Hoppa till innehåll

Kustbevakningsverksamheten i Finland stöds med europeisk prestanda

9.6.2021 11.15 | Publicerad på svenska 10.6.2021 kl. 13.35
Pressmeddelande
Vit fjärrstyrd luftfartyg

På himlen över Östersjön kan man under de närmaste veckorna se modern övervakningsteknik. De fjärrstyrda luftfartyg som förvaltas av Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA (Remotely Piloted Aircraft Systems, RPAS) är ganska stora drönare som stöder Gränsbevakningsväsendet i all kustbevakning. Kustbevakningsfunktionerna är ett omfattande europeiskt begrepp som omfattar gränskontroll i havsområdet, sjösäkerhet, sjöfartsskyddsåtgärder, sjöräddning, fiskeövervakning, tullövervakning, allmän brottsbekämpning till havs samt skydd av den marina miljön. RPAS-systemets prestanda utnyttjas i stor utsträckning i alla dessa uppgifter antingen direkt av Gränsbevakningsväsendet eller som stöd för andra myndigheter.

I Östersjöns verksamhetsmiljö varierar tyngdpunkterna för de olika hotmodellerna. Dessutom är Östersjön och särskilt skärgården som tillhör Finland en utmaning för sjöfarten. Genomförandet av kustbevakningsfunktionerna förutsätter därför aktuell utrustning och noggrann prestanda. Genom att utnyttja modern teknik kan man ytterligare effektivisera Gränsbevakningsväsendets effektivitet till havs, i och med att Gränsbevakningsväsendet fungerar i gränsytan mellan den inre och den yttre säkerheten.

Gränsbevakningsväsendet fick på ansökan och med egen finansiering tillgång till Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA:s RPAS-system för två månader från början av juni. 

EMSA är en föregångare när det gäller att erbjuda fjärrstyrda luftfartyg till medlemsländerna. Processen som pågår i två eller tre månader ger kustbevakningsmyndigheterna värdefull praktisk erfarenhet av hur fjärrstyrda luftfartyg fungerar i olika operativa verksamhetsmiljöer. Erfarenheten från de senaste åren visar att fjärrstyrda luftfartyg är ett lovande och kraftigt verktyg för att förbättra situationsmedvetenheten, vare sig det handlar om sjösäkerhet, miljöskydd eller brottsbekämpning i allmänhet. För närvarande är det särskilt intressant att följa upp utsläppen. Med hjälp av ett fjärrstyrt luftfartyg kan man ta reda på om ett fartyg använder bränsle som överensstämmer med bestämmelserna.  Luftfartyget kan skicka den avlästa informationen till land, vilket gör att informationen om förorenande fartyg till havs blir mer tillgänglig för myndigheterna, säger Leender Bal, chef för EMSA:s säkerhets- och övervakningsavdelning. 

Tyngdpunkten i verksamheten ligger på ovan nämnda övervakningsuppgifter i norra Östersjön, huvudsakligen utanför skärgården. Sjöbevakningssektionerna planerar flygningarna som en del av sin egen operativa verksamhet och genomför dem i området vid Hangö udd.

Informationen som RPAS-systemet producerar lämpar sig för alla eventuella säkerhetsuppgifter och vi utnyttjar dem på ett mycket omfattande sätt, betonar kommendör Mikko Hirvi vid staben för Gränsbevakningsväsendet.  Dessutom är det för Gränsbevakningsväsendets del fint att få tillgång till färdig prestationsförmåga.

De fjärrstyrda drönarna Camcopter S100 väger bara 200 kg och kan lyfta och landa vertikalt. Avtalsleverantören för dem och RPAS-flygningen är Schiebel Aircraft, och EMSA erbjuder gratis service för EU:s alla medlemsländer. Fartygen har utvecklats uttryckligen för övervakning av sjöbevakningsoperationer och utsläpp från fartyg och de lämpar sig särskilt väl för att få en maritim lägesbild i ett livligt trafikerat havsområde som Östersjön. 

Målet med operationen är att förbättra situationsmedvetenheten

Målet med Gränsbevakningsväsendets operation är i synnerhet att skapa en bättre förståelse av läget på de öppna havsområdena.  Utöver övervakningsuppgifterna strävar man efter att avslöja till exempel eventuella olovliga oljeutsläpp samt gränsöverskridande brottslighet och vid behov stödja sjöräddningsoperationer.

Gränsbevakningsväsendets tidigare RPAS-operation genomfördes sommaren 2020, då systemets lämplighet för Finlands havsområde testades. I år utnyttjas erfarenheterna av systemet från 2020.

Tidigare på våren använde Estlands polis- och gränsbevakningsmyndighet RPAS-systemet i Hiidenmaa. Finland deltog i denna operation som en av samarbetspartnerna på operativ nivå, vilka utbytte information som inhämtades via flygningarna.

Gränsbevakningsväsendets RPAS-operation på Östersjön har i första hand planerats till juni–juli 2021, men den kan fortsätta ännu i fyra veckor i augusti–september 2021.

Fjärrstyrda luftfartyg kan inte ersätta Gränsbevakningsväsendets flygplan.

Raja – pressmeddelande