1. Rekisterin nimi

Rajavartiolaitoksen VL2025-hankkeen nimikilpailun osallistujarekisteri.

2. Rekisterinpitäjä

Rajavartiolaitoksen esikunta
Vilhonvuorenkatu 4-6
00500 Helsinki
puhelinvaihde 0295 42 0000
[email protected]

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

RVLE:n Teknillisen osaston Projektitoimiston toimistopäällikkö
Emilia Sormunen
Rajavartiolaitoksen esikunta
Vilhonvuorenkatu 4-6
00500 Helsinki
puhelinvaihde 0295 42 0000
[email protected]

4. Rajavartiolaitoksen tietosuojavastaava

Ylitarkastaja Sami Piispanen
Rajavartiolaitoksen esikunta
Vilhonvuorenkatu 4-6
00500 Helsinki
puhelinvaihde 0295 42 0000
[email protected]

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti henkilön antaman suostumuksen perusteella.

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on nimikilpailun järjestäminen ja yhteydenotto voittajaan palkinnon luovuttamista varten.

7. Rekisteröityjen ryhmät ja käsiteltävät henkilötiedot

Nimikilpailuun osallistuneiden henkilöiden nimi- ja yhteystiedot sekä annettu nimiehdotus.

8. Tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu

Tiedot kerätään rekisteröidyltä kilpailuun osallistumisen yhteydessä.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Vastausten keräämiseen käytetään turvalomakepalvelua, jonka teknisinä palveluntarjoajina toimivat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori sekä sen sopimuskumppani ja Suomen valtion kokonaan omistama Erillisverkot Oy. Turvalomakepalvelu kerää palvelun toiminnan mahdollistamiseksi, teknisen vian selvityksen toteuttamiseksi ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi vastaamiseen käytetyn laitteen IP-osoitteen ja muut vastaustapahtumasta kerättävät tekniset lokitiedot. Näitä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä todettujen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

Voittajan suostumuksella voittajan nimi voidaan julkaista palkinnon luovutuksen yhteydessä. Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

10. Siirrot kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään erilliseen suojattuun tallennuspaikkaan. Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

12. Henkilötietojen säilyttämisaika

Nimikilpailuun osallistuvien vastaukset ja vastaamisen yhteydessä annetut yhteystiedot säilytetään 1.5.2024 asti.

13. Rekisteröidyn oikeudet

13.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa säädetty oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 

Pyyntö saada pääsy tietoihin pyydetään toimittamaan rekisteriä koskevien asioiden yhteyshenkilölle.

13.2 Henkilötietojen oikaiseminen, poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklassa säädetty oikeus saada rekisterinpitäjä oikaisemaan tai täydentämään häntä koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. 

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa säädetty oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos

  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
  • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
  • rekisteröity vastustaa käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelylle ole olemassa ensisijaista perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä 21 artiklan 2 kohdan nojalla;
  • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai
  • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetty oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
  • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Jos käsittelyä on rajoitettu, näitä henkilötietoja saa sälyttämistä lukuun ottamatta käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

Henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista koskeva kirjallinen perusteltu pyyntö pyydetään toimittamaan rekisteriä koskevien asioiden yhteyshenkilölle.

13.3 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklassa säädetty oikeus saada tiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti, sillä henkilötietojen käsittely ei perustu 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan eikä tietoja käytetä suoramarkkinointiin taikka tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin.

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisessa päätöksenteossa tai profiloinnissa.

13.4 Rekisteröidyn oikeuksien käyttö ja toimenpiteiden maksuttomuus

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Mikäli pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, voidaan niistä periä kohtuullinen maksu tai pyydetystä toimen suorittamisesta kieltäytyä.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 3 kohdan mukaan, jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä häntä koskevista rekisteriin tallennetuista tiedoista, voi rekisterinpitäjä periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

13.5 Oikeuksien käyttäminen tietosuojavaltuutetun välityksellä

Mikäli rekisteröity haluaa tehdä ilmoituksen henkilötietojensa käsittelyä koskevasta ongelmasta, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan tai tietosuojavastaavaan.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu tietojensa käsittelystä myös valvontaviranomaisille yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklassa säädetyllä tavalla. Suomessa valvontaviranomaisena toimi tietosuojavaltuutettu.