Hållbar konsumtion

Gränsbevakningsväsendet iakttar miljöskyddslagstiftningen och internationella avtal i sin verksamhet. Gränsbevakningsväsendets föreskrift om hantering av miljöfrågor trädde i kraft 1.3.2022. I den föreskrivs om uppgifterna, organisationen och verksamhetssätten för hanteringen av miljöfrågor vid Gränsbevakningsväsendet.  Verksamhet enligt föreskriften pågår.

Vid Gränsbevakningsväsendet inleddes 2022 ett arbete för att bedöma miljörisker som gäller utlämnade och nuvarande verksamhetsställen, där Gränsbevakningsväsendet fortfarande har miljöansvaret. Kartläggningen av miljöriskobjekt är inte färdigt. Kartläggningsarbetet fortsattes 2023. Som en del av bedömningsarbetet genomfördes en kontroll av överensstämmelse med kraven av Gränsbevakningsväsendet fordons-, båt- och helikoptertankningsplatser under 2022–2023. På basen av resultaten inrättades ett projekt, under vilket man utarbetar en reparations- och förnyelseplan för Gränsbevakningsväsendets tankningsplatser under 2024. Verkställandet inkluderas i fortsättningen i planering av verksamheten och ekonomin.

I samarbete med hyresvärdarna har man rett ut möjligheter för avfallsåtervinning för varje verksamhetsställe skilt. Avfallshanteringens återvinningsgrad förbättras utöver med kasernområdenas byggnadsprojekt och i samband med andra fastighetsutvecklingsprojekt.

För att stödja anskaffningarnas och ramavtalens lösningar för hållbar utveckling förutsätts det i alla betydande och lämpliga upphandlingar att anbudsgivarna har ett miljösystem i enlighet med ISO 14001, en energiekonomisk granskning (inkl. alternativa bränslelösningar) samt socialt ansvar i anslutning till arbetarskydd, arbetsförhållanden och iakttagande av arbetsvillkor.