Hoppa till innehåll

Vecka 20 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: över 20 000 passagerare reste in i Finland via Helsingfors hamn – i brottsbekämpningen avslöjades ordnande av olaglig inresa och förfalskningar

24.5.2021 15.56 | Publicerad på svenska 26.5.2021 kl. 17.23
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets beslut som gäller för närvarande fortsätter Finska vikens sjöbevakningssektion att verkställa den återinförda kontrollen vid de inre gränserna och begränsningen av gränstrafiken fram till den 15 juni 2021.

Mer än 20 000 passagerare reste in i Finland via Helsingfors hamn 

En gränskontrollant kontrollerar personbilspassagerarnas resehandlingar i Västra hamnen.

Tyngdpunkten i Finska vikens sjöbevakningssektions gränskontrollverksamhet ligger fortfarande på den återinförda kontrollen vid de inre gränserna och begränsningarna av gränstrafiken i Helsingfors hamn. Vecka 20 reste sammanlagt 20 349 passagerare in i Finland via Helsingfors hamn. Antalet passagerare som reste in i Finland var 415 fler än en vecka tidigare (vecka 19: 19 934). Beredningen av avvisningsbeslut och de noggrannare, s.k. fördjupade gränskontrollerna för att utreda förutsättningarna för inresa i landet, sysselsatte gränskontrollenheten vid Finska vikens sjöbevakningssektion i betydande omfattning. Under veckan utförde hamnens gränskontrollenhet över 260 s.k. fördjupade gränskontroller för att utreda förutsättningarna för inresa i landet. Under vecka 20 avvisades 68 personer i Helsingfors hamn (vecka 19: 74). Den vanligaste grunden för avvisning var ett hot mot folkhälsan. 

Finska vikens sjöbevakningssektion påminner om att personen inte själv kan bestämma om arbetsresan är nödvändig. Enbart ett coronatestintyg, ett intyg över att personen haft corona eller ett coronavaccinationsintyg ger inte en utländsk medborgare rätt till inresa. Dessutom påminner sjöbevakningssektionen om att säsongsarbetstillstånd i Finland ska ha beviljats före inresan.

Gränsbevakningsmän från Finska vikens sjöbevakningssektion informerade passagerare i hamnen i Tallinn 

Gränsbevakningsmän från Finska vikens sjöbevakningssektion informerade fortsättningsvis passagerarna i hamnen i Tallinn. Personer som planerar att resa till Finland fick information om de gällande förutsättningarna för inresa i Finland. Gränsbevakningsmännen i Tallinn fortsatte också att samarbeta med rederibolagen som trafikerar mellan Tallinn och Helsingfors. Utifrån informationen som Finska vikens sjöbevakningssektion gav i hamnen i Tallinn förra veckan avstod 37 personer (vecka 19: 34) från sina resplaner till Finland eller beslutade att flytta fram sin resa till Finland. Verksamheten i Tallinn gör gränskontrollerna smidigare i Helsingfors hamn och minskar antalet avvisningar.

Gränskontrollverksamheten vid Helsingfors-Vanda flygplats

Vid Helsingfors-Vanda flygplats ökade antalet gränskontroller i trafiken över den yttre gränsen och uppgick till 6 076 (vecka 19: 5 746). I trafiken över de yttre gränserna, dvs. trafik från andra än Schengenstater till Finland, reste sammanlagt 3 298 personer in i Finland via Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 19: 3 388). I utresetrafiken över de yttre gränserna granskades sammanlagt 2 778 personer. I trafiken över de inre gränserna reste 4 737 personer in i Finland från andra Schengenstater via Helsingfors-Vanda flygplats förra veckan (vecka 19: 4 903). Vid Helsingfors-Vanda flygplats underkastades sammanlagt 10 813 passagerare gränskontroll förra veckan (vecka 19: 10 649).

Helsingfors gränskontrollavdelning vid Finska vikens sjöbevakningssektion avvisade sammanlagt 38 personer i trafiken över de inre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 20 (vecka 19: 33). Grunden för avvisningarna var oftast ett hot mot folkhälsan. Till följd av gränskontrollerna i trafiken över de yttre gränserna nekades nio personer inresa vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 20 (vecka 19: 15 personer). Tre asylansökningar togs emot. 

I brottsbekämpningen avslöjades ordnande av olaglig inresa och förfalskningar

Vecka 20 inleddes 15 nya förundersökningar vid Finska vikens sjöbevakningssektion (vecka 19: 34). Brottsbenämningarna var bland annat ordnande av olaglig inresa, förfalskning, riksgränsbrott och lämnande av oriktiga personuppgifter. 

Sjöräddningsuppdrag och resultatrik lägesövervakning i havsområdet

En sjöbevakare på en brygga dit en patrullbåt närmar sig.

Förra veckan utförde Finska vikens sjöbevakningsstation sammanlagt 19 sjöräddnings-, bistånds- och handräckningsuppdrag i havsområdet (vecka 19: 40). Vid en grundstötning som inträffade i Porkala skadades en person lindrigt. På östra Finska viken upptäckte lägesövervakningen vid Finska vikens sjöbevakningssektions ledningscentral att en segelbåt som närmade sig Santio österifrån längs farleden vid Pukkio var på väg mot ett grund söder om Pukkio. Ledningscentralen vid Finska vikens sjöbevakningssektion fick kontakt med båten. På så sätt kunde en mycket sannolik grundstötning förhindras.

Finska vikens sjöbevakningssektion påminner om att det särskilt under vårens första sjöresor är viktigt att fästa uppmärksamhet vid båtens teknik samt navigeringsredskapens och kommunikationsmedlens skick. Det är viktigt att vara medveten om att alla sjömärken inte nödvändigtvis ännu finns på sina rätta platser efter vintern.

Handräckning ges fortsättningsvis till hälsovårdsmyndigheterna i Helsingfors och Vanda 

Vid sidan av sina gränskontrolluppgifter stöder Finska vikens sjöbevakningssektion dagligen Helsingfors och Vanda i arrangemangen för obligatoriska hälsokontroller i Helsingfors hamn och vid Helsingfors-Vanda flygplats. Begärandena om handräckning som Helsingfors och Vanda riktat till Finska vikens sjöbevakningssektion för att stödja de obligatoriska hälsokontrollerna vid gränsövergångsställena i Helsingfors hamn och Helsingfors-Vanda flygplats gäller fram till slutet av maj. Vid gränsövergångsställena vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamn har man skapat en process där de obligatoriska hälsokontrollerna görs före gränskontrollen. Vid hälsokontrollstationerna övervakade Finska vikens sjöbevakningssektion den allmänna ordningen och säkerheten samt stödde hälsovårdsmyndigheterna i sådana fall där passagerare in inresetrafiken vägrade att genomgå den obligatoriska hälsokontrollen.

Raja – pressmeddelande