1. Namnet på registret

Deltagarregistret för Gränsbevakningsväsendets VL2025-projekts namntävling.

2. Personuppgiftsansvarige

Staben för Gränsbevakningsväsendet
Vilhelmsbergsgatan 4–6
00500 Helsingfors
telefonväxel 0295 42 0000
[email protected]

3. Kontaktperson i frågor angående registret

Byråchef för tekniska avdelningens projektbyrå vid staben för Gränsbevakningsväsendet
Emilia Sormunen
Staben för Gränsbevakningsväsendet
Vilhelmsbergsgatan 4–6
00500 Helsingfors
telefonväxel 0295 42 0000
[email protected]

4. Gränsbevakningsväsendets dataskyddsombud

Överinspektör Sami Piispanen
Staben för Gränsbevakningsväsendet
Vilhelmsbergsgatan 4–6
00500 Helsingfors
telefonväxel 0295 42 0000
[email protected]

5. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas utifrån personens samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 679/2016).

6. Syftet för behandling av personuppgifter

Syftet för behandling av personuppgifter är ordnande av namntävlingen och att ta kontakt med vinnaren för att överlämna priset.

7. Kategorierna av registrerade och personuppgifterna som behandlas

Kategorierna av registrerade och personuppgifterna som behandlas.

8. Uppgifterna om varifrån personuppgifterna har erhållits

Uppgifterna samlas av den registrerade i samband med deltagandet i tävlingen.

9. Personuppgifternas mottagare eller mottagargrupper

Svaren samlas in med hjälp av Turvalomake-tjänsten, vars tekniska tjänsteleverantörer är Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori samt dess avtalspartner Erillisverkot Oy, som finska staten äger helt. För att möjliggöra en fungerande tjänst, verkställa utredandet av ett tekniskt fel och säkerställa datasäkerheten, sparar Turvalomake-tjänsten IP-adressen av enheten som använts vid svarandet samt andra tekniska logguppgifter som insamlas av svarshändelsen. Dessa uppgifter förvaras bara så länge som det är nödvändigt för att verkställa de ovannämnda behandlingsändamålen.

Med vinnarens samtycke kan vinnarens namn offentliggöras i samband med prisutlämningen. Uppgifterna lämnas inte åt andra parter.

10. Överföring till tredjeländer eller internationella organisationer

Uppgifterna överförs inte utanför EU/EES-området.

11. Principerna för registerskydd

Uppgifterna samlas in till en separat skyddad lagringsplats. Uppgifterna behandlas omsorgsfullt och uppgifterna som behandlas med hjälp av informationssystem skyddas tillbörligt. 

Personuppgiftsansvarige ser till att de sparade uppgifterna samt servrarnas behörigheter och andra uppgifter som är kritiska för säkerhet av personuppgifter behandlas konfidentiellt och enbart av de arbetstagare till vilkas arbetsbeskrivning det hör till.

12. Personuppgifternas förvaringstid

Svaren som namntävlingens deltagare gett samt kontaktuppgifterna som getts i samband med svarandet förvaras fram till den 1 maj 2024.

13. Den registrerades rättigheter

13.1 Rätt att få tillgång till uppgifterna

Den registrerade har i enlighet med artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen rätt att få veta vilka uppgifter som rör honom eller henne har sparats i registret eller att registret inte innehåller uppgifter som rör honom eller henne. 

Begäran att få tillgång till uppgifterna bes att lämnas till kontaktpersonen i frågor angående registret.

13.2 Rättande och radering av personuppgifter samt begränsning av behandling

I enlighet med artikel 16 i den allmänna dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att av den personuppgiftsansvarige få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade eller kompletterade. 

I enlighet med artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats;
  • Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
  • Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 och det saknas ett primärt berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2;
  • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt eller 
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

Den registrerade har i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

  • Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, varvid behandlingen begränsas under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
  • Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
  • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

Om behandlingen har begränsats, får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

En skriftlig begäran om rättande av personuppgifter, radering av personuppgifter eller begränsning av behandling begärs att lämnas till kontaktpersonen i frågor angående registret.

13.3 Rätt till överföring av data från ett system till ett annat, rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter och rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling

I enlighet med artikel 20 i den allmänna dataskyddsbeskrivningen har den registrerade rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Den registrerade har inte rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne i enlighet med artikel 21 i den allmänna dataskyddsbeskrivningen, eftersom behandlingen av personuppgifterna inte grundar sig på artikel 6.1 e eller f och uppgifterna används inte för direkt marknadsföring eller för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål.

Personuppgifterna behandlas inte i automatiserad beslutsfattande eller profilering.

13.4 Utövande av den registrerades rättigheter och åtgärdernas kostnadsfrihet

Utgångspunkten är att verkställandet av den registrerades rättigheter är kostnadsfritt. Om begäran är tydligt ogrundade eller oskäliga, kan man ta ut en skälig avgift eller vägra att utföra den begärda åtgärden.

I enlighet med artikel 15.3 i den allmänna dataskyddsbeskrivningen, för eventuella ytterligare kopior som den registrerade begär på uppgifter som rör honom eller henne får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna.

13.5 Utövande av rättigheter via dataombudsmannen

Om den registrerade vill göra en anmälan om ett problem angående behandlingen av hans eller hennes personuppgifter, ska han eller hon i första hand ta kontakt med personuppgiftsansvariges representant eller dataskyddsombud.

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen av personuppgifter som avser honom eller henne i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 77 i den allmänna dataskyddsbeskrivningen. Tillsynsmyndigheten i Finland är dataombudsmannen.