Hoppa till innehåll

Finska vikens sjöbevakningssektion vecka 15: antalet avvisningar ökade vid gränsövergångsställena – uppdragen i havsområdet var i första hand biståndsuppgifter

Utgivningsdatum 19.4.2021 16.01 | Publicerad på svenska 20.4.2021 kl. 11.26
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets gällande beslut fortsätter Finska vikens sjöbevakningssektion att verkställa den återinförda kontrollen vid de inre gränserna och begränsningen av gränstrafiken fram till den 30 april 2021.

Antalet avvisningar ökar i Helsingfors hamn

Tyngdpunkten i sjöbevakningssektionens gränskontrollverksamhet ligger på den återinförda kontrollen vid de inre gränserna och begränsningarna av gränstrafiken i Helsingfors hamn. Hamnens gränskontrollenhet fick stöd av de övriga enheterna vid Finska vikens sjöbevakningssektion och Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion.

Vecka 15 reste sammanlagt 12 905 passagerare in i Finland via Helsingfors hamn. Detta är cirka 1 500 passagerare fler än veckan innan (vecka 14: 14 421). Åtgärderna för att bereda och verkställa avvisningsbeslut sysselsatte dock hamnens gränskontrollenhet fortfarande i betydande omfattning.  Under vecka 15 utfördes 187 så kallade fördjupade gränskontroller, som kräver noggrannare undersökningar för att utreda om förutsättningarna för inresa uppfylls. Under vecka 15 avvisades 60 personer i Helsingfors hamn (vecka 14: 58). Den vanligaste orsaken till avvisningarna var ett hot mot folkhälsan samt försök att resa in i Finland för att utföra sådant arbete som inte räknas som arbetsuppgifter som är nödvändiga med tanke på samhällets funktion och försörjningsberedskapen. Finska vikens sjöbevakningssektion påminner om att personen inte själv kan bestämma om arbetsresan är nödvändig. Enbart ett coronatestintyg, ett intyg över att personen haft corona eller ett coronavaccinationsintyg ger inte en utländsk medborgare rätt till inresa.

Patrullbåtar vid bryggan vid Helsingfors sjöbevakningsstation under en solig och molnfri dag.

Den 15 april 2021 gjorde hamnens gränskontrollenhet vid Finska vikens sjöbevakningssektion tillsammans med de övriga PTG-myndigheterna, polisinrättningen i Helsingfors och Tullen en razzia mot den tunga trafiken som kom in i Finland via Helsingfors hamn. Det huvudsakliga målet var att avslöja olaglig inresa och försök att kringgå de gällande begränsningarna av gränstrafiken. I razzian användes sjöbevakningshundar. Till följd av razzian avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion tre personer. De uppfyllde inte kriteriet transport- och logistikpersonal i sina arbetsuppgifter eftersom de gjorde sig skyldiga till idkande av olovlig godstrafik.

Gränsbevakningsmännen från Finska vikens sjöbevakningssektion informerade fortsättningsvis passagerarna i hamnen i Tallinn 

Gränsbevakningsmän från Finska vikens sjöbevakningssektion informerade fortsättningsvis passagerarna i hamnen i Tallinn. Dessutom samarbetade gränsbevakningsmännen i Tallinn med rederibolagen som trafikerar rutten mellan Tallinn och Helsingfors. Utifrån den information som Finska vikens sjöbevakningssektion gav i hamnen i Tallinn under vecka 15 avstod 62 personer (vecka 14: 41) från sina resplaner till Finland eller beslutade att flytta fram sin resa till Finland. Verksamheten i Tallinn gör gränskontrollerna smidigare i Helsingfors hamn. Verksamheten i hamnen i Tallinn sker i nära samarbete med polisen i Estland och gränsbevakarna i gränsbevakningsmyndighetens norra prefektur.

