Brexits inverkan på gränstrafiken

Förenade kungariket utträdde ur EU den 1 februari 2020. Övergångsperioden och den fria rörligheten upphör den 31 december 2020. 

Efter övergångsperioden, dvs. från och med den 1 januari 2021, tillämpas reglerna som gäller medborgare från länder utanför EU på Förenade kungarikets medborgare. Vid gränskontrollerna ska det säkerställas att Förenade kungarikets medborgare uppfyller alla villkor för tredjelandsmedborgares inresa som fastställs i kodexen om Schengengränserna. Förenade kungarikets visumfrihet träder i kraft den 1 januari 2021.

Linjer och skyltar

 • Vid gränsövergångsställena ska Förenade kungarikets medborgare använda de linjer som är avsedda för tredjelandsmedborgare (dvs. linjerna "alla pass" eller "inget visumkrav"). Undantag är personer som är familjemedlemmar till en EU-medborgare enligt direktivet om fri rörlighet. 

Gränskontrollautomater

 • Förenade kungarikets medborgare kan från och med den 1 januari 2021 inte använda gränskontrollautomaterna på samma sätt som tidigare. 
 • I framtiden bereder man sig på att göra det möjligt att använda automatiserad gränskontroll vid Helsingfors-Vanda flygplats, vilket är möjligt redan nu för medborgare i vissa visumfria länder, men detta meddelas senare separat. Användningen av automaterna beror på trafiksituationen och resebegränsningarna i anslutning till covid-19.

Ändringar som gäller inresa

 • För Förenade kungarikets medborgare kommer inresa att förändras och begränsas jämfört med den tidigare ställningen som EU-medborgare. Förenade kungarikets medborgare ska vid inresa förbereda sig på följande:
  • Visumfritt resande från och med den 1 januari 2021 för kortvariga vistelser. 
  • Förutsättningar för inresa och kontroller som gäller tredjelandsmedborgare för att utreda förutsättningarna för inresa. 
  • Stämpling av resedokument vid inresa och utresa, med undantag av personer som reser in i landet med uppehållstillstånd och personer som omfattas av utträdesavtalet.

Uppehållsrätt enligt utträdesavtalet

 • Utträdesavtalet tryggar ställningen och rättigheterna som grundar sig på EU-rätten för Förenade kungarikets medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i medlemsstaterna, om de har bosatt sig i en medlemsstat före övergångsperiodens slut och bor kvar i medlemsstaten efter detta.

Godkända resedokument utfärdade av Förenade kungariket

Resebegränsningar/ändringar i begränsningsklassen