Ansvarsfullhet vid Gränsbevakningsväsendet

Arbetet som Gränsbevakningsväsendet gör för ansvarsfullheten består av skötandet av våra vardagliga lagenliga huvud- och stöduppgifter. Gränsbevakningsväsendet är verksam inom flera olika områden och dess verksamhet påverkar människor och miljön på ett omfattande sätt. Detta ger goda förutsättningar att främja ansvarsfullhet och hållbar utveckling på de områden där Gränsbevakningsväsendet påverkar.

Gränsbevakningsväsendets ansvarsrapport som publicerats år 2021 är Gränsbevakningsväsendets åtagande för hållbar utveckling. Gränsbevakningsväsendets ansvarsrapport baserar sig på FN:s 17 mål för hållbar utveckling. I planen beskrivs Gränsbevakningsväsendets mål som är bundna till de valda FN:s mål för hållbar utveckling samt de centrala åtgärder med vilka man strävar efter uppfyllandet av målen av hållbar utveckling.

Med åtgärder enligt målen för ansvarsfullheten och hållbar utveckling samt genom att uppnå dessa mål har Gränsbevakningsväsendet under 2023 ökat personalens trivsel i arbetet, förbättrat deras hälsa och minskat frånvaron, utvecklat lokalerna, utvecklat miljöskyddet, minskat koldioxidutsläpp, utvecklat bekämpningen av miljöskador till havs samt säkerställt och utvecklat Gränsbevakningsväsendets goda förvaltning och rättssäkerhet.

Gränsbevakningsväsendets ansvarsplan uppdaterades och förenades med Gränsbevakningsväsendets resultatplan 2024 och verksamhets- och ekonomiplan 2025–2028. Åtgärder enligt den uppdaterade planen rapporteras i bokslutet för år 2024.

Målen för hållbar utveckling och Gränsbevakningsväsendets åtgärder

De valda målen för hållbar utveckling i ansvarsplanen (2021), som Gränsbevakningsväsendet särskilt strävar efter att nå med sina åtgärder, är följande:

 • Mål 3 Hälsa och välbefinnande
  • Öka personalens trivsel i arbetet, förbättra deras hälsa och minska frånvaron. Utveckla lokalerna.
 • Mål 12 Hållbar konsumtion
  • Utveckla Gränsbevakningsväsendets miljöskydd och minska riskerna för miljöföroreningar.
 • Mål 13 Bekämpa klimatförändringen
  • Minska Gränsbevakningsväsendets koldioxidutsläpp.
 • Mål 14 Livet i haven
  • Utveckla bekämpningen av miljöskador och minska den miljöbelastning som orsakas av den egna verksamheten.
 • Mål 16 Fred, rättvisa och god förvaltning
  • Säkerställa och utveckla Gränsbevakningsväsendets goda förvaltning och rättssäkerhet.

Gränsbevakningsväsendets ansvarsrapport 2023 har publicerats och fastställts som en del av verksamhetsberättelsen 2023 som tillhör Gränsbevakningsväsendets bokslut.