1. Allmänna grunder

Gränsbevakningsväsendet och dess tjänstemäns verksamhet styrs av lagstiftningen som rör Gränsbevakningsväsendet, förvaltningens föreskrifter och anvisningar. Gränsbevakningsväsendets värden och den verksamhet som grundar sig på dessa utgör dessutom en viktig grund för vad som betraktas som viktiga verksamhetsmodeller vid Gränsbevakningsväsendet. Dessa har i sin tur påverkat även den etiska verksamheten vid Gränsbevakningsväsendet, även om det inte har funnits separata etiska regler tidigare.

På internationell och nationell nivå blir organisationernas och sammanslutningarnas egna etiska regler (koduppsättningar) emellertid allt viktigare. Därför har etiska regler också utarbetats för Gränsbevakningsväsendet i samarbete med de anställda. De etiska reglerna omfattar också element som gäller arbetet mot korruption i anslutning till de rekommendationer som Europarådets organ mot korruption har utfärdat.

Syftet med Gränsbevakningsväsendets etiska regler är att utgöra allmänna etiska instruktioner för hela personalen vid Gränsbevakningsväsendet och styra den allmänna verksamheten. Samtidigt förmedlar reglerna våra etiska principer till medborgarna, samarbetspartnerna och övriga aktörer. Varje tjänsteman som handlar i enlighet med Gränsbevakningsväsendets etiska regler förverkligar samtidigt i praktiken även verksamhet som följer Gränsbevakningsväsendets värden och främjar för sin del också målen att öka säkerheten i samhället. De etiska reglerna ersätter inte de föreskrifter som lagstiftningen eller förvaltningen har utfärdat eller de anvisningar som har getts i anslutning till en viss fråga.

Den viktigaste grunden för Gränsbevakningsväsendets etiska regler utgörs av Gränsbevakningsväsendets värden yrkeskunnighet, pålitlighet och samarbetsförmåga samt av de preciserande beskrivningar som utarbetats i samband med värdearbetet. Vår verksamhet grundar sig på medborgarnas säkerhetsbehov i Finland och på Europeiska unionens helhetsinriktade säkerhetsbehov.

Uppgifterna och verksamhetens natur förutsätter att Gränsbevakningsväsendets lösningar och handlingar i alla situationer ska vara korrekta och etiskt hållbara och att Gränsbevakningsväsendets verksamhet producerar nytta för samhället, för Europeiska unionen, intressentgrupperna och individerna.

Definitioner

  Etiska regler (koduppsättning) definieras allmänt som instruktioner som styr beteendet. Reglerna ger anvisningar för verksamhet som är riktig och överensstämmer med värdegrunden. De innehåller inte alltid detaljerade instruktioner utan de kan bestå av kärnvärden och principer som tolkas självständigt i varierande arbetssituationer.

Med etik avses principer för utvärdering av gärningarnas riktighet.

Korruption är missbruk av inflytande för att eftersträva en fördel. Med inflytande avses makt, förmåga eller ställning att fatta beslut eller påverka en annan aktörs verksamhet, beteende, åsikter eller beslutsfattande. Inflytande förutsätter ingen formell bestämmanderätt eller behörighet. Såväl privatpersoner, tjänstemän, politiker som personer i näringslivet kan göra sig skyldiga till missbruk av inflytande. Även en person som låter sitt eget beteende eller beslutsfattande påverkas av någon annan för att uppnå en fördel kan göra sig skyldig till korruption. Missbruket kan vara verksamhet som strider mot lagen och formella regler eller vara på annat sätt oetisk.

Med fördel avses förmåner eller nytta som direkt eller indirekt förbättrar mottagarens eller dennes intressesfärs ställning, status eller situation. En intressegrupp kan vara till exempel släktingar, en vän, bekantskapskretsen, ett politiskt parti, en etnisk eller religiös grupp eller en annan referensgrupp. Att ge, erbjuda, ta emot eller begära sådana fördelar direkt eller via en tredje part är korruption om syftet är att påverka den andras verksamhet eller beteende i strid med lag eller regler eller på annat sätt oetiskt eller om syftet är att försvaga förtroendet.

Integritet är en individs eller en sammanslutnings beteende eller verksamhet som följer moraliska och etiska standarder som förebygger korruption.

2. Gränsbevakningsväsendets etiska regler

Vi har de kunskaper och det specialkunnande som våra uppgifter kräver.

Vi har en god kännedom om den lagstiftning som styr vår verksamhet och är medvetna om våra befogenheter. Också vår arbetsförmåga svarar mot de krav som våra uppgifter ställer och vi känner till och behärskar de risker som är förknippade med våra uppgifter. Vi känner till vårt verksamhetsområde och förmår hantera vår materiel och vår utrustning i olika situationer och uppdrag samt röra oss under alla förhållanden i terrängen, i luften och till havs.

Vår verksamhet är förebyggande, effektiv och ekonomisk.

