Henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaan rekisterinpitäjän on laadittava seloste käsittelytoimista, josta ilmenee muun muassa rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja näihin liittyvistä tiedoista sekä tietoryhmistä.

Jokaisella on oikeus eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Jokaisella on myös oikeus vaatia, että asiavirheet oikaistaan ja oikeudettomasti tallennetut tiedot poistetaan.

Tarkastuspyyntö on esitettävä henkilökohtaisesti rajavartioston tai merivartioston esikunnassa tai rekisterinpitäjän luona, joka lähettää sen tarvittaessa tietosuojavaltuutetulle tai muille viranomaisille. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Tarkastusoikeuden toteuttamisen helpottamiseksi on laadittu erillinen lomake rekisterinpitäjän toimesta. Lomakkeen käyttö ei ole ehdoton edellytys tarkastusoikeuden toteuttamiselle, pyyntö voidaan esittää myös kirjallisesti muulla asiakirjalla.

Tarkastusoikeuden käyttämisen lomake (Word)

Tarkastusoikeuden rajoitukset

Henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain 51 §:n mukaan rekisteröidyllä ei ole tarkastusoikeutta:

 1. Henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain 12 §:ssä tarkoitettuihin tietolähdetietoihin.
 2. Rikosten selvittämiseksi sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja paljastamiseksi tarkoitettuihin henkilötietoihin sisältyviin Rajavartiolaitoksen taktisia ja teknisiä menetelmiä koskeviin tietoihin, havainto- tai tietolähdetietoihin tai tekniseen tutkintaan käytettäviin tietoihin.

Tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyynnöstä tarkastaa myös näiden rekisteröityä koskevien tietojen lainmukaisuuden.

Rikosasioiden tietosuojalain (1054/2018) mukaan rekisteröidyn oikeuksien voidaan rajoittaa, jos se rekisteröidyn oikeudet huomioon ottaen on oikeasuhtaista ja välttämätöntä:

 1. rikosten ennalta estämiselle, paljastamiselle, selvittämiselle tai rikoksiin liittyville syytetoimille taikka rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanolle aiheutuvan haitan välttämiseksi;
 2. viranomaisen muun tutkinnan, selvityksen tai vastaavan menettelyn turvaamiseksi;
 3. yleisen turvallisuuden suojelemiseksi;
 4. kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi; tai
 5. muiden henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679) mukaan rekisteröidyn oikeuksia voidaan rajoittaa, jos kyseisessä rajoituksessa noudatetaan keskeisiltä osin perusoikeuksia ja -vapauksia ja se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätön ja oikeasuhteinen toimenpide, jotta voidaan taata

 • a) kansallinen turvallisuus
 • b) puolustus
 • c) yleinen turvallisuus
 • d) rikosten ennalta estäminen, tutkinta, paljastaminen tai rikoksiin liittyvät syytetoimet taikka rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpano, mukaan lukien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelu tai tällaisten uhkien ehkäisy
 • e) muut unionin tai jäsenvaltion yleiseen julkiseen etuun liittyvät tärkeät tavoitteet, erityisesti unionille tai jäsenvaltiolle tärkeä taloudellinen tai rahoituksellinen etu, mukaan lukien rahaan, talousarvioon ja verotukseen liittyvät asiat sekä kansanterveys ja sosiaaliturva
 • f) oikeudellisen riippumattomuuden ja oikeudellisten menettelyjen suojelu
 • g) säänneltyä ammattitoimintaa koskevan ammattietiikan rikkomisen torjunta, tutkinta, selvittäminen ja syytteeseenpano
 • h) valvonta-, tarkastus- tai sääntelytehtävä, joka satunnaisestikin liittyy julkisen vallan käyttöön a–e ja g alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa
 • i) rekisteröidyn suojelu tai muille kuuluvat oikeudet ja vapaudet
 • j) yksityisoikeudellisten kanteiden täytäntöönpano.

Tietosuojalaista (1050/2018) rekisterinpitäjän velvollisuudesta toimittaa tietoja rekisteröidylle voidaan poiketa, jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.

Lainsäädäntö

Laki henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa (639/2019)