Gränskontrollverksamheten vid Helsingfors-Vanda flygplats

Antalet passagerare vid Helsingfors-Vanda flygplats minskade något jämfört med föregående vecka. Under vecka 15 anlände 3 701 personer från andra Schengenstater till Finland via Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 14: 3 804). I trafiken över de yttre gränserna (trafik från andra än Schengenstater till Finland) reste sammanlagt 2 579 personer in i Finland via Helsingfors-Vanda flygplats vecka 15 (vecka 14: 2 450). Vid Helsingfors-Vanda flygplats underkastades sammanlagt 8 332 passagerare gränskontroll vecka 15 (vecka 14: 8 732).

Antalet så kallade fördjupade gränskontroller, som kräver noggrannare utredningsarbete för att utreda om förutsättningarna för inresa i landet uppfylls, och åtgärder inom den administrativa utredningen var fortfarande betydande med beaktande av det låga totala antalet passagerare. Helsingfors gränskontrollavdelning vid Finska vikens sjöbevakningssektion avvisade sammanlagt 32 personer i trafiken över de inre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 15. Den huvudsakliga orsaken till avvisningarna var ett försök att komma in i Finland i ett annat syfte än det som anges i statsrådets beslut som trädde i kraft den 27 januari 2021, t.ex. arbetsresor som inte räknas som nödvändiga. Till följd av gränskontrollerna i trafiken över de yttre gränserna nekades två personer inresa vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 15. Fyra asylansökningar togs emot.

Handräckningen till hälsovårdsmyndigheterna fortsätter – arbetets resultat kan observeras i praktiken

Vid sidan av sina gränskontrolluppgifter stöder Finska vikens sjöbevakningssektion dagligen Helsingfors och Vanda i arrangemangen för obligatoriska hälsokontroller i Helsingfors hamn och vid Helsingfors-Vanda flygplats. Helsingfors och Vanda har begärt handräckning av Finska vikens sjöbevakningssektion för att stödja de obligatoriska hälsokontrollerna som ska verkställas vid gränsövergångsställena i Helsingfors hamn och vid Helsingfors-Vanda flygplats. Processen som skapats vid gränsövergångsställena vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamn, där de obligatoriska hälsokontrollerna görs före gränskontrollen, visade återigen att den fungerar väl. Vid Helsingfors-Vanda flygplats lyckades en del av passagerarna på ett flyg från ett land utanför EU i trafiken över den yttre gränsen passera den obligatoriska hälsokontrollen.

Gränsbevakningsmännen vid Finska vikens sjöbevakningssektion hänvisade personerna som inte genomgått hälsokontrollen tillbaka från gränskontrollen till den obligatoriska hälsokontrollen innan personerna kom in i landet.

Antalet förundersökningar ökar inom brottsbekämpningen

Vecka 15 inleddes 13 nya förundersökningar vid Finska vikens sjöbevakningssektion. Brottsbenämningarna var bl.a. ordnande av olaglig inresa, förfalskning, lindrigt riksgränsbrott och tredska mot gränsbevakningsman. Dessutom fortsatte brottsbekämpningsenheten sitt arbete för att slutföra tidigare inledda förundersökningar och
underrättelseprojekt.

Det är klokt att förbereda sig noggrant inför båtsäsongens första sjöresor – kontrollera att utrustningen fungerar

Fartyg i hamn

Finska vikens sjöbevakningssektion utförde sammanlagt tio sjöräddnings-, bistånds- och handräckningsuppdrag i havsområdet vecka 15. Ett av uppdragen klassificerades som en nödsituation. I uppdragen framhävdes biståndsuppgifter, vilket är typiskt under början av våren. Finska vikens sjöbevakningssektion betonar att det är klokt att förbereda sig särskilt noggrant inför båtsäsongens första sjöresor. Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid att båtens teknik och navigationsutrustning är i skick och att kommunikationsmedlen, till exempel mobiltelefonen, fungerar och är skyddade på ändamålsenligt sätt. Betydelsen av varma kläder framhävs när man färdas med båt på det iskalla havsvattnet. Hamnar man i vattnet hotas man omedelbart av hypotermi utan ändamålsenlig klädsel. Det är viktigt att informera någon närstående på förhand om sjöresan, dvs. vart man tänker åka och när man beräknas återvända.

Raja – pressmeddelande