaste båtar, till exempel båtarna i klassen kustbåt 20, har redan beredskap för helt biobaserat flytande bränsle. Efter livscykeluppdateringen mid-life update, MLU, av båtar i patrullbåtsklassen blir detta alternativ möjligt även antingen i en del eller alla patrullbåtar.

Utan betydande tekniska omändringar kan biobaserade bränslen inte användas i de äldsta båtarna.

Förnybara bränslen på fartyget

Övergå till biogas på bevakningsfartyget Turva och till biobränslen i andra möjliga fartygs- och båtkategorier när finansieringen tillåter det.

Bevakningsfartyget Turva använder flytande naturgas, LNG, som bränsle. År 2021 testades helt förnybar biogas på fartyget med god framgång. Det finns inget tekniskt hinder för att övergå helt och hållet till biogas på fartyget, men en ökad användning av biogas förutsätter en betydande höjning av bränsleanslaget. Den kalkylmässigt bästa produktiviteten uppnås med en blandning som består av 70 procent biogas och 30 procent fossil naturgas. Koldioxidutsläppen beräknas då minska med cirka 50 procent.

Ansvarsfullhet i materielprojekt

Beakta energieffektiviteten och miljövänliga åtgärder samt hälsa och välbefinnande vid planeringen av nya bevakningsfartyg och i andra materielprojekt.

Både i bevakningsfartygsprojektet och i de inledda upphandlingarna av lätta svävare har energieffektiviteten och miljövänligheten hos de bränslen som används beaktats i definitionen. Möjligheten att utnyttja förnybara bränslen har beaktats. En kostnadseffektiv utnyttjandegrad ger samtidigt de bästa möjliga utsläppsvärdena. Utsläppsvärdena har även i övrigt planerats i enlighet med gällande bestämmelser. 

När rapporten utarbetades kompletterades denna åtgärd för att även främja förverkligandet av det tredje målet (Hälsa och välbefinnande), eftersom vi i bevakningsfartygsprojektet och valet av andra ytfartyg vill arbeta för att detta mål ska nås. Fartyg och båtar kan vara bullriga och oergonomiska arbetsmiljöer för arbetstagarna. Detta har en negativ inverkan på effektiviteten, uthålligheten i arbetet och hälsan. Vid valet av ytfartyg kommer vi att fästa vikt bland annat vid bullret från maskiner, vibrationer, lämplig temperatur samt ergonomin i arbetsmiljön.

Tjänsteresor

Möjliggöra tjänsteresor enligt det miljövänligaste och mest ekonomiska alternativet i enskilda fall.

Gränsbevakningsväsendet utvidgade användningen av Palkeets tjänster 2017 och gav resetjänstgruppen ansvaret för att tillhandahålla resetjänster. På detta sätt fick tjänstemännen ett effektivt och tillförlitligt stöd för att planera tjänsteresor på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt. Riktlinjerna i statens resestrategi publicerades på intranätet och arbetet med att uppdatera den stående bestämmelsen om tjänsteresor vid ämbetsverket blir klart under 2022.

Som en följd av det vi lärt oss under coronapandemin övergick vi i allt större omfattning till virtuella möten. År 2021 förnyades Gränsbevakningsväsendets anvisningar om distansarbete så att den tillåtna mängden distansarbete uppgick till 80 procent. I och med att kontrollen vid de inre gränserna återinfördes till följd av coronapandemin ökade dock mängden tjänsteresor som hänförde sig till Gränsbevakningsväsendets operativa uppgifter 2021.

Webbutbildning

Utveckla användningen av webbutbildningspaket och simulatorer för att minska antalet resor förknippade med utbildning.

Under 2021 utvecklade Gränsbevakningsväsendet webbutbildningsmiljön och införde webbutbildningsportalen eNalle i början av året. I simulatorutbildningen deltog 390 personer (simulatorutbildningen för beväringar är inte inberäknad). Antalet deltagare 2021 utgör grunden för uppföljningen av utvecklingen av simulatorutbildningen. Tidigare uppgifter om det totala antalet är inte tillgängliga.

Simulatorer används för utbildning i sjöfart, sjöräddning, ledning av den operativa fältverksamheten och användning av Virve-radion. Användningen av simulatorer minskar antalet resor som görs med båtar och bilar med anledning av övningsverksamheten. Under övningsdagen kan man dessutom öva ett större antal olika scenarier än under övningar som genomförts på havet och i terrängen. Med radiosimulator kan även distansundervisning genomföras.