Enligt lagstiftningen om behandling av personuppgifter ska den personuppgiftsansvarige föra ett register över alla kategorier av behandling som omfattar den personuppgiftsansvariges namn, ändamålet med behandlingen av personuppgifterna, en beskrivning av kategorierna av registrerade med tillhörande uppgifter samt av kategorierna av uppgifter.

Var och en, på vissa undantag när, har rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om honom eller henne i ett personregister eller att registret inte innehåller uppgifter om honom eller henne. Var och en har också rätt att kräva att sakfel rättas och att uppgifter som införts i strid med lag skall utplånas.

Den som vill utöva sin rätt till insyn ska framställa en personlig begäran skriftligen om detta hos staben för gränsbevakningssektionen eller sjöbevakningssektionen eller hos registerföraren som vid behov sänder den till dataombudsmannen eller andra myndigheter. Den som framställer begäran ska styrka sin identitet.

För att göra det lättare att framställa en begäran har registerföraren utarbetat ett särskilt formulär. Formuläret behöver inte nödvändigtvis användas utan också en annan handling lämpar sig bra.

Bilaga: Utövande av rätt till insyn bilaga annat yrkande skriftligt intyg (Word)

Begränsningar av rätten till insyn

Enligt 51 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet har den registrerade inte rätt till insyn i fråga om

 1. uppgifter om informationskällor som avses i 12 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet,
 2. sådana uppgifter om Gränsbevakningsväsendets taktiska eller tekniska metoder, observationsuppgifter, uppgifter om informationskällor eller uppgifter som används för teknisk undersökning, som ingår i personuppgifter avsedda för utredning av brott samt upprätthållande av allmän ordning och säkerhet samt personuppgifter avsedda för förebyggande och avslöjande av brott.

Dataombudsmannen kan på den registrerades begäran kontrollera att dessa uppgifter om den registrerade är lagenliga.

Enligt lagen om behandling av personuppgifter i brottmål (1054/2018) de registrerades rättigheter får begränsas, om det med beaktande av den registrerades rättigheter är en proportionell och nödvändig åtgärd i syfte att:

 1. undvika menlig inverkan på förebyggande, avslöjande, utredning av brott eller på åtgärder som avser åtal för brott eller på verkställighet av straffrättsliga påföljder,
 2. trygga andra undersökningar, utredningar eller motsvarande förfaranden hos myndigheter,
 3. skydda den allmänna säkerheten,
 4. skydda den nationella säkerheten, eller
 5. skydda andra personers rättigheter.

Enligt allmän dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) det ska vara möjligt att de registerades rättigheter får begränsas, om en sådan begränsning sker med respekt för andemeningen i de grundläggande rättigheterna och friheterna och utgör en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i syfte att säkerställa:

 • a) den nationella säkerheten,
 • b) försvaret,
 • c) den allmänna säkerheten,
 • d) förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande eller lagföring av brott eller verkställande av straffrättsliga sanktioner, inbegripet skydd mot samt förebyggande och förhindrande av hot mot den allmänna säkerheten,
 • e) andra av unionens eller en medlemsstats viktiga mål av generellt allmänt intresse, särskilt ett av unionens eller en medlemsstats viktiga ekonomiska eller finansiella intressen, däribland penning-, budget- eller skattefrågor, folkhälsa och social trygghet,
 • f) skydd av rättsväsendets oberoende och rättsliga åtgärder,
 • g) förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande och lagföring av överträdelser av etiska regler som gäller för lagreglerade yrken,
 • h) en tillsyns-, inspektions- eller regleringsfunktion som, även i enstaka fall, har samband med myndighetsutövning i fall som nämns i a–e och g,
 • i) skydd av den registrerade eller andras rättigheter och friheter,
 • j) verkställighet av civilrättsliga krav.

Enligt dataskyddslag (1050/2018) en registrerad har inte rätt att få tillgång till uppgifter som samlats in om honom eller henne, om lämnandet av informationen kan skada den nationella säkerheten, försvaret eller allmän ordning och säkerhet eller försvåra förebyggande eller utredning av brott eller personuppgifterna används för tillsyns- och kontrolluppgifter.

Registerbeskrivningar av Gränsbevakningsväsendets riksomfattande register

Informationssystem som nämns i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

Lagstiftning

Lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet (639/2019)