Hoppa till innehåll

Vecka 18 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: antalet gränskontroller och avvisningar ökar i Helsingfors hamn – fler uppdrag än tidigare även i havsområdet

Utgivningsdatum 10.5.2021 14.56 | Publicerad på svenska 11.5.2021 kl. 14.17
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets beslut som gäller för närvarande fortsätter Finska vikens sjöbevakningssektion att verkställa den återinförda kontrollen vid de inre gränserna och begränsningen av gränstrafiken fram till den 25 maj 2021.

Passagerarantalet i Helsingfors hamn fortsatte att öka – detta återspeglades även i antalet avvisningar

En gränskontrollant undersöker en bilresenärs resedokument bredvid bilen.

Tyngdpunkten i sjöbevakningssektionens gränskontrollverksamhet ligger på den återinförda kontrollen vid de inre gränserna och begränsningarna av gränstrafiken i Helsingfors hamn. Vecka 18 reste sammanlagt 16 196 passagerare in i Finland via Helsingfors hamn. Detta är 645 passagerare fler än veckan innan (vecka 17: 15 551). Åtgärderna för beredning och verkställande av avvisningsbeslut sysselsatte avsevärt hamnens gränskontrollenhet vid Finska vikens sjöbevakningssektion. Under veckan utförde hamnens gränskontrollenhet sammanlagt 251 s.k. fördjupade gränskontroller för att utreda förutsättningarna för inresa i landet. Under vecka 18 avvisades 70 personer i Helsingfors hamn (vecka 17: 53). Den vanligaste orsaken till avvisningarna var ett hot mot folkhälsan samt försök att resa in i Finland för att utföra sådant arbete som inte räknas som arbetsuppgifter som är nödvändiga med tanke på samhällets funktion och försörjningsberedskapen. Finska vikens sjöbevakningssektion påminner om att personen inte själv kan bestämma om arbetsresan är nödvändig. Enbart ett coronatestintyg, ett intyg över att personen haft corona eller ett coronavaccinationsintyg ger inte en utländsk medborgare rätt till inresa. 

Hamnens gränskontrollenhets resurser fick stöd av de övriga enheterna vid Finska vikens sjöbevakningssektion och Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion vecka 18. Myndighetssamarbetet särskilt med polisinrättningen i Helsingfors spelar en central roll i hamnen.

Gränsbevakningsmännen från Finska vikens sjöbevakningssektion informerade fortsättningsvis passagerarna i hamnen i Tallinn

Gränsbevakningsmän från Finska vikens sjöbevakningssektion informerade fortsättningsvis passagerarna i hamnen i Tallinn. Personer som planerar att resa till Finland fick information om de rådande förutsättningarna för inresa i Finland. Dessutom samarbetade gränsbevakningsmännen i Tallinn med rederibolagen som trafikerar rutten mellan Tallinn och Helsingfors. Utifrån informationen som Finska vikens sjöbevakningssektion gav i hamnen i Tallinn vecka 18 avstod 84 personer (vecka 17: 73) från sina resplaner till Finland eller beslutade att flytta fram sin resa till Finland. Verksamheten i Tallinn gör gränskontrollerna smidigare i Helsingfors hamn och minskar antalet avvisningar. Detta gynnar passagerarna, fartygsoperatörerna och gränsbevakningsmyndigheterna.

Gränskontrollverksamheten vid Helsingfors-Vanda flygplats

Vecka 18 ökade antalet gränskontroller i trafiken över de inre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats jämfört med vecka 17. Under vecka 18 reste 4 591 personer in i Finland från andra Schengenstater via Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 17: 4 432). I trafiken över de yttre gränserna (trafik från andra än Schengenstater till Finland) reste sammanlagt 2 855 personer in i Finland via Helsingfors-Vanda flygplats vecka 18 (vecka 17: 2 889). Vid Helsingfors-Vanda flygplats underkastades sammanlagt 9700 passagerare gränskontroll vecka 18 (vecka 17: 9 708).

Antalet så kallade fördjupade gränskontroller, som kräver noggrannare utredningsarbete för att utreda om förutsättningarna för inresa i landet uppfylls, och åtgärder inom den administrativa utredningen var fortfarande mycket stort med beaktande av det tämligen låga totala antalet passagerare vid Helsingfors-Vanda flygplats. Helsingfors gränskontrollavdelning vid Finska vikens sjöbevakningssektion avvisade sammanlagt 48 personer i trafiken över de inre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 18 (vecka 17: 47). Flest avvisningsbeslut fattades för passagerare som kom med flyg från Amsterdam och Bukarest till Finland. Den huvudsakliga orsaken till avvisningarna var ett försök att komma in i Finland i ett annat syfte än det som anges i statsrådets beslut som trädde i kraft den 27 januari 2021, t.ex. arbetsresor som inte räknas som nödvändiga. Till följd av gränskontrollerna i trafiken över de yttre gränserna nekades sex personer inresa vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 18. En asylansökan togs emot. 

