Gränsbevakningsväsendets främsta uppgifter är att upprätthålla gränssäkerheten och säkerheten på havet samt delta i det militära försvaret. Beträffande gränssäkerheten har verksamhetsmiljön förändrats kraftigt redan före begränsningsåtgärderna till följd av pandemin. Haverier och miljöolyckor har inte kunnat undvikas på havet. Storolyckor på havet till följd av livlig trafik och mänskliga faktorer har varit nära ögat ett flertal gånger. I uppgifter som gäller den marina säkerheten grundar sig verksamheten till en betydande del på att prestationsdugliga och moderna luft- och bevakningsfartyg används.

Till spaningsplanens viktigaste uppgifter hör att identifiera fartyg som rör sig på Östersjön, rädda personer som råkat i sjönöd samt avslöja miljöskador till havs och ge assistans i bekämpningen av dem. Dessutom deltar flygplanen i övervakningen av Finlands territoriella integritet och stöder miljömyndigheterna i uppföljningen av Östersjöns tillstånd.

Gränsbevakningsväsendets flygplan deltar också varje år i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex operationer på Medelhavet, där spaningsplansbesättningens uppgift har varit att avslöja olaglig inresa samt utföra andra kustbevakningsuppgifter, till exempel miljö- och fiskeövervakning samt bekämpning av gränsöverskridande brottslighet.

- Under de senaste åren har förändringarna i den internationella säkerhetsmiljön varit överraskande. Förändringarna framhäver behovet att upprätthålla en trovärdig och självständig funktionsförmåga i Finland, oavsett om det är fråga om gränssäkerhet, bekämpning av miljöolyckor på havet, kontroll av pandemisituationen eller militärt försvar, konstaterar projektledaren, brigadgeneral Jari Tolppanen.

Det blir allt svårare att underhålla de nuvarande spaningsplanen Dornier 228 som skaffades till Gränsbevakningsväsendet 1995. Servicebehovet ökar och flygplanet som ska underhållas är ur bruk under servicetiden.

Spaningsplanen Dornier 228 ska förnyas i enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Målet med Gränsbevakningsväsendets MVX-projekt är att Dornier 228-planen ersätts senast 2025.