Vecka 17 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: antalet gränskontroller i Helsingfors hamn och antalet uppdrag i havsområdet ökade

3.5.2021 14.17 | Publicerad på svenska 4.5.2021 kl. 15.20
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets beslut som gäller för närvarande fortsätter Finska vikens sjöbevakningssektion att verkställa den återinförda kontrollen vid de inre gränserna och begränsningen av gränstrafiken fram till den 25 maj 2021.

Passagerarantalet i Helsingfors hamn fortsatte öka

En gränskontrollant undersöker en röd personbil i gränskontrollen i Västra hamnen.

Tyngdpunkten i sjöbevakningssektionens gränskontrollverksamhet ligger fortfarande på den återinförda kontrollen vid de inre gränserna och begränsningarna av gränstrafiken i Helsingfors hamn. Hamnens gränskontrollenhets resurser fick stöd av de övriga enheterna vid Finska vikens sjöbevakningssektion och Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion vecka 17. Myndighetssamarbetet med i synnerhet polisinrättningen i Helsingfors spelade en stor roll bland annat i skötseln av de fortsatta åtgärderna vid gränskontrollerna.

Vecka 17 reste sammanlagt 15 551 passagerare in i Finland via Helsingfors hamn. Detta är 1 391 passagerare fler än veckan innan (vecka 16: 14 160). Åtgärderna för beredning och verkställande av avvisningsbeslut sysselsatte i stor omfattning hamnens gränskontrollenhet vid Finska vikens sjöbevakningssektion. Under vecka 17 avvisades 50 personer i Helsingfors hamn (vecka 16: 56). Den vanligaste orsaken till avvisningarna var ett hot mot folkhälsan samt försök att resa in i Finland för att utföra sådant arbete som inte räknas som arbetsuppgifter som är nödvändiga med tanke på samhällets funktion och försörjningsberedskapen. Finska vikens sjöbevakningssektion påminner om att personen inte själv kan bestämma om arbetsresan är nödvändig. Enbart ett coronatestintyg, ett intyg över att personen haft corona eller ett coronavaccinationsintyg ger inte en utländsk medborgare rätt till inresa.

Med anledning av den återinförda kontrollen vid de inre gränserna utförde Finska vikens sjöbevakningssektion gränskontroller även i Hangö hamn tre dagar under vecka 17.

Gränsbevakningsmän från Finska vikens sjöbevakningssektion informerade fortsättningsvis passagerarna i hamnen i Tallinn med goda resultat

Gränsbevakningsmän från Finska vikens sjöbevakningssektion informerade under veckoslutet fortsättningsvis passagerarna i hamnen i Tallinn. Personer som planerar att resa till Finland fick information om de rådande förutsättningarna för inresa i Finland. Dessutom samarbetade gränsbevakningsmännen i Tallinn med rederibolagen som trafikerar rutten mellan Tallinn och Helsingfors. Utifrån informationen som Finska vikens sjöbevakningssektion gav i hamnen i Tallinn vecka 17 avstod 73 personer (vecka 16: 25) från sina resplaner till Finland eller beslutade att flytta fram sin resa till Finland. Verksamheten i Tallinn gör gränskontrollerna smidigare i Helsingfors hamn. Detta gynnar passagerarna, fartygsoperatörerna och gränsbevakningsmyndigheterna.

Gränskontrollverksamheten vid Helsingfors-Vanda flygplats

Vid Helsingfors-Vanda flygplats var antalet gränskontroller i trafiken över de inre gränserna nästan på samma nivå som föregående vecka. Under vecka 17 reste 4 432 personer in i Finland från andra Schengenstater via Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 16: 4553). I trafiken över de yttre gränserna ökade antalet passagerare som reste in i Finland. I trafiken över de yttre gränserna (trafik från andra än Schengenstater till Finland) reste sammanlagt 2 889 personer in i Finland via Helsingfors-Vanda flygplats vecka 17 (vecka 16: 2 379). Vid Helsingfors-Vanda flygplats underkastades sammanlagt 9 708 passagerare gränskontroll vecka 17 (vecka 16: 8 765).