Handräckning ges fortsättningsvis till hälsovårdsmyndigheterna i Helsingfors och Vanda 

Vid sidan av sina gränskontrolluppgifter stöder Finska vikens sjöbevakningssektion dagligen Helsingfors och Vanda i arrangemangen för obligatoriska hälsokontroller i Helsingfors hamn och vid Helsingfors-Vanda flygplats. Begärandena om handräckning som Helsingfors och Vanda riktat till Finska vikens sjöbevakningssektion för att stödja de obligatoriska hälsokontrollerna vid gränsövergångsställena i Helsingfors hamn och Helsingfors-Vanda flygplats gäller fram till slutet av maj. Vid gränsövergångsställena vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamn har man skapat en process där de obligatoriska hälsokontrollerna görs före gränskontrollen. Vid hälsokontrollstationerna övervakade Finska vikens sjöbevakningssektion den allmänna ordningen och säkerheten samt stödde hälsovårdsmyndigheterna i fall där passagerare in inresetrafiken vägrade att genomgå den obligatoriska hälsokontrollen. I ett fall avvisades en person som försökte resa in i Finland från Estland på grund av hot om folkhälsan tillbaka till Estland efter att personen vägrat underkasta sig den obligatoriska hälsoundersökning som regionförvaltningsverket i Södra Finland fastställt.

Brottsbekämpning är en del av upprätthållandet av gränssäkerheten

Vecka 18 inleddes 11 nya förundersökningar vid Finska vikens sjöbevakningssektion. Brottsbenämningarna var bland annat förfalskning, fylleri i sjötrafik, brott mot inreseförbud och lindrigt riksgränsbrott. Arbetet för att främja förundersökningar som inletts tidigare fortsatte.

Tecken på att fritidsbåtstrafiken har ökat

Finska vikens sjöbevakningssektion utförde sammanlagt 21 (vecka 17: 20) sjöräddnings-, bistånds- och handräckningsuppdrag i havsområdet vecka 18.

Enligt observationer som gjordes i samband med gränsövervakningspatrullering i havsområdet utanför Helsingfors ökade fritidsbåtstrafiken. Fler observationer gjordes i synnerhet av större långfärds- och segelbåtar än under tidigare på våren. Fritidsbåtstrafiken var som störst under veckoslutet. På östra Finska viken blev fritidsbåtstrafiken livligare främst i närheten av städerna, men på andra håll i skärgården var trafiken fortfarande lugn. De flesta uppdrag utfördes under veckoslutet. 

Finska vikens sjöbevakningssektion påminner om att det är viktigt att förbereda sig väl inför båtsäsongens första sjöresor. Havsvattnet är fortfarande kallt och utan lämplig utrustning är risken för hypotermi omedelbar i havsvattnet. De närstående bör informeras om den planerade sjöresan samt rutterna och när du beräknas komma tillbaka. Särskilt under vårens första sjöresor är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid båtens teknik samt navigeringsredskapens och kommunikationsmedlens skick.

Finska vikens sjöbevakningssektion övade hantering av specialsituationer till havs

En sjöräddningshelikopter vinschar en hundförare med en hund i famnen ovanför havet. En patrullbåt och en snabb båt på havet.

Finska vikens sjöbevakningssektion ordnade och ledde en övning som fokuserar på hantering av specialsituationer till havs. Övningen genomförs i huvudstadsregionen och i havsområdet mellan Borgå och Kyrkslätt den 3–7 maj 2021. Övningens huvudsakliga mål var att öva hanteringen av specialsituationer till havs i samarbete med centrala myndighetsaktörer och samarbetsparter. I övningen deltog även Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion, Bevakningsflygdivisionen, polisinrättningen i Helsingfors samt försvarsmaktens trupper från Uttis jägarregemente och kustbrigaden. I övningen ingick flygverksamhet bland annat i samband med att trupperna transporterades till platsen. Samarbetet med rederiet Finnlines spelade en viktig roll för att möjliggöra effektiv övningsverksamhet.

Raja – pressmeddelande