Hoppa till innehåll

Vecka 22 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: Finska vikens sjöbevakningssektion har avslöjat personer gömda i fordon

7.6.2021 17.03 | Publicerad på svenska 8.6.2021 kl. 13.33
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets beslut som gäller för närvarande fortsätter Finska vikens sjöbevakningssektion att verkställa den återinförda kontrollen vid de inre gränserna och begränsningen av gränstrafiken fram till den 27 juni 2021.

Antalet passagerare som reser in i Finland via Helsingfors hamn och antalet gränskontroller ökar

Två gränsbevakare sitter med andningsskydd på ansiktet i Gränsbevakningsväsendets patrullbil i hamnen.

Tyngdpunkten i Finska vikens sjöbevakningssektions gränskontrollverksamhet ligger på den återinförda kontrollen vid de inre gränserna och begränsningarna av gränstrafiken i Helsingfors hamn (Västra hamnen, Skatudden, Nordsjö). Hamnens gränskontrollenhet återinförde fortfarande kontrollen vid de inre gränserna för passagerarfartyg i ordinarie trafik mellan Estland och Tyskland till Finland. Vecka 22 reste sammanlagt 23 184 passagerare in i Finland via Helsingfors hamn. Antalet passagerare som reste in i Finland var 2 397 eller nästan 12 procent större än veckan innan (vecka 21: 20 787). Beredningen av avvisningsbeslut och de noggrannare, s.k. fördjupade gränskontrollerna för att utreda förutsättningarna för inresa i landet, sysselsatte alltjämt gränskontrollenheten vid Finska vikens sjöbevakningssektion i hög grad. Finska vikens sjöbevakningssektion avvisade 64 personer i Helsingfors hamn tillbaka till Estland vecka 22 (vecka 21: 52). Den vanligaste grunden för avvisning var ett hot mot folkhälsan.

Under den senaste tiden har Finska vikens sjöbevakningssektion i samband med gränskontrollerna i Helsingfors hamn avslöjat utländska personer som gömt sig eller gömts i fordon och som har försökt undvika gränskontroll på grund av de har ett gällande inreseförbud.

Finska vikens sjöbevakningssektion påminner om att personen inte själv kan bestämma om arbetsresan är nödvändig. Vid gränsövergångsställena för sjötrafiken, till exempel Helsingfors hamn, är inresa fortfarande tillåten endast i arbetsresetrafik som är nödvändig med tanke på samhällets funktion och försörjningsberedskapen.

Gränsbevakningsmän från Finska vikens sjöbevakningssektion informerade passagerare i hamnen i Tallinn

Gränsbevakningsmän från Finska vikens sjöbevakningssektion informerade alltjämt passagerarna i hamnen i Tallinn. Personer som planerar att resa till Finland fick information om de gällande förutsättningarna för inresa i Finland. Gränsbevakningsmännen i Tallinn fortsatte dessutom att samarbeta med rederibolagen som trafikerar mellan Tallinn och Helsingfors. Utifrån informationen som Finska vikens sjöbevakningssektion gav i hamnen i Tallinn förra veckan avstod 47 personer (vecka 21: 59) från sina resplaner till Finland eller beslutade att flytta fram sin resa till Finland. Verksamheten i Tallinn gör gränskontrollerna smidigare i Helsingfors hamn och minskar antalet avvisningar. Detta ligger i passagerarnas, transportörernas och gränsbevakningsmyndighetens intresse.

Antalet gränskontroller vid Helsingfors-Vanda flygplats ökade

Vid Helsingfors-Vanda flygplats underkastades sammanlagt 14 014 passagerare gränskontroll vecka 22 (vecka 21: 10 482). Antalet gränskontroller ökade särskilt i trafiken över de yttre gränserna, dvs. i trafiken mellan Finland och andra länder än Schengenländerna. Antalet passagerare som reste in i landet i trafiken över de yttre gränserna ökade med cirka 32 procent och uppgick till sammanlagt 4 483 personer (vecka 21: 3 400). Förra veckan utfördes sammanlagt 9 002 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 21: 6 086).