Antalet så kallade fördjupade gränskontroller, som kräver noggrannare utredningsarbete för att utreda om förutsättningarna för inresa i landet uppfylls, och åtgärder inom den administrativa utredningen var fortfarande avsevärt stort med beaktande av det mycket låga totala antalet passagerare vid Helsingfors-Vanda flygplats. Antalet avvisningar vid Helsingfors-Vanda flygplats var större än under de föregående veckorna. Förklaringen till detta är ett flyg från Bukarest som ledde till att 19 passagerare avvisades. Helsingfors gränskontrollavdelning vid Finska vikens sjöbevakningssektion avvisade sammanlagt 47 personer i trafiken över de inre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 17 (vecka 16: 25). Den huvudsakliga orsaken till avvisningarna var ett försök att komma in i Finland i ett annat syfte än det som anges i statsrådets beslut som trädde i kraft den 27 januari 2021, t.ex. arbetsresor som inte räknas som nödvändiga. Till följd av gränskontrollerna i trafiken över de yttre gränserna nekades fem personer inresa vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 17. Fem asylansökningar togs emot.

Handräckning ges fortfarande till hälsovårdsmyndigheterna – Helsingfors och Vanda begärde handräckning på nytt

Vid sidan av sina gränskontrolluppgifter stöder Finska vikens sjöbevakningssektion dagligen Helsingfors och Vanda i arrangemangen för obligatoriska hälsokontroller i Helsingfors hamn och vid Helsingfors-Vanda flygplats. Helsingfors och Vanda begärde på nytt handräckning av Finska vikens sjöbevakningssektion fram till slutet av maj. Handräckning behövs som stöd för de obligatoriska hälsokontrollerna vid gränsövergångsställena i Helsingfors hamn och Helsingfors-Vanda flygplats. Vid gränsövergångsställena vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamn har man skapat en process där de obligatoriska hälsokontrollerna görs före gränskontrollen. Vid hälsokontrollstationerna övervakade Finska vikens sjöbevakningssektion den allmänna ordningen och säkerheten samt stödde hälsovårdsmyndigheterna i fall där passagerare in inresetrafiken vägrade att genomgå den obligatoriska hälsokontrollen.

Brottsbekämpning är en del av upprätthållandet av gränssäkerheten

Vecka 17 inledde Finska vikens sjöbevakningssektion 15 nya förundersökningar där brottsbenämningen bland annat var ingivande av osant intyg till myndighet. Arbetet med att främja förundersökningar som inletts tidigare fortsatte.

Antalet uppdrag i havsområdet ökade klart

En sjöbevakare spanar ut mot havet.

Finska vikens sjöbevakningssektion utförde sammanlagt 22 (vecka 16: 8) sjöräddnings-, bistånds- och handräckningsuppdrag i havsområdet vecka 17. 

Enligt de observationer som gjordes i samband med patrulleringen ökade fritidsbåtstrafiken i havsområdet betydligt under vecka 17. Segel- och långfärdsbåtar rörde sig i skärgården och sommarstugeägarna firade valborg på sina stugor. Uppdragen utfördes främst under veckoslutet och jämfört med föregående vecka ökade antalet uppdrag särskilt beträffande sjöräddnings- och akutvårdsuppdrag.

Finska vikens sjöbevakningssektion betonar att det är viktigt att förbereda sig särskilt noggrant inför båtsäsongens första sjöresor. Havsvattnet är fortfarande kallt och utan lämplig utrustning är risken för hypotermi omedelbar i havsvattnet. De närstående bör informeras om den planerade sjöresan samt rutterna och när du beräknas komma tillbaka. Det är klokt att fästa uppmärksamhet vid att båtens teknik och navigationsutrustning är i skick och att kommunikationsmedlen, till exempel mobiltelefonen, fungerar och är skyddade på ändamålsenligt sätt. 

Raja – pressmeddelande