Vi förstår vår verksamhets grunder, målsättningar och syften. Vi uppnår också det målsatta slutresultatet snabbt och säkert. Vi utför alla våra uppdrag kvalificerat och samvetsgrant och vi är medvetna om verkningarna av våra åtgärder. Vi hanterar egendom i Gränsbevakningsväsendets besittning på ett ansvarsfullt sätt.

Vi går in för utveckling och visar vägen för vår egen bransch.

Vi är djärva, beslutsamma och målmedvetna och ställer oss positivt till vår uppgift. Vi känner också en äkta yrkesstolthet och är noggranna, engagerade och initiativrika i vårt arbete. Vi känner till vår styrka och bristerna i vårt kunnande och utvecklar ständigt vår egen bransch och oss själva.

Vi är kända som utvecklare och naturexperter. Vi främjar även miljöskyddet genom vår verksamhet.

Vi är obetingat ärliga och rättvisa.

Vi högaktar människans värde, integritetsskyddet och de grundläggande rättigheterna och respekterar naturen. Också våra avgöranden och vår verksamhet är etiskt riktiga, motiverade och iakttar bestämmelserna. Vi går in för måttlighet och rättvisa och sörjer för att alla blir bemötta enligt samma principer.

Vi godkänner inte diskriminering av något slag. Vi ingriper i diskriminering i situationer som vi kan påverka.

Vi är exemplariska både i vårt arbete och under vår fritid.

Vi tar ansvar för våra handlingar och vi kan inte mutas. Vi eftersträvar inte personlig nytta i tjänsteuppgifter och tar inte emot någon ekonomisk eller annan förmån som skulle kunna äventyra tilltron till oss.

Vi beaktar jävighetsbestämmelserna i all vår verksamhet. Vi följer bestämmelserna om utövande av bisysslor och våra bindningar på fritiden äventyrar inte utförandet av uppgifterna vid Gränsbevakningsväsendet.

Vi är också uppriktiga och vi har en hög moral. Vårt uppträdande är förtroendeingivande och vi är själva värda förtroende i ord och handling, i arbetet och under fritiden.

Vi finns tillgängliga i nödsituationer.

Vår materiel och utrustning är funktionssäker och lämpad för vår verksamhet. Vi är också hjälpsamma, alltid tillgängliga och kan lita på varandra också i svåra situationer. Vi följer givna instruktioner och order, tar befattning med noterade missförhållanden och ställer dem till rätta.

Vår verksamhet både inom Gränsbevakningsväsendet och tillsammans med intressegrupperna baserar sig på inbördes förtroende och öppenhet.

Vi håller givna löften och värdesätter varandra. I vår verksamhet vårdar vi oss om en god arbetsatmosfär och gränsmannaandan med respekt för våra värdefulla traditioner. Vi litar också på varandra och högaktar våra kunder.

Vi iakttar principerna för god förvaltning.

Vi är medvetna om att den interna kontrollen är viktig som en del av statsförvaltningens verksamhet och riskhantering. Cheferna och ledningen har ett särskilt ansvar att övervaka verksamhetens lagenlighet och kvalitet.

Vår kommunikation är öppen, tillförlitlig och förebyggande.

Kunderna, intressegrupperna och den egna personalen får i tid den information och de råd som de behöver. Vi beaktar också varandras, våra kunders och våra intressegruppers behov. Vi är tjänstvilliga, vi medger våra fel och låter oss inte provoceras.

Beträffande sekretessbelagd information handlar vi exakt i enlighet med bestämmelserna och obehöriga kommer inte åt informationen.

Vi är fördomsfria och flexibla.

Vi respekterar varandras åsikter och sätter värde på att fungera tillsammans. Vi söker engagerat och uppmuntrande efter lösningar. Vi har beredskapen att vara flexibla när situationen förutsätter det.

Viktigt källmaterial:

 • Finlands grundlag
 • EU:s konvention om mänskliga rättigheter
 • EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna
 • Gränsbevakningsväsendets värden och relaterat material
 • Gränsbevakningsväsendets strategi 2027
 • Personalstrategin 2027
 • Statsförvaltningens handbok: Värden i vardagen - tjänstemannens etik
 • Resultat från medborgarenkäten om läget för statsförvaltningens tjänstemannaetik och moral 2015
 • Statens tjänstemannaetiska kommittés rapport 3/2014
 • JM:s arbetsgruppspromemoria 8/2000; tjänstemannaetik; utredning om grunden för tjänstemannaetiken, dess nuläge och utvecklingsområden
 • RVLPAK A.21 (Intern kontroll och riskhantering vid Gränsbevakningsväsendet)
 • RVLPAK A.22 (Intern laglighetsövervakning vid Gränsbevakningsväsendet)
 • Allmänt tjänstereglemente
 • Arbetsgruppsarbete med personalorganisationerna vid Gränsbevakningsväsendet
 • Utlåtanden av förvaltningsenheterna vid Gränsbevakningsväsendet
 • Utkast till strategi mot korruption som utarbetats av samarbetsnätverket mot korruption (justitieministeriets webbplats).