Under vecka 22 reste 5 012 personer in i Finland via Helsingfors-Vanda flygplats från andra Schengenstater (vecka 21: 4 396).

Helsingfors gränskontrollavdelning vid Finska vikens sjöbevakningssektion avvisade sammanlagt 36 personer i trafiken över de inre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 22 (vecka 21: 45). De som avvisades var i huvudsak EU-medborgare och den huvudsakliga grunden för avvisningarna var ett hot mot folkhälsan. Till följd av gränskontrollerna i trafiken över de yttre gränserna nekades åtta personer inresa vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 22 (vecka 21: 5 personer). Två asylansökningar togs emot (vecka 21: 1). 

Helsingfors gränskontrollavdelning har en viktig uppgift att informera trafikidkarna

Helsingfors gränskontrollavdelning vid Finska vikens sjöbevakningssektion svarar dagligen på flygbolagens förfrågningar om förutsättningarna för inresa i Finland. Helsingfors gränskontrollavdelning har hittills i år gett flygbolagen 680 rekommendationer. Sammanlagt 254 av dessa har varit negativa (s.k. rekommendation att förhindra inresa då förutsättningarna för inresa i landet inte uppfylls). I genomsnitt har ungefär sex rekommendationer per dygn getts till flygbolagen. I fjol gavs totalt 2 666 rekommendationer, av vilka 499 var negativa (s.k. rekommendation att förhindra inresa).

Det varma vädret lockade människor att röra sig i havsområdena och ökade antalet uppdrag

En sjöbevakare står i båten och mäter en båts hastighet med radar i Porkala havsområden.

Förra veckan utförde Finska vikens sjöbevakningsstation sammanlagt 37 sjöräddnings-, bistånds- och handräckningsuppdrag i havsområdet (vecka 21: 31). I samband med gränsövervakningen observerades att fritidsbåtstrafiken alltjämt har ökat. I utryckningarna framhävdes maskinfel och elektriska fel samt lindriga grundstötningar, men lyckligtvis kunde allvarliga nödsituationer undvikas. Finska vikens sjöbevakningssektion assisterade polisen i övervakningen utanför Porkala och Helsingfors under skolavslutningshelgen.

Finska vikens sjöbevakningssektion påminner omatt  ruttplaneringen är en väsentlig del av en säker sjöresa. Det är viktigt att berätta för sina närmaste om den planerade rutten och den uppskattade längden på sjöresan innan man åker i väg.

I brottsbekämpningen avslöjades ordnande av olaglig inresa och riksgränsbrott

Vecka 22 inleddes 25 nya förundersökningar vid Finska vikens sjöbevakningssektion (vecka 21: 19). Brottsbenämningarna var bland annat ordnande av olaglig inresa, riksgränsbrott och brott mot inreseförbud, lämnande av oriktiga personuppgifter och fylleri i sjötrafik. 

Finska vikens sjöbevakningssektion fortsätter att ge handräckning till hälsomyndigheterna i Helsingfors och Vanda

Vid sidan av sina gränskontrolluppgifter stöder Finska vikens sjöbevakningssektion dagligen Helsingfors och Vanda i arrangemangen för obligatoriska hälsokontroller i Helsingfors hamn och vid Helsingfors-Vanda flygplats. Båda begärandena om handräckning gäller fram till slutet av juni. 

Vid gränsövergångsställena vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamn har man skapat en process där de obligatoriska hälsokontrollerna görs före gränskontrollen. Vid hälsokontrollstationerna övervakade Finska vikens sjöbevakningssektion den allmänna ordningen och säkerheten samt stödde hälsovårdsmyndigheterna i sådana fall där passagerare i inresetrafiken vägrade att genomgå den obligatoriska hälsokontrollen.

Raja – pressmeddelande