Vecka 7 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: omfattande insats inom brottsutredning i Lahtis; en svävare jämte besättning räddades

22.2.2021 15.04
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets gällande beslut fortsätter Finska vikens sjöbevakningssektion att verkställa den återinförda kontrollen vid de inre gränserna fram till den 18 mars 2021.

Gränsövergångsstället vid Helsingfors-Vanda flygplats

Vid Helsingfors-Vanda flygplats ökade antalet passagerare som reste in i Finland med flyg både över de yttre och de inre gränserna. I trafiken över de inre gränserna reste 3 494 personer in i Finland via Helsingfors-Vanda flygplats vecka 7 (vecka 6: 2 940). I  trafiken över de yttre gränserna (trafik från andra än Schengenstater till Finland) reste sammanlagt 2 529 personer in i Finland via Helsingfors-Vanda flygplats vecka 7 (vecka 6: 2 052). 

Helsingfors gränskontrollavdelning vid Finska vikens sjöbevakningssektion avvisade sammanlagt 18 personer i trafiken över de inre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 7. Den huvudsakliga orsaken till avvisningarna var att en person anlänt till Finland i ett annat syfte än det som anges i statsrådets beslut som trädde i kraft den 27 januari. Ett sådant skäl är till exempel inresa i annan än nödvändig arbetsresetrafik. Till följd av gränskontrollerna vid trafiken över de yttre gränserna nekades sju personer inresa vid Helsingfors-Vanda flygplats.

Gränsövergångsstället i Helsingfors hamn

Tyngdpunkten i sjöbevakningssektionens gränskontrollverksamhet låg fortsättningsvis i Helsingfors hamn till följd av att kontrollen vid de inre gränserna återinförts. Hamnens gränskontrollenhet vid Finska vikens sjöbevakningssektion fortsatte att verkställa kontrollen vid de inre gränserna i den ordinarie trafiken från Estland och Tyskland. Verksamheten vid Hamnens gränskontrollenhet stöddes dagligen av Gränsbevakningsväsendets övriga förvaltningsenheter och övriga enheter vid Finska vikens sjöbevakningssektion. 

I Helsingfors hamn ökade passagerarantalet beträffande trafiken till Finland jämfört med vecka 6. Vecka 7 kom 13 058 personer till Finland via Helsingfors hamn (vecka 6: 11 434). Utredningarna av beredningen och verkställandet av beslut om avlägsnande ur landet sysselsatte hamnens gränskontrollenhet under den gångna veckan. Under vecka 7 avvisades 32 personer i Helsingfors hamn. Den vanligaste orsaken till avvisningarna var ett hot mot folkhälsan (inresa för arbete som inte fastställts som nödvändigt med tanke på samhällets funktion och försörjningsberedskapen). Finska vikens sjöbevakningssektion påminner om att personen inte själv kan bestämma om arbetsresan är nödvändig. 

Gränsbevakningsmännen från Finska vikens sjöbevakningssektion fortsatte sitt arbete i hamnen i Tallinn

Gränsbevakningsmän från Finska vikens sjöbevakningssektion informerade fortsättningsvis passagerarna i hamnen i Tallinn. Dessutom samarbetade gränsbevakningsmännen i Tallinn med rederibolagen som trafikerar rutten mellan Helsingfors och Tallinn. Verksamheten i Tallinn gjorde gränskontrollerna betydligt smidigare i Helsingfors hamn. Utifrån informationen som gavs i Tallinn avstod 39 personer som hade för avsikt att resa till Finland från sina resplaner eller beslutade att flytta tidpunkten för sin resa efter att ha fått information om de gällande förutsättningarna för inresa i Finland.

Gränsbevakningsväsendet gjorde en omfattande insats inom brottsutredning i Lahtis

Vecka 7 inledde Finska vikens sjöbevakningssektion 12 nya förundersökningar av vilka tio var summariska. Dessutom fortsatte brottsbekämpningsenheten sitt arbete för att slutföra tidigare inledda förundersökningar och underrättelseprojekt.

Gränsbevakningsväsendet utförde tisdagen den 16 februari 2021 en insats i anslutning till brottsutredning i Lahtis. I samband med den greps ett flertal brottsmisstänkta personer. I brottsmisstanken var det fråga om fall där man har fört in eller försökt föra in personer olagligt i Finland. Gärningarna i anslutning till brottshelheten har skett under 2020. Gärningar har uppdagats vid landgränsen i Sydöstra Finland samt i fartygs- och flygtrafiken i huvudstadsregionen. Finska vikens sjöbevakningssektion och Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion undersöker tillsammans brottet som grovt ordnande av olaglig inresa. I samband med gripandena företogs flera husrannsakningar och bevismaterial i anslutning till brottsutredningen beslagtogs. Utredningen fortsätter under innevarande vecka. 

Tre tjänstemän vid Gränsbevakningsväsendet företar husrannsakan.

Svävare med besättning räddades  

Finska vikens sjöbevakningssektion utförde sammanlagt 6 (vecka 6: 12) sjöräddnings-, bistånds- och handräckningsuppdrag i havsområdet. I räddningsuppdragen var det fråga om att rädda personer som rört sig på isen. I ett fall gick höften ur led för en person som halkade på isen. I ett annat fall körde en person bil på isen utanför Porkala där isen ställvis var svag. Lyckligtvis kunde allvarliga personskador undvikas.

Veckans största sjöräddningsinsats företogs på söndagen då Meritaito Oy:s svävare och besättning räddades på grund av ett tekniskt fel i svävaren. Uppdraget försvårades av det dåliga vädret, men det utfördes framgångsrikt i utmärkt samarbete med marinens minfartyg Uusimaa och Finnpilot Oy:s lotsbåt vid Porkala basstation. Även i detta fall kunde personskador lyckligtvis undvikas.

Isens tjocklek i Finska vikens havsområde varierar mycket mellan olika områden och till och med dagligen. Enligt väderprognosen för de närmaste dagarna försvagas istäcket på Finska viken. Sjöbevakningssektionen uppmanar alla som rör sig på isen att vara särskilt försiktiga. Det är viktigt med rätt utrustning och rätt klädsel. Det är också viktigt att informera sina närstående om var man rör sig. Sjöbevakningssektionen påminner om att man aldrig kan vara säker på om isen håller i Finska vikens havsområde. Svag is finns fortfarande också i närheten av stränderna.
 

En sjöbevakare och två anställda från räddningsverket runt patienten som ligger på en bår. På bilden till vänster Gränsbevakningsväsendets svävare och bakom den en ambulans.

Raja - tiedote